وبلاگ یک مهندس...

اموزش پمپ

Centrifugal Pump Theory

 • The impeller spins & throws water out. -like swinging a bucket of water above your head and staying dry or throwing clay on a potter's wheel and wearing it.
 • Low pressure is formed in the inlet. - the lower the pressure, the higher the pump can "suck"
 • Atmospheric pressure pushes more water in.

It is this simple - this is the major part of pump theory. Understand it, and net positive suction head (NPSH) is easy.

Pumps don't suck.

In fact, nothing sucks. Can you name something that does ? Centrifugal Pump Theory also explain the workings of several things in our world:

 • Breathing
 • Flight
 • Wind
 • Carburetors
 • Vacuum cleaners

 

Pump Terms

 

Head

Centrifugal pump curves show 'pressure' as head, which is the equivalent height of water with S.G. = 1. This makes allowance for specific gravity variations in the pressure to head conversion to cater for higher power requirements. Positive Displacement pumps use pressure (ie; psi or kPa) and then multiply power requirements by the S.G.

Static Head

The vertical height difference from surface of water source to center line of impeller is termed as static suction head or suction lift ('suction lift' can also mean total suction head). The vertical height difference from center line of impeller to discharge point is termed as discharge static head. The vertical height difference from surface of water source to discharge point is termed as total static head.

Total Head / Total Dynamic Head

Total height difference (total static head) plus friction losses & 'demand' pressure from nozzles etc. ie: Total Suction Head plus Total Discharge Head = Total Dynamic Head.

NPSH

Net positive suction head - related to how much suction lift a pump can achieve by creating a partial vacuum. Atmospheric pressure then pushes liquid into pump. A method of calculating if the pump will work or not.

S.G.

Specific gravity. weight of liquid in comparison to water at approx 20 deg c (SG = 1).

Specific Speed

A number which is the function of pump flow, head, efficiency etc. Not used in day to day pump selection, but very useful as pumps with similar specific speed will have similar shaped curves, similar efficiency / NPSH / solids handling characteristics.

Vapor Pressure

If the vapor pressure of a liquid is greater than the surrounding air pressure, the liquid will boil.

Viscosity

A measure of a liquid's resistance to flow. ie: how thick it is. The viscosity determines the type of pump used, the speed it can run at, and with gear pumps, the internal clearances required.

Friction Loss

The amount of pressure / head required to 'force' liquid through pipe and fittings.

Reading Centrifugal Pump Curves

 

Centrifugal pump performance is represented by multiple curves indicating either:

 • Various impeller diameters at a constant speed.
 • Various speeds with a constant impeller diameter.

The curve consists of a line starting at "shut head"(zero flow on bottom scale / maximum head on left scale). The line continues to the right, with head reducing and flow increasing until the "end of curve" is reached, (this is often outside the recommended operating range of the pump).

Flow and head are linked, one can not be changed without varying the other. The relationship between them is locked until wear or blockages change the pump characteristics.

The pump can not develop pressure unless the system creates back pressure (ie: Static (vertical height), and /or friction loss). Therefore the performance of a pump can not be estimated without knowing full details of the system in which it will be operating.

The above pump curve sample image shows:

 • Three performance curves ( various impellers or speed).
 • Curves showing power absorbed by pump (read power at operating point.) Power absorbed by pump is read at point where power curve crosses pump curve at operating point.However this does not indicate motor / engine size required. Various methods are used to determine driver size.
 • Best efficiency point (BEP).
 • Recommended operating range (operation outside this range reduces pump life).
 • Net positive suction head required by the pump (NPSH).
 • The circled numbers indicate the following for bottom curve (ie: smallest diameter impeller or slowest speed curve shown):
  • Maximum recommended head.
  • Minimum recommended head.
  • Minimum recommended flow.
  • Maximum recommended flow.
 • The points refered to as "shut head: and "end of curve".

Read the Pump Curve

 

 • Select motor or engine to suit specific engine speed or operating range - most cost effective method where operating conditions will not vary greatly.
 • Read power at end of curve - most common way that ensures adequate power at most operating conditions.
 • Read power at operating point plus 10% - usually only used in refinery or other applications where there is no variation in system characteristics.
 • By using system curves all operating conditions can be considered - best method where filling of long pipelines, large variations in static head, or siphon effect exist.

   

  Centrifugal Pump Operating Range

  All types of pumps have operational limitations. This is a consideration with any pump whether it is positive displacement or centrifugal. The single volute centrifugal pump ( the most common pump used worldwide) has additional limitations in operating range which, if not considered, can drastically reduce the service life of pump components.

  Best Efficiency Point is not only the operating point of highest efficiency but also the point where velocity and therefore pressure is equal around the impeller and volute. As the operating point moves away from the Best Efficiency Point, the velocity changes, which changes the pressure acting on one side of the impeller. This uneven pressure on the impeller results in radial thrust which deflects the shaft causing:

  • Excess load on bearings.
  • Excess deflection of mechanical seal.
  • Uneven wear of gland packing or shaft / sleeve.

  The resulting damage can include shortened bearing / seal life or a damaged shaft . The radial load is greatest at shut head.

  Outside the recommended operating range damage to pump is also sustained due to excess velocity and turbulence. The resulting vortexes can create cavitation damage capable of destroying the pump casing, back plate, and impeller in a short period of operation.

  When selecting or specifying a pump, it is important not to add safety margins or base selection on inaccurate information. The actual system curve may cross the pump curve outside the recommended operating range. In extreme cases the operating point may not allow sufficient cooling of pump, with serious ramifications!

  The best practice is to confirm the actual operating point of the pump during operation (using flow measurement and/or a pressure gaug ) to allow adjustment (throttling of discharge or fitting of bypass line) to ensure correct operation and long service life.

  Selecting a pump

   

  To ensure the correct pump is selected for your application the following details are required. If you can not supply some of the information, just ask for help from Rain for Rent, we can assist in identifying your requirements.

  Details required for all pumping applications:

  • Flow rate required
  • Static suction head
  • Suction pipe inside diameter
  • Foot valve or open pipe
  • Suction pipe length & material
  • Static discharge head
  • Discharge pipe inside diameter
  • Discharge pipe length & material
  • Temperature
  • Details of solids
  • Height above sea level
  • Details of application ie:
   • additional requirements
   • sprinklers or other pressure requirements
   • future expansion

   

  Additional details required if liquid is not water

  • Full liquid description
  • Specific gravity
  • Viscosity
  • pH value

   

  Data to consider for all pumping applications:

  • Pump driver requirements
  • Electric driven - voltage/phase/Hz
  • Electric driven - hazardous location?
  • Diesel driven - preferences
  • Submersible pumps available
  • Class 1 Div 2 Air Operated Diaphragm Pumps available
  • Hydraulic driven pump systems available

  System Curves

   

   

  Find details of duty. In the above example: Water, 2m suction lift, 15m static discharge (17m total static head), 360 meters of 150mm schedule 40 steel pipe.

  Draw a chart with flow on bottom scale and head on left scale. Estimate scale required based on size of existing pump, or guess maximum flow expected - example shows max flow as 100 L/S and max head as75m - sometimes you just have to guess to get started.

  Mark static head. 17m at zero flow. Note: 'Demand' pressure, ie: sprinklers etc, should be added at each flow point, or for approximate figures can be added to static head.

  Mark 2 or 3 other points. At 20L/S friction loss is 0.73 m / 100m of pipe, therefore 0.73 x 3.6 + 17 = 19.6 meters. Put mark at junction of 20 L/S and 19.6 m. Repeat for other points. Remember to add static head each time.

  Join these points with a line.

  You have completed the System Curve. The Curve may have to be extended to suit higher flow pumps.

   

  The pump operating point is where a pump curve crosses the system curve. Draw as many pump curves over the system curve as you like, to see where different pumps will operate, or draw system curve over pump curve.

  If pump curve does not cross system curve, the pump is not suitable.

  If the pump curve crosses the system curve twice, then the pump will be unstable and is not suitable.

  Pumps Operating in Series and Parallel


  When operating pumps in parallel or in a series, there are more complex issues to consider.

  Series applications: consider the pressure rating of pump, shaft seal, pipework and fittings. Placement is critical to ensure both pumps are operating within their recommended range and will have a constant supply of water. Drawing a curve for 2 or more pumps is simple, draw 1st pump curve then draw 2nd curve, adding the head each pump produces at the same flow. More curves can be added in the same way.

  Parallel applications: confirm suitability of pumps by drawing a system curve (often 2 pumps will only deliver slightly more than one pump due to excessive friction loss. Also you can confirm that pump operation will be within its recommended range.). Non return valves are required especially if one pump operates alone at times.Dissimilar pumps or pumps placed at different heights requires special investigation. Drawing a curve for 2 or more pumps is simple, draw 1st pump curve then draw 2nd curve, adding the flows each pump delivers at the same head. More curves can be added in the same way.

  What causes pump cavitation?

   

  There are two main causes to cavitation.

  • NPSH (r) EXCEEDS NPSH (a)
   Due to low pressure the water vaporizes (boils) and higher pressure implodes into the vapor bubbles as they pass through the pump causing reduced performance and potentially major damage.
  • Suction or discharge recirculation
   The pump is designed for a certain flow range, if there is not enough or too much flow going through the pump, the resulting turbulence and vortexes can reduce performance and damage the pump.

   

  NPSH: Net Positive Suction Head

   

  Is NPSH a dirty word? There is enough fear of it to suggest it is. But why?

  Because some people will not accept that pumps don't suck.

  If you accept that a pump creates a partial vacuum and atmospheric pressure forces water into the suction of the pump, then you will find NPSH a simple concept.

  NPSH(a) is the Net Positive Suction Head Available, which is calculated as follows:

  NPSH(a)= p + s - v - f

   Where: 'p'= atmospheric pressure,
   's'= static suction (If liquid is below pump, it is shown as a negative value)
   'v'= liquid vapor pressure
   'f'= friction loss

   

  NPSH(r) is the Net Positive Suction Head Required by the pump, which is read from the pump performance curve. Think of NPSH(r) as friction loss caused by the entry to the pump suction.

  NPSH(a) must exceed NPSH(r) to allow pump operation without cavitation. It is advisable to allow approximately 1 metre difference for most installations. The other important fact to remember is that water will boil at much less than 100 deg C if the pressure acting on it is less than it's vapor pressure, ie water at 95 deg C is just hot water at sea level, but at 1500m above sea level it is boiling water and vapor.

  The vapor pressure of water at 95 deg C is 84.53 kPa, there was enough atmospheric pressure at sea level to contain the vapor, but once the atmospheric pressure dropped at the higher elevation, the vapor was able to escape. This is why vapour pressure is always considered in NPSH calculations when temperatures exceed 30 to 40 deg C.

  Affinity Laws of Centrifugal Pumps

   

  If the speed or impeller diameter of a pump change, we can calculate the resulting performance change using affinity laws.

  • The flow changes proportionally to speed.
   Double the speed / double the flow.
  • The pressure changes by the square of the difference.
   Double the speed / multiply the pressure by 4.
  • The power changes by the cube of the difference
   Double the speed / multiply the power by 8.

  Remember:

  These laws apply to operating points at the same efficiency.

  Variations in impeller diameter greater than 10% are hard to predict due to the change in relationship between the impeller and the casing.

  I know you are thinking "what does this have to do with anything"?, but if you can understand these 'laws' then you can make rough estimates without having to find full information, which might not be available anyway.

  it might go something like this:

  Boss: "Hey Joe, put this new pulley on that pump"

  Joe: "But that will speed the pump up by about 10 % which increases the power by a third, do you reckon the motor will handle it ?"

  For rough calculations you can adjust a duty point or performance curve to suit a different speed. NPSH (r) is affected by speed / impeller diameter change = DANGER!

  Pump Troubleshooting

   

  Only one thing is a better troubleshooting tool than pressure & vacuum gauges...that is: readings from pressure & vacuum gauges taken prior to the problem. ie: monitoring gauge readings will help diagnose pump and system problems quickly, by reducing the possible causes.

  Flow measurement would allow full diagnosis of pump performance but is sometimes expensive and usually not possible (Cheap versions include: V notch weir, measuring discharge from horizontal pipe, & timing of filling / emptying). System curves can be used in evaluating results.

  Here is a troubleshooting table for typical pump symptoms and possible causes.

  Symptom

  Possible Causes

  Pump will not prime Suction lift too great.
  Insufficient water at suction inlet.
  Suction inlet or strainer blocked.
  Suction line not air tight.
  Suction hose collapsed.
  Non return valve ball not seating.
  Mechanical seal / packing drawing air into pump.
  Ejector jet or nozzle blocked or badly worn.
  Ejector non-return valve ball stuck.
  Separation tank cover blocked.
  Compressor pipe leaking air.
  Compressor not delivering sufficient air.
  Compressor belt drive faulty.
  Not enough discharge liquid Incorrect engine speed.
  Discharge head too high.
  Suction lift too great.
  Suction inlet or strainer blocked.
  Suction line not air tight.
  Suction hose collapsed.
  Mechanical seal drawing air into pump.
  Obstruction in pump casing/impeller.
  Impeller excessively worn.
  Delivery hose punctured or blocked.
  Pump ceases to deliver liquid after a time Suction lift too great.
  Insufficient water at suction inlet.
  Suction inlet or strainer blocked.
  Suction hose collapsed.
  Excessive air leak in suction line.
  Mechanical seal / packing drawing air into pump.
  Obstruction in pump casing/impeller.
  Delivery hose punctured or blocked.
  Pump takes excessive power Engine speed too high.
  Obstruction between impeller and casing.
  Viscosity and / or SG of liquid being pumped too high.
  Pump vibrating or overheating Engine speed too high.
  Obstruction in pump casing/impeller.
  Impeller damaged.
  Cavitation due to excessive suction lift.
  Pump leaking at seal housing Mechanical seal damaged or worn.


برچسب‌ها: اموزش پمپ, پمپ, پمپ و پمپاژ, پمپ سانتریفیوژ NPSH کاویتاسیون انتخاب پمپ نیروگاه , Pump Training
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:9  توسط spow  | 

NPSH چیست؟

توضیحاتی مفصل پیرامون NPSH از شرکت ابارا به زبان فارسی بصورت فایل پاورپوینت

این اصطلاح یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصطلاحات رایج در پمپ های سانتریفیوژ می باشد و معرف مجموع فشار مطلق مکش منهای فشار بخار سیال،در دمای کاری می باشد. فشار مطلق مکش در نازل مکش تعیین می گردد. NPSH یک مفهوم فیزیکی و از جنس انرژی می باشد و بر حسب متر و یا فوت ارتفاع سیال پمپ شونده بیان می گردد. NPSHa (در دسترس) بیان کننده میزان انرژی کل سیال در هنگام ورود به پمپ می باشد و در صورتی که این انرژی جهت غلبه بر تلفات قسمت مکش پروانه پمپ کافی باشد، (تعریف مفهوم NPSHr و یا همان NPSH مورد نیاز) سیال در همان حالت باقی مانده و تبخیر نمی شود. بدیهی است هنگامی که انرژی سیال از میزان انرژی که باعث گردیده است ماده در آن دما سیال بماند (همان فشار بخار در دمای معلوم) کمتر گردد, ماده شروع به تبخیر شدن می نماید و دلیلی برای مایع بودن ندارد. علاوه بر موارد فوق کاهش فشار باعث آزاد شدن گازهای محلول در سیال می گردد.این گازها که در نتیجه فشار سیال در سیال محلول گردیده اند با کاهش فشار (حتی در حالتی که فشار مطلق سیال از فشار بخار آن بیشتر باشد) آزاد می گردند. ایجاد فاز گازی در سیال چه در نتیجه کاهش فشار و آزاد شدن گازهای محلول و چه در نتیجه تبخیر خود سیال به خاطر کاهش فشار تا فشار بخار, باعث ایجاد پدیده مخرب کاویتاسیون در قسمت مکش پروانه پمپ می گردد. این پدیده باعث خوردگی پره های پروانه در قسمت مکش می گردد.

برای دانلود فایل پاورپوینت اموزشی NPSH یا هد مکش خالص پمپ شرکت ابارا به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: NPSH یا هد مکش خالص پمپ, پمپ سانتریفیوژ, مهندسی مکانیک دانلود جزوه پمپ ابارا تعمیرات کاویتا, انرژی پمپ پمپاژ سیالات فشار مکش پروانه پره ایمپلر , پمپ
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 19:27  توسط spow  | 

دانلود فیلم کاویتاسیون دلایل و اثرات

کاویتاسیون Cavitation پدیده‌ای است که در آن کاهش فشار باعث تبخیر موضعی مایع و ایجاد حباب‌هایی شود. این پدیده در پروانهٔ کشتی‌ها ، اژدرها و پمپ های سانتریفیوژ رخ می‌دهد.تونل اب و بررسی پدیده کاویتاسیون


در این پدیده که معمولاً در مایعات با حرکت متلاطم به دلیل اختلاف فشار در مایع رخ می‌هد، فشار موضعی کم‌تر از فشار بخار مایع می‌شود. این امر باعث می‌شود تا مثلاً آب که در شرایط متعارف در ۱۰۰ درجه سانتیگراد شکل گازی پیدا می‌کند در دماهایی پایین‌تر زودتر به صورت گاز درآید.

حباب‌های گازی ایجاد شده زمانی که دوباره به منطقه پرفشارتر وارد می‌شوند معمولاً منفجر می‌شوند.این ترکیدن حباب‌ها شوکی موج‌مانند ایجاد می‌کند که صدادار است و می‌تواند از طریق خوردگی حبابی به پروانه‌ها آسیب برساند.نمونه ای اثار و صدماتی که دراثر کاویتاسیون به وجود می اید

حفره‌زایی همچنین یکی از دلایل اولیه لرزش در پمپ‌های سانتریفوژ است. تولید حباب در پروانه وقتی رخ می‌دهد که NPSH موجود مکش پمپ کمتر از NPSH لازم پمپ شود. به این ترتیب به دلیل مکش موجود در محفظه پمپ، فشار مایع درون محفظه کاهش می‌یابد. چنانچه این فشار از فشار بخار مایع در دمای عملیاتی کمتر شود؛ مایع درون محفظه پمپ تبخیر شده و بصورت حباب درمی‌آید. این حبابها در برخورد با پروانه‌های پمپ ترکیده و نه تنها باعث لرزش پمپ می‌شوند بلکه آسیبهای جدی از جمله خوردگی زیاد در لبه پروانه‌ها و بدنه ایجاد می‌کنند که به مرور زمان باعث کاهش راندمان پمپ می‌گردد. وجود مانع در مسیر مکش، وجود زانوئی در فاصله نزدیک ورودی پمپ و یا شرایط غیر عادی بهره‌برداری از عوامل این مسئله هستند.

در فیلم کاویتاسیون دلایل و اثرات به بررسی پدیده کاویتاسیون ، نمایش نمونه هایی از اثرات کاویتاسیون در محیط های صنعتی و پمپ های سانتریفیوژ ، خوردگی در محفظه پمپ ها وبررسی ارتعاشات در اثر پدیده کاویتاسیون ، بررسی نمودارهای عملکرد پمپ و نمودارهای خلا و تاثیرات وجود هوای معلق در سیالات و... پرداخته شده است.

برای دانلود فیلم کاویتاسیون دلایل و اثرات Cavitation به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب‌ها: پمپ, پمپ پمپاژ کاویتاسیون Cavitation پروانه ایمپلر پمپ , دانلود فیلم کاویتاسیون, NPSH پمپ مکش خلا خوردگی ضربه صدا لرزش ارتعاش محفظه, کاویتاسیون
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:54  توسط spow  | 

ارائه راه حل براي جلوگيري يا کاهش شکست پوسته CW پمپ نيروگاه اسلام آباد اصفهان

چكيده :

در اين مقاله علل شکست پوسته CW پمپ نيروگاه اسلام آباد اصفهان و راه حل جلوگيری از آن مورد بررسی قرار می‌گيرد. بازرسي‌های بعمل آمده در زمان انجام تعميرات دوره اي حاکي از وجود يک ترک محيطی بزرگ بر روی پوسته پمپ بود. بر اين اساس در چندين مرحله اقدام به اندازه‌گيری ارتعاشات پوسته پمپ قبل و بعد انجام تعميرات شد. اندازه‌گيری ها دامنه بزرگی را در سرعت دوران موتور نشان مي دادند که نمايانگر وجود نابالانسی در پره‌ها بود. پس از انجام تحليل مودال و اثبات وجود نابالانسی در پروانه پمپ توسط اندازه‌گيری‌های متعدد انجام شده، تحليل تنش در پوسته و چگونگی کاهش آن بررسی گرديد. در تحليل انجام شده مقدار دقيق نيروی وارد بر پوسته پمپ محاسبه و با اعمال تکيه‌گاه‌هايی در دو ارتفاع و با چند قطر متفاوت کارايی آنها در کنترل تنش و جابجايی ماکزيمم در حوالی لوله خروجی بررسی گرديد.


مقدمه :

CW پمپ ها براي به گردش درآوردن جريان آب در سيکل برجهاي خنک‌کن نيروگاه مورد استفاده قرار مي-گيرند. در اين نوع پمپ، پروانه در قسمت انتهايي پوسته طويلي قرار مي گيرد که از انتهاي ديگر به موتور و لوله خروجي ثابت شده است.

بارهاي ارتعاشي در توربو ماشين ها مي توانند منشأ مکانيکي و يا سيالاتي داشته باشند که با آناليز طيف ارتعاشي پمپ مي توان علت آن را پيدا کرد [1-6]. پس از تحليل کامل ارتعاشی سيستم [7-10]، در صورتي که علت اصلي ارتعاش سيالاتي باشد مي توان با شبيه‌سازي سيال در پمپ، پوسته و پره‌هاي آن را اصلاح کرد و در صورت مکانيکي  بودن علت ارتعاش با ايجاد تغييرات در تکيه‌گاه‌ها نسبت به رفع مشکل اقدام می‌گردد.

متن کامل مقاله ارائه راه حل براي جلوگيري يا کاهش شکست پوسته CW پمپ نيروگاه اسلام آباد اصفهان را از لینک زیر دریافت نمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب‌ها: ارائه راه حل براي جلوگيري يا کاهش شکست پوسته CW پم, پمپ, تعمیرات پمپ, برج خنک کن, نیروگاه
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۲ساعت 17:0  توسط spow  | 

پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش سیالات و نیروگاه

با عنوان :
پمپ های صنعتی و نیروگاهی

فقط بادبان کشتی می تواند به عنوان اولین اختراع در زمینه تبدیل انرژی طبیعی به کار مفید با پمپ رقابت کند. ولی ازآنجائی که بادبان به صورت یک ماشین دسته بندی    نمی شود ، پمپ به عنوان اولین ماشین بی رقیب که انرژی طبیعی جایگزین انرژی    ماهیچه ای انسان شده، شناخته می شود.

شناخته شده ترین نوع پمپ های اولیه پمپ پیچی ارشمیدس می باشد که در عصر حاضر هم مورد استفاده قرار می گیرد.  بعد از انقلاب صنعتی اروپا و هنگامی که تولید انبوه محصولات جایگزین روش ساخت تک محصولی گردید ، پمپ هایی با ظرفیت و راندمان بیشتر توسط کشورهای صنعتی ساخته شدند. متداول ترین نوع پمپ امروزی در جهان پمپی است که فیزیکدان فرانسوی پاین (1714-1647)، به عنوان مخترع آن شناخته شده و پمپ سانتریفیوژ می باشد. البته تئوری استفاده از نیروی گریز از مرکز جهت انتقال آب توسط لئوناردو داوینچی در قرن پانزدهم میلادی بیان شده است. پمپ ها بعد از الکتروموتورها بیشترین تولید را از نظر مقدار دارند. به همین دلیل تنوع فراوانی در انواع دارند. همین تنوع اهمیت انتخاب و     طبقه بندی پمپ ها را بارزتر و پراهمیت تر می کند.

          اغلب مصرف کنندگان پمپ هنگام خرید می گویند ، پمپی می خواهم که مثلاً 10 متر آب را بمکد و فکر می کنند که پمپ ها آب را از چاه می مکند. در حالی که پمپ های گریز از مرکز و دیافراگمی واقعاً آب را نمی مکند بلکه آنها به کمک طبیعت آب را بلند کرده و بالا می آورند. آب مثل جریان الکتریسیته از مسیری که کمترین مقاومت (کمترین فشار برای سیال) را دارد ، عبور می کند. برای بلند کردن و بالا آوردن آب باید مسیری کم فشار را ایجاد نمود که آب ذاتاً آن مسیر را جستجو می کند. بنابراین فشار اتمسفر محل نیز مهم می گردد.


فصل اول
آشنایی با تئوری عملکرد پمپ ها
 طبقه بندی پمپ ها
تئوری عملکرد پمپ ها
عملکرد پمپ های جابه جایی
پمپ های چرخشی
 منحنی های مشخصه پمپ های چرخشی
عملکرد پمپ های سانتریفیوژ
اصطلاحات کاربرد پمپ ، معادلات و منحنی های طرز کاربرد  
ظرفیت capacity  
هد استاتیک کلی
هد مکش استاتیک
هد رانش استاتیک
هد مکش مانو متری
هد رانش مانو متری
هد مانو متریک
تلفات هد اصطکاکی
هد سرعت
تلفات شیر واتصالات
هد دینامیکی کلی
توان
منحنی های طرز کارکرد پمپ
مشخصه های عملکرد پمپ
انتقال انرژی در پمپ ها گریز ازمرکز شعاعی
ضرایب آبدهی ، هد وتوان
قوانین تشابه
رابطه تقریبی در مورد پمپ های جریان شعاعی
 سرعت مخصوص Specific Speed
منحنی های مشخصه پمپ
منحنی های مشخصه پمپهای بی بعد
منحنی های پمپ پایدار و ناپایدار
گستره های بهره برداری پمپ
کاویتاسیون
افت راندمان
درصد ظرفیت
فصل دوم
توربو پمپ ها
انواع توربو پمپ
پمپ های سانتریفیوژ شعاعی (Radial )
پمپ های مخلوط ( نیم سانتریفیوژ (Mixd)
پمپ های محوری (Aixal)
اجزاءاصلی توربو پمپ ها
محاسبه هد تولیدی پروانه
منحنی مشخصه توربو پمپ ها
تلفات در توربو پمپ ها و منحنی مشخصه واقعی
انواع پروانه توربو پمپ ها
فصل سوم
کاویتاسیون
کاویتاسیون و علت آن
کاویتاسیون ثانویه (Secondary Cavitation  )
هد خالص مثبت مکش (NPSH)
NPSH موجود و NPSH لازم
عوامل موثر در ایجاد کاویتاسیون
فصل چهارم
کاهش صدا در پمپهای برج
خنک کن نیروگاهها
کاهش صدای پمپ در برج خنک کن نیروگاهها
منابع نوسان (یا پالس )
کنترل صدای پمپها
عوامل توزیعی اضافی
گردابه اضافی ( Excessive vortexing )
لوله مکش  
تلفات اصطکاکی
کاهنده های غیر هم مرکز
زانویی
صافی های سیستم  
فصل پنجم
بهره برداری پمپ های آب گردشی برج خنک کن
 مقدمه ای در مورد پمپ های گردشی آب خنک کن
ملاحظات مکانیکی    (Mechanical     considreation)
خصوصیات بهره برداری      
محرکC.w.pump ها
آشنایی باC.w.p   های نیروگاههای مختلف   
پمپهای آب گردشی (C.w.pump) نیروگاه تبریز
پمپهای آب گردشی (C.w.pump  ) نیروگاه منتظری اصفهان
پمپهای آب گردشی نیروگاه سهند
انواع خوردگی در  C.w.pump ها
خوردگی مکانیکی
خوردگی خستگی (Fatigue )
خوردگی مرزدانه ای
خوردگی کاویتاسیون  ( Cavitation     Erosion  )
خوردگی سایش ذره ای (Abrasion)
گرافیته شدن  ( Graphiterzation  )
حفاظتهای بکار گرفته شده جهت جلوگیری از خوردگی در پمپها
خوردگی (Crevice   corrosion )
خوردگی    (pitting)   
جنس اجزاء اصلی پمپ
سیفونی های داخل برج
شیرهای هواگیری اتوماتیک (Automatic air vent  
تشریح پمپهای آب گردشی برج خنك كن ( C.w.pump )
ماشینهای آسنگرون
انواع موتورهای القایی دوار
راه اندازی موتورهای القایی سه فاز
انواع اتصال محرک ها
درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی IP
 اهداف پمپ
مشخصات فنی پمپ
توصیف فنی پمپ
بهره برداری c.w.pump ها
بازدید اجزاء خارجی و کمکی پمپ
 نکاتی که قبل از استارت پمپ ها بایستی بررسی و انجام شوند
راه اندازی پمپ
بهره برداری و نگهداری از پمپ
نکاتی درباره ی بعد از استارت پمپ
شرایط قابل استفاده(موثر )
آماده کردن پمپ های آب گردشی برج خنك كن نیروگاه سهند
روش دوم آب گیری سیستم C.w.p ها
) مراحل (shut down , start up) پمپ های آب گردشی (C.w.p)
مواردی که منجر به( protection trip ) پمپ ها می شوند
تجهیزات شیر های هیدرولیكی
عملکرد سلونوئید والو روی هیدرولیک والو
ویژگیهای طراحی
شرح عملکرد
وضعیت شیر دستی 6.3
بالا بردن وزنه بوسیله پمپ دستی و یا پمپ برقی
عملکرد لیمیت سوئیچ ها و پرشر سوئیچ ها ( سیستم کنترل )
تعویض روغن هیدرولیک
سرویس های ادواری
سرویس های ماهیانه
سرویس های 6 ماهه
سرویس های سالیانه
تئوری  C.W. pump های نیروگاه سهند
نمودارها وشماتیک پمپهای آب گردشی برج خنک کن
فصل ششم
نصب،تعمیر و نگهداری پمپ های آب گردشی برج خنک کن
فونداسیون ونصب پمپ
انتقال پمپ
قسمتهای اصلی پمپ
قسمت ساکن پمپ
قسمت دوار( روتور)
دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری
روغنکاری
تعمیرا ت اساسی متداول دمونتاژو مونتاژ
دمونتاژپمپ
مراحل دمونتاژ C.w.pump
 باز دید از اجزاء
رینگ های سایشی
آب بند شفت ( مکانیکال سیل )
رولر برینگ ها
بوشهای لاستیکی( کائو چویی )کوپلینگ ارتجاعی
روتور
 مونتاژ C.w. pump
قطعات یدکی پمپ
جنس قطعات اصلی C.W. pump نیروگاه حرارتی سهند
عیب ها و اصلاحات
آب بندهای شفت
قطعات گردنده( Rotating parts)   
لنگی پروانه و بالانس کردن آن
رینگ های سایشی
 اندازه گیری لقی ها (Clearance)
محورها
بوشهای محور
آب بند های مکانیکی
کاسه نمدها  ( Stuffing  Box )
یاتاقانهای غلتشی (Antifriction  Bearing  )
نصب بلبرینگ
پوسته بلبرینگ
یاتاقانهای لغزشی
خوردگی
پوسته
لوله کشی ها
بستر و فندا نسیون
نگهداری پمپ با روش آنالیز مدهای ارتعاشی
نگهداری براساس شکست
نگهداری براساس زمان کارکرد
نگهداری براساس وضعیت دستگاه
آنالیز فرکانسی
آنالیزهارمونیکی
تست (Blue  check  )
رفع عیب پمپ های سانتریفوژ
ارتعاش بیش از حد
سائیدگی سریع یاتاقانها
پمپ های سانتریفوژ عمودی
اورهال ( تعمیرات اساسی ) CWP A  
 نحوه فعالیت تعمیراتی
طرح اصلاحیه جهت رفع مشكل آلارم seal water low pressure
فصل هفتم
هیدروتوربین و بهره برداری آن
مقدمه
مشخصات فنی هیدروتوربین ( اطلاعات طراحی)
مشخصات هیدرو توربین
شرح جزئیات هیدروتوربین (توربین آبی)
مکانیزم گایدون
سیل شفت
مونتاژ فیلتر
یاتاقانهای توربین
یاتاقان شعاعی و محوری
روتور توربین
کوپلینگ
کاربرد ابزار آلات سنجشی
یاتاقان های هیدرو توربین
ابزار آلات و خطوط لوله
سرویس و نگهداری اجزاء هیدروتوربین
فصل هشتم
آب بند مکانیکی پمپ آب گردشی برج خنک کن
 تاریخچه
مزایای اُ – رینگها
آب بندهای مکانیکی کارتریج   
آب بند های دوبل  
تحلیل و بررسی معایب آب بندهای مکانیکی
ترکیب اُ-رینگ های مورد استفاده در آب بند های مکانیکی  
 سرویس و نگهداری آببند های مکانیکی بکار رفته در پمپ های نوع DVSK 1100
مونتاژ و دمونتاژ آببند
تجدید سطوح آببندی
تشریح مکانیکال سیل های استفاده شده در پمپ های نوع ( DVSK 1100 )
بهره برداری آب بند
فصل نهم
تشریح عیوب اساسی پمپ های آب گردشی برج خنک کن نیروگاه حرارتی سهند و نتیجه گیری و پیشنهاد
عیوب ومشکلات  C.w.pump های نیروگاه حرارتی سهند

تعداد صفحات: 275

فرمت:Doc-word 2003

قیمت : 40000 تومان

  نحوه خرید محصولات وبلاگ مهندسی مکانیک

برای خرید این پروژه با ما در ارتباط باشید

mechanic_spa@yahoo.com

matrix.spa@gmail.com


برچسب‌ها: پمپ های صنعتی و نیروگاهی, پایان نامه, پایان نامه مهندسی مکانیک, مکانیک سیالات پمپ پمپاژ توربین نیروگاه, پمپ
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 19:24  توسط spow  | 

پمپ و پمپاژ

در طی مطالبی که در وبلاگ قرار گرفته اند سعی شده تا مطالب مرتبط با پمپ و پمپاژ ونیز اشنایی با اصول عملکرد ، انواع پمپ ، اصول نگهداری وتعمیرات پمپ ها و اصول بهره برداری از پمپ ها به مرور تکمیل گردند.

البته بسته به درخواست دوستان یا نیاز به توضیح در مورد سوال یا اشاره به موضوع مطالبی نیز عنوان شده که شاید از نظر خیلی از دوستان بسیار ساده وبدیهی به نظر برسد لکن برای دوستی دیگر یک الزام ونیاز به شمارامده است.

دراین پست مجموعه ای از مطالب مفید در رابطه با پمپ ها که در خلال مطالب دروبلاگ قرار گرفته اند را به صورت لینک برای استفاده قرار میدهیم.اگر پستی مورد داشت یا لینک دانلودی از کار افتاده است لطفا درقسمت نظرات اطلاع دهید تا لینک سالم جایگزین شود.

از مطالب وتجربیات دوستان گرامی در زمینه پمپ ها به شدت استقبال میگردد چه انکه هرسیستم صنعتی که با نوعی از سیال سروکار داشته باشد وجود پمپ در این سیستم امری ناگزیر میباشد.

منتظر نظرات وپیشنهادات دوستان گرامی هستیم.

NPSH و کاویتاسیون

NPSH و کاویتاسیون

دانلود فیلم کاویتاسیون

دانلود فیلم کاویتاسیون

پمپ های محوری

پمپ های محوری

تحلیل هیدرودینامیکی پمپ

تحلیل هیدرودینامیکی پمپ

دانلود فیلم اموزشی پمپ

دانلود فیلم اموزشی پمپ

پمپ سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ

تعمیرات وعیب یابی پمپ

تعمیرات وعیب یابی پمپ

کاویتاسیون Cavitation

کاویتاسیون Cavitation

کتاب اموزشی پمپ ها ، انواع ، اصول کار، بهره برداری ، تعمیرات  و عیب یابی

کتاب اموزشی پمپ ها ، انواع ، اصول کار، بهره برداری ، تعمیرات  و عیب یابی

همه چیز درباره پمپ وپمپاژ

همه چیز درباره پمپ وپمپاژ

پمپ سانتریفیوژ Centrifugal pump

پمپ سانتریفیوژ Centrifugal pump

اصول انتخاب پمپ

اصول انتخاب پمپ

اشنایی با پمپ ها

اشنایی با پمپ ها

پمپ جابجايی مثبت (Positive displacement pump)

پمپ جابجايی مثبت (Positive displacement pump)

 بررسی انواع پمپ ها واصول کاری انها

 بررسی انواع پمپ ها واصول کاری انهابرچسب‌ها: پمپ, پمپ و پمپاژ, پمپاژ, NPSH و کاویتاسیون, دانلود فیلم کاویتاسیون, پمپ های محوری, همه چیز درباره, کاویتاسیون Cavitation, تعمیرات وعیب یابی پمپ, پمپ سانتریفیوژ, دانلود فیلم اموزشی پمپ, تحلیل هیدرودینامیکی پمپ
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ساعت 23:11  توسط spow  | 

کتاب اموزشی پمپ ها ، انواع ، اصول کار، بهره برداری ، تعمیرات  و عیب یابی نوشته استاد گرانقدر مهندس مهدی نصر ازادانی

این کتاب قبلا در پست 606 اپلود شده بود که متاسفانه لینک دانلود پاک شده ودراین پست برای استفاده دوستان دوباره اپلود کرده ایم.

سلام دوستان عزیز
هرانچه که درمورد پمپ میخواهید دریک کتاب عالی یکجا اورده شده است
فک کنم فهرست مطالب کتاب به خودی خود گویای همه چیز باشد

فهرست مطالب

مقدمه
تعريف پمپ وانواع انرژي
طبقه بندي پمپ ها
اصول وقوانين حاكم برجريان سيالات
اصول ديناميك حاكم برجريان سيالات
كاويتاسيون
بهترين شرايط كارائي پمپ ها
ضربه قوچ
جريان هاي گردابي
مينيمم فلوي پمپ ها
اصول نصب پمپ ها
پمپ هاي جابجائي مثبت
پمپ هاي رفت وبرگشتي
پمپ هاي دوار
پمپ هاي جنبشي
اصول كاروطبقه بندي پمپ هاي گريزازمركز
طبقه بندي پمپ هابراساس نوع كاربرد
نيروهاي هيدروليكي روي پروانه هاوروش هاي خنثي كردن انها
اجزاوقطعات مهم پمپ هاي گريزازمركز
ياتاقان هاي لغزشي
ياتاقان هاي غلتكي
پكينگ ها
مكانيكال سيل ها
روغنكاري
تعميرات پمپ هاي گريزازمركز
تنظيمات ياتاقان هاي لغزشي
تراست برينگ ها
تولرانس ها وانطباقات دربال برينگ ها
موادساختماني پمپ هاي گريزازمركز
عيب هاي روتين پمپ هاي گريزازمركز وروش هاي عيب يابي

اداره اموزش شركت پالايش نفت اصفهان
جزوه آموزشی پمپ ها نوشته اقای نصرازادانی رو از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com

-----------

لینک دانلود بالایی جایگزین لینک معیوب قبلی شده است ولی تعدادی از دوستان با پسورد مشکل داشتند در حاالی که بیش از 3400 بار تا زمان ادیت دانلود شده است لذا برای استفاده دوستان مجددا کتاب را بدون پسورد بارگذاری نمودیم که میتوانید با 2 مگابایت حجم بیشتر! از لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود کتاب اموزشی پمپ ها ، انواع ، اصول کار، بهره برداری ، تعمیرات  و عیب یابی ازادانی

دانلود کنید.


برچسب‌ها: پمپ, یاتاقان, بیرینگ, ایمپلر, پروانه
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ساعت 21:51  توسط spow  | 

کاویتاسیون Cavitation

بيشتر ماشين‏ها نقاط ضعفي دارند که مي‏توان آنها را پاشنه آشيل  ماشين‏ها دانست. پاشنه آشيل پمپ‏ها (به ويژه پمپ‏هاي گريز از مرکز) قسمت مکش آنهاست.
اگر شرايط بهره برداري از سيستم به گونه‏اي باشد که سيال مورد انتقال به شکل مايع به دهانه پمپ برسد، پمپ در انتقال مايع به محل موردنظر کمتر دچار مشکل مي‏گردد. بيشتر مشکل‏ها و خرابي‏هاي پمپ‏هاي گريز از مرکز، به قسمت مکش آنها مربوط مي‏شود که هوا گرفتن و بروز پديده کاويتاسيون جزو مشکلات متداول است. کاويتاسيون مختص پمپ‏ها نيست و مي‏تواند در هر سيستم انتقال مايع (همچون لوله‏ها، شيرها و ...) رخ دهد.
در يک تعريف ساده، کاويتاسيون عبارت است از تشکيل حباب‏هاي گاز در قسمت مکش (در اثر کاهش فشار)، ورود حباب‏ها به درون پروانه و پوسته، ترکيدن حباب‏ها داخل پروانه و پوسته (در اثر افزايش فشار)، آزاد شدن انرژي و بروز خرابي در قطعات پمپ.
انرژي آزادشده در اثر ترکيدن حباب‏ها، همان انرژي نهان تبخير مايع است که در زمان تبخير به مايع داده مي‏شود. از نظر لغوي، کاويتاسيون معادل "حفره‏زائي" است، چرا که در اثر جوشش  مايع، حباب‏هاي بخار به وجود مي‏آيند و هم‏زمان با آن گازهاي حل‏شده در مايع آزاد مي‏شوند و در درون مايع حفره‏هايي  تشکيل مي‏شوند که از حباب‏هاي گاز و بخار پر شده‏اند. اين حباب‏ها در منطقه فشار قوي مي‏ترکند و از گاز به شکل مايع در مي‏آيند  و در پي آن، حفره‏ها محو مي‏شوند که البته در مجاورت سطوحي که حفره‏ها با آنها در تماس بوده‏اند آسيب‏هايي بر جاي مي‏ماند. به همين خاطر اين پديده حفره‏زايي يا کاويتاسيون ناميده مي‏شود و ذاتاً فرآيندي هيدروديناميک است.

خالص ارتفاع مثبت در قسمت مکش (NPSH)

پديده کاويتاسيون در پمپ‏هاي گريز از مرکز هنگامي رخ مي‏دهد که خالص ارتفاع مثبت در قسمت مکش پمپ از آنچه که شرکت سازنده پمپ پيشنهاد کرده است کمتر شود. بنابراين، براي تحليل شرايط بروز اين پديده در پمپ‏هاي گريز از مرکز لازم است که شرايط قسمت مکش پمپ از نظر فشار (ارتفاع) و همچنين مشخصه‏هاي پمپ از نظر وجود کمترين شرايط مورد نياز براي جلوگيري از بروز اين پديده بررسي شود. براي ساده‏تر کردن اين تحليل، NPSH به دو بخش تقسيم مي‏شود:

فرسايش ناشی از کاويتاسيون

بيشترين صدمات ناشي از کاويتاسيون هنگامي اتفاق مي‏افتد که فشار موضعي در مسير جريان مايع حتي از فشار تخليه  نيز بيشتر شود. حباب‏ها در اين منطقه نخست تحت تأثير فشار موضعي کوچک مي‏شوند و حالتي شبيه به کليه را به خود مي‏گيرند و سپس در اثر ترکيدن محو مي شوند (شکل 3)

تشکيل حباب

پديده کاويتاسيون با تشکيل حباب‏هاي بخار شروع مي‏شود. براي ديدن اين حباب‏ها مي‏توان از تجهيزاتي همچون ايندوسکوپ  نشان‏دهنده شرايط داخلي پمپ استفاده کرد. وسيله‏ها و روش‏هاي به کار گرفته‏شده براي بررسي کاويتاسيون برحسب پديدآمدن کاويتاسيون در قسمت مکش يا تخليه تيغه‏ها، متفاوت هستند، چنانکه با ايندوسکوپ مي‏توان سمت مکش تيغه‏ها را ديد و اگر پديده کاويتاسيون در سمتي از تيغه‏ها رخ دهد که نتوان حباب‏ها را به طور مستقيم ديد، استفاده از پوشش‏هاي انعکاس‏دهنده مفيد است.

سروصدا

تشکيل حباب و ترکش آنها در اثر پديده کاويتاسيون همواره سروصداي غيرعادي (صدايي شبيه به عبور ماسه از درون پوسته پمپ) ايجاد مي‏کند. براي جلوگيري از هم‏پوشاني سروصداي ناشي از کاويتاسيون با سروصداي ناشي از ديگر پديده‏ها همچون سروصداي ناشي از جريان مايع در لقي بين قطعات و پديده عبور تيغه‏اي ، سيستم بايد در فرکانس‏هايي بالاتر از KHz 10 يا دست کم 50 برابر فرکانس دوران پمپ بررسي شود.

لرزش

لرزش موجود در پمپ در زمان بروز کاويتاسيون مي تواند به دلايل زير رخ دهد:
•    به خاطر وجود تفاوت‏هاي اجتناب‏ناپذير در تيغه‏ها، دنباله کاويتاسيون در تمامي تيغه‏ها يکسان نيست. در نتيجه جريان مايع در اطراف تيغه‏ها متغير است و پروانه نامتعادل سبب لرزش پمپ مي‏شود.
....

کاهش ارتفاع قابل دسترس، دبي و راندمان پمپ

در مواردي که NPSHa به اندازه‏اي است که پمپ دچار کاويتاسيون نمي‏شود، نقطه کار  پمپ، محل تلاقي منحني مشخصه سيستم با منحني مشخصه پمپ است. اگر کاويتاسيون بروز نکند منحني مشخصه پمپ ثابت و پايدار است و ارتفاع قابل دسترس، دبي و راندمان پمپ مقادير قابل قبولي دارند. ولي در شرايط بروز کاويتاسيون، منحني مشخصه پمپ ناپايدار است، تغييرات نامطلوبي دارد، و نمي‏تواند ارتفاعي همانند شرايط عادي به وجود آورد، بنابراين ارتفاع قابل دسترس، دبي و راندمان پمپ کاهش مي‏يابند.

کاهش فشار تخليه

بروز پديده کاويتاسيون ضمن کاهش ارتفاع قابل دسترس، سبب تشکيل حباب‏هاي بخار مي شود که اين حباب‏ها وزن مخصوص کمتري نسبت به فاز مايع دارند. با توجه به رابطه فوق بديهي است که با کاهش ارتفاع قابل دسترس و وزن مخصوص مايع، فشار تخليه پمپ نيز کاهش مي‏يابد

خرابي زودرس ياتاقان‏ها

بسياري از پمپ‏هاي گريز از مرکز دو نوع ياتاقان  دارند که يکي از آنها براي تحمل بار شعاعي  و ديگري براي تحمل بار محوري  است. بروز پديده کاويتاسيون در پمپ‏ها تغييرات شديدي در بارهاي وارد بر ياتاقان‏ها ايجاد مي‏کند.

بروز صدمات و خرابي در پروانه و پوسته يک پمپ

هنگام بروز پديده کاويتاسيون، به طور معمول حباب‏ها در داخل پروانه پمپ در بخش فشار ضعيف تيغه پروانه تشکيل مي‏شوند. بديهي است اين حباب‏ها هنگام رسيدن به مناطقي با فشار زياد، بر اثر فشار مي‏ترکند.

روش‏هاي غلبه بر پديده کاويتاسيون

همان‏طور که بيان شد اگر فشار مايع در قسمت مکش پمپ‏هاي گريز از مرکز به اندازه کافي نباشد، پديده کاويتاسيون به وجود مي‏آيد و مايع قبل از ورود به داخل پروانه (و حتي در مواردي در بخش‏هاي ابتدايي پروانه) به بخار تبديل مي‏شود. لذا براي جلوگيري از بروز اين پديده بايد شرايط مايع در دهانه ورودي پمپ در حدي باشد که هنگام عبور از طول مسير مکش تا قسمت خروجي پروانه به بخار تبديل نشود. 

متن کامل جزوه اموزشی کاویتاسیون را ازلینک زیر دریافت نمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: کاویتاسیون, Cavitation, پمپ, پمپ گریز از مرکز, ایمپلر, پروانه, بوستر پمپ, بدنه پمپ, پدیده کاویتاسیون, کاویتاسیون Cavitation, پوسته پمپ, مهندسی مکانیک, یاتاقان, مکانیک سیالات, دانلود جزوه مهندسی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر ۱۳۹۱ساعت 11:11  توسط spow  | 


تعمیرات وعیب زدایی از پمپ های توربینی عمودی

کتابچه ای که برای دانلود تقدیم حضورتان میگردد راهنمای اصولی همراه با تشریح اصول کاری پمپ های توربینی عمودی ومبانی نگهداری وتعمیرات وعیب زدایی این نوع پمپ ها میباشد.

دراین کتابچه 38 صفحه ای به زبانی سلیس وشیوا اصول مهندسی نت درمورد پمپ ها تشریح شده است

کتابچه تعمیرات وعیب زدایی پمپ های توربینی عمودی را ازلینک زیر دریافت نمایید:

(زبان : انگلیسی)

دانلود کنید.


درهمین زمینه مطالب مرتبط زیر را مطالعه فرمایید:


پمپ پیستون شعاعی

پمپ پیستون شعاعی

اشنایی با پمپ ها

اشنایی با پمپ ها

همه چیز درباره پمپ وپمپاژ

همه چیز درباره پمپ وپمپاژ

اصول تعمیرونگهداری پمپ ها

اصول تعمیرونگهداری پمپ ها

پمپ های چرخدنده ای داخلی

پمپ های چرخدنده ای داخلی

پمپ سانتریفیوژ

پمپ سانتریفیوژ

دانلود فیلم پمپ

دانلود فیلم پمپ

هیدرودینامیک پمپ

هیدرودینامیک پمپ

پمپ های محوری

پمپ های محوری

دانلود فیلم کاویتاسیون

دانلود فیلم کاویتاسیون


پره‌های هدایت دوحلزونی در ضمن باعث تقویت بیشتر داخل بدنه و کاهش بار تنش اعمال شده بر روی جداره پمپ می‌شود. این سیستم دوحلزونی را می‌توان بدون خطر چندانی از لحاظ تطبیق نادرست، برای انواع بدنة یکپارچه و دوپارچة پمپ‌ها به‌کار گرفت، چرا که روش‌های ریخته‌گری در چند سال اخیر به پیشرفت‌های زیادی نائل شده است. این طرح همچنین در پمپ‌های چندمرحله‌ای به‌منظور ایجاد توازن در ارتفاع رانش سیال و هدایت آن به دهانة مکش مرحلة بعدی به‌کار گرفته می‌شود.
    به‌منظور تقویت بیشتر بدنه پمپ‌ها، بسیاری از پمپ‌های با ارتفاع زیاد با استفاده از دنده یا آج بیرونی ساخته می‌شوند. این دنده‌ها معمولاً عمود بر جهت جریان سیال نصب می‌شوند. بدنة پمپ می‌تواند یکپارچه یا دوپارچه باشد. پمپ‌های یکپارچه معمولاً از نوع مکش انتهایی بوده و همواره دارای پوشش یا صفحة قابل برداشتن می‌باشند. این صفحه امکان دسترسی آسان به پروانه یا محور پمپ را فراهم می‌سازد (گرچه ممکن است صفحة مکش قابل برداشتن باشد، اما پمپ یکپارچه تلقی می‌شود، زیرا بدنة بخش تخلیة پمپ به‌صورت یکپارچه ساخته شده است).
    بدنه دوپارچه دو نوع است: افقی یا محوری و شعاعی. در نوع افقی یا محوری، برش در امتداد خط مرکزی محور بوده و اجازه می‌دهد نیمة بالایی بدنة پمپ کاملاً برداشته شده، و در نتیجه دسترسی به محور پمپ، پروانه و یاتاقان‌های آن امکان‌پذیر شود. اصطلاح افقی ربطی به افقی بودن وضعیت پمپ یا بدنة آن ندارد. اگر پمپ به‌صورت عمودی نیز نصب شده باشد، می‌تواند بدنة دو پارچة افقی داشته باشد- بنابراین اصطلاح مذکور به روش برش بدنه دلالت دارد، و نه به وضعیت پمپ.
    بدنه پمپ همچنین می‌تواند برش شعاعی داشته باشد. البته قبلاً به این طرح برش عمودی می‌گفتند، بدین مفهوم که برش بر خط مرکزی محور عمود بوده است. اما این اصطلاح گمراه‌کننده بوده و اکنون به‌جای آن لفظ شعاعی را به‌کار می‌گیرند.
    اگر بدنه برش شعاعی داشته باشد، می‌تواند شامل چند بخش باشد (به ويژه در مورد پمپ‌های چندمرحله‌ای) که مطابق شکل 2-7 به یکدیگر پیچ و مهره می‌شوند. این طرح باعث کاهش هزینة ساخت و ریخته‌گری پمپ‌های چندمرحله‌ای می‌شود.

شکل 2-7: پمپ چندمرحله‌ای با برش شعاعی

 

    گاهی برخی از بدنه‌های پمپ‌ها برش افقی خورده، لیکن در یک صفحة مورب قرار می‌گیرند. بدین طریق، تخلیة عمودی سیال از طریق یک لولة پیوسته به‌جای یک لولة ناپیوسته امکان‌پذیر می‌شود.
    بسیاری از پمپ‌های گریز از مرکز با دهانة مکش انتهایی ساخته می‌شوند و یک نقطة تخلیة عمودی یا افقی دارند. از آنجا که پمپ‌های کوچکتر معمولاً با یک پایة نگهدارنده ریخته می‌شوند، جهت جریان از پیش توسط طراحی پمپ تعیین می‌شود. اگر بدنة پمپ مستقل از چارچوب نگهدارندة آن نصب گردد، نقطة تخلیه یا خروجی می‌تواند در وضعیت‌های مختلف قرار گیرد. جهت یا محل نقطة تخلیه در دایره به تعداد مهره‌های نگهدارندة مربوطه بستگی دارد.
    در پمپ‌های با مکش دوگانه، دهانه‌های ورودی و خروجی معمولاً در یک صفحة افقی واحد قرار دارند که زیر خط مرکزی پمپ و در دو طرف مقابل یکدیگر بر روی پمپ واقع شده‌اند. برخی از پمپ‌های با مکش دوگانه مطابق شکل 2-8 هستند که دهانة مکش آنها در پایین و دهانة رانش آنها در پهلوی پمپ قرار دارد. اکثر پمپ‌های با مکش دوگانه دارای بدنه با برش افقی‌اند.

شکل 2-8: پمپ گریز از مرکز با مکش از پایین

 

    همانگونه که قبلاً گفته شد، مکانیزم آب‌بندی می‌تواند از نوع مکانیکی یا کاسه‌نمد باشد. انتخاب هریک از این دو به ساختمان پمپ و سیال مورد استفاده و ملاحظات سازنده بستگی دارد.
    در پمپ‌هایی که سیالات داغ را جابه‌جا می‌کنند، کاسه‌نمد معمولاً با نوعی خنک‌کننده پیش‌بینی می‌شود، که این خنک‌کننده می‌تواند آب سرد، گاز و یا برحسب سیال مورد استفاده، هر مایع دیگری باشد. در برخی از کاربردها، ممکن است لازم باشد بدنة پمپ و هرگونه یاتاقان نگهدارندة محور پمپ نیز خنک شود.

پروانه پمپ
    پروانة پمپ مهمترین بخش پمپ می‌باشد، چراکه اندازه، شکل و سرعت آن ظرفیت پمپ را در تمام شرایط تعیین می‌نماید. شکل 2-9 انواع مختلف پروانه را نشان می‌دهد. نوع پروانه با تیغة سادة کونیک و با روپوش منفرد معمولاً در صنایع کوچک به‌کار می‌رود. پروانه با تیغة ساده همچنین می‌تواند دارای دو روپوش باشد. نوع دیگر این پروانه دارای تیغة خمیده یا شعاعی است. این پروانه غالباً برای انتقال مواد شامل توده‌های جامد یا ذرات درشت معلق به‌کار می‌رود و سرعت بیشتری به مادة پمپ‌شونده می‌بخشد.

شکل 2-9: انواع مختلف پروانه

 

    پروانه با تیغه شعاعی در دو طرح باز و بسته عرضه می‌شود. طرح باز آن مطابق شکل  2-10 دارای روپوش جزئی بوده که در مقایسه با پروانه‌های دیگر کوچکتر می‌باشد. روپوش این پروانه‌های نوع باز فقط قسمت پشت پروانه را می‌پوشاند. ارتفاع تیغه پروانه بسته به طرح و کاربرد موردنظر می‌تواند از نیم تا دو اینچ تغییر کند. قطر پروانه همراه با ظرفیت پمپ، ارتفاع پروانه لازم را تعیین می‌کند.

شکل 2-10: پروانه‌های باز

ادامه دارد...

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپ
برچسب‌ها: پمپ, پمپ سانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, Pump, پمپ مارپیچ, تعمیرات پمپ, تعمیرات
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:16  توسط spow  | 

پمپ

الف)ترکيب موازی پمپهای سانتريفوژ

در حين بهره برداری از پمپ به دبی بيشتری نياز پيدا می کنيم .در صورت باز نبودن شير discharge به طور کامل آن را آرام آرام باز می کنيم . دبی افزايش می يابد ولی از طرفی هد شديدا افت می کند .

يک راه حل برای تامين دبی بيشتر،استفاده از پمپ بزرگتر است سئوال اينجاست که آيا انتخاب يک پمپ بزرگتر هميشه راه حل مناسبی است؟واضح است که پمپ بزرگتر هزينه خريد و تعمير و نگهداری بيشتری دارد .

از طرفی فرض کنيد که شما فقط در زمانهای خاصی به دبی بيشتر نياز داريد و در بيشتر موارد پمپ کوچکتر جوابگوی دبس مورد نياز شما خواهد بود در صورتی که از پمپ بزرگتر در دبی کم استفاده شود،خروجی پمپ کم خواهد بود بنابراين سيال مرتبا در داخل پمپ می چرخد و گرم می شود گرم شدن سيال باعث می شود که بدنه پمپ و قسمت های داخلی پمپ گرم شود و اين موضوع می تواند خرابی پمپ را در پی داشته باشد .

بهترين راه حل برای تامين دبی بيشتر استفاده از چند پمپ کوچک و نصب آنها به صورت موازی است .

برای بدست آوردن منحنی H-Q پمپهای موازی ، دبی پمپها را در يک هد ثابت با هم جمع کرده و منحنی را رسم می کنيم .

پرسش :آيا به هم بستن دو پمپ يکسان به طور موازی دبی را به دو برابر مقدار اوليه افزايش خواهد دارد؟

ترکيب سری و موازی پمپهای سانتريفوژ

دبی پمپ را a lit/s فرض کنيد .منحنی H-Q را برای پمپ مورد نظر در نظر بگيرد .منحنی عملکرد سيستم را از آن عبور می دهيم تا نقطه کارکرد بدست بيايد منحنی H-Q را برای دو پمپ موازی يکسان رسم می کنيم هد کلی را A می ناميم دبی کلی سيستم به ميزان نشان داده شده افزايش يافته است.بنابراين نتيجه ميگيريم که موازی بستن دوپمپ مشابه دبی رادو برابردبی اوليه نخواهدکرد همانطور که ازنحنی مشخص است،دبی هر کدام از پمپها زمانی که به تنهايی درمسير قرار ميگيرد از دبی هر کدام از آنها وقتی با پمپی ديگر به صورت موازی نصب می شود ،بيشتر است .

ب)ترکيب سری پمپها :

در حين بهره برداری از پمپ به هد بيشتری نياز پيدا ميکنيم با بستن شير discharge به آرامی،هد افزايش پيدا می کند ولی از طرفی دبی به شدت کاهش می يابد استفاده از پمپ بزرگتر برای تامين هد بيشتر راه حل مناسبی نيست . بهترين روش برای تامين هد مورد نياز،استفاده از چند پمپ کوچک و نصب آنها به صورت سری است دبی تمام پمپهايکی است وهدخروجی کل پمپها،از جمع هد پمپها درآن دبی حاصل می شود برای بدست آوردن منحنی H-Q پمپهای سری،هد پمپها را در دبی ثابت با هم جمع می کنيم .

سئوال :

آيا استفاده از دو پمپ يکسان به صورت سری هد کلی رابه دو برابر پمپ رسم کرده و منحنی عملکرد سيستم را می کشيم محل تقاطع را نقطه A می ناميم منحنی H-Q را برای پمپهای ترکيب سری و موازی پمپهای سانتريفوژ سری رسم می کنيم دبی وهد کلی سيستم ثابت است محل تقاطع منحنی عملکرد با منحنی H-Q پمپهای سری را نقطهB می ناميم همانطور که ازشکل مشخص است اگرهددو برابرمقدار اوليه نخواهدکرد همانطور که از منحنی مشخص است،هد هرکدام از پمپهازمانيکه به تنهايی در مسير قرار می گيرد ازهد هرکدام از آنها زمانی که به سری نصب می شود بيشتر است .

برداشت از مطالب اموزشی شرکت پتروشیمی


برچسب‌ها: پمپ سانتریفیوژ, منحنی H, Q پمپ, پمپ, پمپ و پمپاژ, مهندسی مکانیک
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:2  توسط spow  | 

دانلود فیلم پمپ

انیمیشنی جالب از کارکرد تکنیکال یک پمپ که شمارو با نحوه کارکرد پمپ اشنا میسازد

3D Pumps Technical Animation

برای دانلود فیلم اموزشی پمپ به لینک زیر مراجعه فرمایید:


دانلود

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود فیلم پمپ, پمپ, پمپ و پمپاژ, مهندسی مکانیک, دانلود
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:46  توسط spow  | 

تحلیل هیدرودینامیکی پمپ

کتاب هیدرودینامیک پمپ به بررسی مسایل خاص و مشکلات طراحی پمپ وسیستم های پمپاژ میپردازد واز منظرمسایلی چون ارتعاشات،کاویتاسیون وراندمان پمپهارا مورد بررسی قرار میدهد.

برای دانلود کتاب هیدرودینامیک پمپ به لینک های زیرمراجعه فرمایید.


Hydrodynamics of Pumps
Concepts Eti | July 1995 | ISBN-10: 0933283075 | 316 pages | PDF | 5.3 Mb

This unique text focuses on special problems and design issues associated with pumps: the potential for cavitation, the damage and vibration problems which result from cavitation, and the possibility of large unsteady flows and forces on the machine. The book provides a coherent and unified treatment of the hydrodynamics of pumps with an emphasis on the underlying physical phenomena. An important reference text for engineers and scientists, it is also appropriate for graduate courses in turbomachinery.

Filesonic

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپبرچسب‌ها: هیدرودینامیک پمپ, پمپ, دانلود کتاب جزوه مقاله پروژه, پمپ وپمپاژ, هیدردینامیک, پمپاژ, دانلود کتابهای مهندسی, مهندسی نگهداری و تعمیرات, تعمیرات, بهره برداری, پمپ سانتریفیوژ, پمپ هیدرولیک, اصول پمپ
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:32  توسط spow  | 

پمپ های محوری

(AXIAL PUMP)


پمپهای محوری

برای آبیاری، انتقال فاضلاب، انحراف سیلابها، رانش قایقها و به طور کلی برای انتقال مایع با حجم زیاد و هد نسبتاً کم از پمپهای با جریان محوری که به آنها پمپهای ملخی و یا جریان مستقیم نیز گفته می شود استفاده می گردد. پروانه این پمپها باز است و معمولاً محور آنها به طور مستقیم با الکتروموتور کوپل می شود. به این دلیل سرعت دوران پروانه با سرعت دوران الکتروموتور یکی است.

پمپهای محوری برای هد کم (تا 30 فوت) و دبی زیاد به کار می رود. همچنین سرعت دورانی محور این پمپها نسبتاً کم است. (200 – 1800 r.p.m) . سرعت مخصوص پمپهای محوری با سرعتهای مخصوص کمتر از 10000 نیز طراحی می شود. ولی راندمان آنها در مقایسه با پمپهای مختلط پایین بوده و به علاوه دارای قدرت شروع به حرکت زیاد بوده و در برابر کاویتاسیون نامطلوب است. پمپهای محوری با سرعتهای مخصوص بالاتر از 15000 نیز ساخته می شوند. اما دارای راندمان نظیر پمپهای با سرعت مخصوص 15000 نیستند.

شکل زیر یک پمپ محوری که محور آن به صورت قائم قرار گرفته است را نشان می دهد. این نوع پمپها را می توان مستقیماً در آب قرار داد تا احتیاج به هواگیری نداشته باشد.

دانلود کنید

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپ
برچسب‌ها: پمپ های محوری, پمپ, تعمیرات پمپ, نیروگاه, پمپ و فن, پمپ جابجائی مثبت, پمپ نیروگاه, کمپرسور, ایستگاه پمپاژ, فیلم پمپ, دانلود, روغن, پمپ سانتریفیوژ
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 2:45  توسط spow  | 

کاویتاسیون یکی از پدیده های مخرب درصنایع مختلف وسیستمهای پایپینگ است.

کسانی که به نحوی با پمپ ها سروکار دارند نگران اتفاق افتادن پدیده کاویتاسیون هستند تا مبادا تجهیزات ومتعلقات پمپ وسیستم پایپینگ اسیب نبیند.

درفیلمی که تقدیم حضورتان میشود به بررسی یک نمونه ازمایشگاهی کاویتاسیون ونمونه هایی ازتاثیرات کاویتاسیون برروی پمپ واجزای ان ازجمله ایمپلر،پره ها وشفت پمپ پرداخته است

این فایل 5 مگابایتی را میتوانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید

بری دریافت مطالب مرتبط وبیشتر به انجمن علمی پژوهشی نواندیشان مراجعه فرمایید.

دانلود

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: پمپ, پمپ و پمپاژ, پمپاژ, NPSH و کاویتاسیون, دانلود فیلم کاویتاسیون, پمپ های محوری, همه چیز درباره, کاویتاسیون Cavitation, تعمیرات وعیب یابی پمپ, پمپ سانتریفیوژ, دانلود فیلم اموزشی پمپ, تحلیل هیدرودینامیکی پمپ
+ نوشته شده در  جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ساعت 19:31  توسط spow  | 

پديده كاويتاسيون در پمپ هاي گريز از مركز هنگامي رخ مي دهد كه خالص ارتفاع مثبت در قسمت مكش پمپ از آنچه كه شركت سازنده پمپ پيشنهاد كرده است كمتر شود. بنابراين براي تحليل شرايط بروز اين پديده در پمپ هاي گريز از مركز لازم است كه شرايط قسمت مكش پمپ از نظر فشار (ارتفاع) و همچنين مشخصه هاي پمپ از نظر وجود كمترين شرايط مورد نياز براي جلوگيري از بروز اين پديده بررسي شود . براي ساده تر كردن اين تحليل ، NPSH به دو بخش تقسيم مي شود :

- خالص ارتفاع مثبت قابل دسترس درقسمت مكش (NPSHA)

- خالص ارتفاع مثبت مورد نيازدر قسمت مكش (NPSHR)

NPSHR جزو مشخصه هاي سيستم پمپاژ است و به عوامل متعددي همچون فشار جو ، خواص فيزيكي مايع مورد پمپاژ (درجه حرارت ، وزن مخصوص ، فشار بخار در دماي پمپاژ ، ويسكوزيته و …)، اختلاف سطح انرژي پتانسيل (فشار يا ارتفاع) در مخزن مكش تا دهانه چشم پروانه ، تعداد و نوع اتصالات مورد استفاده در قسمت مكش ، طول و قطر لوله مكش ، دبي جريان و … بستگي دارد .NPSHR  به مشخصه هاي رفتاري و طراحي ، دبي جريان، سرعت دوراني و … پمپ بستگي دارد . ويژگي هاي اين مشخصه از سوي شركت سازنده پمپ به شكل يك دسته منحني سهمي گونه صعودي براي قطرهاي مختلف پروانه و برحسب تغييرات دبي پمپ تهيه مي شود و به مشتريان داده مي شود.

وجه مشترك NPSHR با NPSHA وابستگي هر دو آنها به دبي جريان مايع است . با اين تفاوت كه اگر NPSHR با افزايش دبي افزايش مي يابد ، NPSHA با افزايش دبي كاهش     مي يابد . به دليل همين تفاوت رفتاري است كه مي توان گفت يكي از عوامل اصلي بروز كاويتاسيون در پمپ هاي گريز از مركز بالا بودن دبي جريان است .

باتشکر از مهندس قربانپور

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپبرچسب‌ها: پمپ, کاویتاسیون, NPSH, پمپ گریزاز مرکز, دبی, کمپرسور, روغن, یاتاقان, ابدهی, ایمپلر, تعمیرات پمپ, پمپ سانتریفیوژ
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 15:45  توسط spow  | 

پمپهای گریز از مرکز در واقع پمپهای جابجایی منفی هستند. در واقع این پمپها سرعت سیال را به طور زیادی بالا می برند در حالیکه پمپهای جابجایی مثبت به طور ثابت و یکنواخت سیال را از داخل محفظه خود به بیرون می رانند. پمپهای جابجایی مثبت برای هد بالاتر و ظرفیت های پایین تر بکار می روند. اصول کار به این صورت است که مقداری از سیال درون محفظه ای که مرتباً پر از سیال می شود گیر می کند و سپس در فشار بالاتری، از قسمت خروجی پمپ خارج می شود.
برچسب‌ها: پمپ, پمپ سانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, Pump, پمپ مارپیچ, تعمیرات پمپ
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 20:40  توسط spow  | 

پمپ های سانتریفیوژ Centrifugal pump یا پمپ های گریز ازمرکز پرکاربردترین نوع پمپ ها درصنایع مختلف میباشند

فایلی که تقدیم حضورتان میشود به بررسی جزئیات این نوع پمپ پرداخته وراهنمای بسیار مناسبی برای بهره برداری نگهداری وتعمیرات پمپ های سانتریفیوژ میباشد

امیداست که برای دوستان علاقه مند مفید باشد

فهرستی ازمطالب ارائه شده درکتابچه اموزشی پمپهای سانتریفیوژ


مقدمه
اشنایی
شرح پمپ های گریز ازمرکز
بدنه
پروانه پمپ
محور یا شافت
یاتاقان
محفظه اب بندی
پکینگ ونشت بندی
پکینگ
نشت بند مکانیکی
الف: قسمت دورانی متحرک
ب: قسمت ساکن
کوپلینگ
انواع پمپ های گریزازمرکز
ارتفاع ورودی درپمپ
مایع جابجا شده
منحنی های عملکرد
قدرت محرک
NPSH
عملکرد وعیب یابی پمپ های گریز ازمرکز
فاکتورهای لازم برای انتخاب پمپ
تنظیم ظرفیت
تراست شعاعی
روش های حذف تراست محوری
تراست محوری درپمپ های چندمرحله ای
منحنی های سیستم وپمپ
توان پمپ
قوانین تشابه
انتخاب پمپ
پمپ ذخیره
پمپ های دوسرعته
مزایای پمپ های سانتریفیوژ
معایب پمپ های سانتریفیوژ

فایل اموزشی پمپ های سانتریفیوژ را ازلینک زیر دریافت نمایید


پمپ هاي گريز از مركز 


پره‌های هدایت دوحلزونی در ضمن باعث تقویت بیشتر داخل بدنه و کاهش بار تنش اعمال شده بر روی جداره پمپ می‌شود. این سیستم دوحلزونی را می‌توان بدون خطر چندانی از لحاظ تطبیق نادرست، برای انواع بدنة یکپارچه و دوپارچة پمپ‌ها به‌کار گرفت، چرا که روش‌های ریخته‌گری در چند سال اخیر به پیشرفت‌های زیادی نائل شده است. این طرح همچنین در پمپ‌های چندمرحله‌ای به‌منظور ایجاد توازن در ارتفاع رانش سیال و هدایت آن به دهانة مکش مرحلة بعدی به‌کار گرفته می‌شود.
    به‌منظور تقویت بیشتر بدنه پمپ‌ها، بسیاری از پمپ‌های با ارتفاع زیاد با استفاده از دنده یا آج بیرونی ساخته می‌شوند. این دنده‌ها معمولاً عمود بر جهت جریان سیال نصب می‌شوند. بدنة پمپ می‌تواند یکپارچه یا دوپارچه باشد. پمپ‌های یکپارچه معمولاً از نوع مکش انتهایی بوده و همواره دارای پوشش یا صفحة قابل برداشتن می‌باشند. این صفحه امکان دسترسی آسان به پروانه یا محور پمپ را فراهم می‌سازد (گرچه ممکن است صفحة مکش قابل برداشتن باشد، اما پمپ یکپارچه تلقی می‌شود، زیرا بدنة بخش تخلیة پمپ به‌صورت یکپارچه ساخته شده است).
    بدنه دوپارچه دو نوع است: افقی یا محوری و شعاعی. در نوع افقی یا محوری، برش در امتداد خط مرکزی محور بوده و اجازه می‌دهد نیمة بالایی بدنة پمپ کاملاً برداشته شده، و در نتیجه دسترسی به محور پمپ، پروانه و یاتاقان‌های آن امکان‌پذیر شود. اصطلاح افقی ربطی به افقی بودن وضعیت پمپ یا بدنة آن ندارد. اگر پمپ به‌صورت عمودی نیز نصب شده باشد، می‌تواند بدنة دو پارچة افقی داشته باشد- بنابراین اصطلاح مذکور به روش برش بدنه دلالت دارد، و نه به وضعیت پمپ.
    بدنه پمپ همچنین می‌تواند برش شعاعی داشته باشد. البته قبلاً به این طرح برش عمودی می‌گفتند، بدین مفهوم که برش بر خط مرکزی محور عمود بوده است. اما این اصطلاح گمراه‌کننده بوده و اکنون به‌جای آن لفظ شعاعی را به‌کار می‌گیرند.
    اگر بدنه برش شعاعی داشته باشد، می‌تواند شامل چند بخش باشد (به ويژه در مورد پمپ‌های چندمرحله‌ای) که مطابق شکل 2-7 به یکدیگر پیچ و مهره می‌شوند. این طرح باعث کاهش هزینة ساخت و ریخته‌گری پمپ‌های چندمرحله‌ای می‌شود.

شکل 2-7: پمپ چندمرحله‌ای با برش شعاعی

 

    گاهی برخی از بدنه‌های پمپ‌ها برش افقی خورده، لیکن در یک صفحة مورب قرار می‌گیرند. بدین طریق، تخلیة عمودی سیال از طریق یک لولة پیوسته به‌جای یک لولة ناپیوسته امکان‌پذیر می‌شود.
    بسیاری از پمپ‌های گریز از مرکز با دهانة مکش انتهایی ساخته می‌شوند و یک نقطة تخلیة عمودی یا افقی دارند. از آنجا که پمپ‌های کوچکتر معمولاً با یک پایة نگهدارنده ریخته می‌شوند، جهت جریان از پیش توسط طراحی پمپ تعیین می‌شود. اگر بدنة پمپ مستقل از چارچوب نگهدارندة آن نصب گردد، نقطة تخلیه یا خروجی می‌تواند در وضعیت‌های مختلف قرار گیرد. جهت یا محل نقطة تخلیه در دایره به تعداد مهره‌های نگهدارندة مربوطه بستگی دارد.
    در پمپ‌های با مکش دوگانه، دهانه‌های ورودی و خروجی معمولاً در یک صفحة افقی واحد قرار دارند که زیر خط مرکزی پمپ و در دو طرف مقابل یکدیگر بر روی پمپ واقع شده‌اند. برخی از پمپ‌های با مکش دوگانه مطابق شکل 2-8 هستند که دهانة مکش آنها در پایین و دهانة رانش آنها در پهلوی پمپ قرار دارد. اکثر پمپ‌های با مکش دوگانه دارای بدنه با برش افقی‌اند.

شکل 2-8: پمپ گریز از مرکز با مکش از پایین

 

    همانگونه که قبلاً گفته شد، مکانیزم آب‌بندی می‌تواند از نوع مکانیکی یا کاسه‌نمد باشد. انتخاب هریک از این دو به ساختمان پمپ و سیال مورد استفاده و ملاحظات سازنده بستگی دارد.
    در پمپ‌هایی که سیالات داغ را جابه‌جا می‌کنند، کاسه‌نمد معمولاً با نوعی خنک‌کننده پیش‌بینی می‌شود، که این خنک‌کننده می‌تواند آب سرد، گاز و یا برحسب سیال مورد استفاده، هر مایع دیگری باشد. در برخی از کاربردها، ممکن است لازم باشد بدنة پمپ و هرگونه یاتاقان نگهدارندة محور پمپ نیز خنک شود.

پروانه پمپ
    پروانة پمپ مهمترین بخش پمپ می‌باشد، چراکه اندازه، شکل و سرعت آن ظرفیت پمپ را در تمام شرایط تعیین می‌نماید. شکل 2-9 انواع مختلف پروانه را نشان می‌دهد. نوع پروانه با تیغة سادة کونیک و با روپوش منفرد معمولاً در صنایع کوچک به‌کار می‌رود. پروانه با تیغة ساده همچنین می‌تواند دارای دو روپوش باشد. نوع دیگر این پروانه دارای تیغة خمیده یا شعاعی است. این پروانه غالباً برای انتقال مواد شامل توده‌های جامد یا ذرات درشت معلق به‌کار می‌رود و سرعت بیشتری به مادة پمپ‌شونده می‌بخشد.

شکل 2-9: انواع مختلف پروانه

 

    پروانه با تیغه شعاعی در دو طرح باز و بسته عرضه می‌شود. طرح باز آن مطابق شکل  2-10 دارای روپوش جزئی بوده که در مقایسه با پروانه‌های دیگر کوچکتر می‌باشد. روپوش این پروانه‌های نوع باز فقط قسمت پشت پروانه را می‌پوشاند. ارتفاع تیغه پروانه بسته به طرح و کاربرد موردنظر می‌تواند از نیم تا دو اینچ تغییر کند. قطر پروانه همراه با ظرفیت پمپ، ارتفاع پروانه لازم را تعیین می‌کند.

شکل 2-10: پروانه‌های باز

ادامه دارد...

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپ

برچسب‌ها: پمپ, پمپ سانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, Pump, پمپ مارپیچ, تعمیرات پمپ
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 19:33  توسط spow  | 


پره‌های هدایت دوحلزونی در ضمن باعث تقویت بیشتر داخل بدنه و کاهش بار تنش اعمال شده بر روی جداره پمپ می‌شود. این سیستم دوحلزونی را می‌توان بدون خطر چندانی از لحاظ تطبیق نادرست، برای انواع بدنة یکپارچه و دوپارچة پمپ‌ها به‌کار گرفت، چرا که روش‌های ریخته‌گری در چند سال اخیر به پیشرفت‌های زیادی نائل شده است. این طرح همچنین در پمپ‌های چندمرحله‌ای به‌منظور ایجاد توازن در ارتفاع رانش سیال و هدایت آن به دهانة مکش مرحلة بعدی به‌کار گرفته می‌شود.
    به‌منظور تقویت بیشتر بدنه پمپ‌ها، بسیاری از پمپ‌های با ارتفاع زیاد با استفاده از دنده یا آج بیرونی ساخته می‌شوند. این دنده‌ها معمولاً عمود بر جهت جریان سیال نصب می‌شوند. بدنة پمپ می‌تواند یکپارچه یا دوپارچه باشد. پمپ‌های یکپارچه معمولاً از نوع مکش انتهایی بوده و همواره دارای پوشش یا صفحة قابل برداشتن می‌باشند. این صفحه امکان دسترسی آسان به پروانه یا محور پمپ را فراهم می‌سازد (گرچه ممکن است صفحة مکش قابل برداشتن باشد، اما پمپ یکپارچه تلقی می‌شود، زیرا بدنة بخش تخلیة پمپ به‌صورت یکپارچه ساخته شده است).
    بدنه دوپارچه دو نوع است: افقی یا محوری و شعاعی. در نوع افقی یا محوری، برش در امتداد خط مرکزی محور بوده و اجازه می‌دهد نیمة بالایی بدنة پمپ کاملاً برداشته شده، و در نتیجه دسترسی به محور پمپ، پروانه و یاتاقان‌های آن امکان‌پذیر شود. اصطلاح افقی ربطی به افقی بودن وضعیت پمپ یا بدنة آن ندارد. اگر پمپ به‌صورت عمودی نیز نصب شده باشد، می‌تواند بدنة دو پارچة افقی داشته باشد- بنابراین اصطلاح مذکور به روش برش بدنه دلالت دارد، و نه به وضعیت پمپ.
    بدنه پمپ همچنین می‌تواند برش شعاعی داشته باشد. البته قبلاً به این طرح برش عمودی می‌گفتند، بدین مفهوم که برش بر خط مرکزی محور عمود بوده است. اما این اصطلاح گمراه‌کننده بوده و اکنون به‌جای آن لفظ شعاعی را به‌کار می‌گیرند.
    اگر بدنه برش شعاعی داشته باشد، می‌تواند شامل چند بخش باشد (به ويژه در مورد پمپ‌های چندمرحله‌ای) که مطابق شکل 2-7 به یکدیگر پیچ و مهره می‌شوند. این طرح باعث کاهش هزینة ساخت و ریخته‌گری پمپ‌های چندمرحله‌ای می‌شود.

شکل 2-7: پمپ چندمرحله‌ای با برش شعاعی

 

    گاهی برخی از بدنه‌های پمپ‌ها برش افقی خورده، لیکن در یک صفحة مورب قرار می‌گیرند. بدین طریق، تخلیة عمودی سیال از طریق یک لولة پیوسته به‌جای یک لولة ناپیوسته امکان‌پذیر می‌شود.
    بسیاری از پمپ‌های گریز از مرکز با دهانة مکش انتهایی ساخته می‌شوند و یک نقطة تخلیة عمودی یا افقی دارند. از آنجا که پمپ‌های کوچکتر معمولاً با یک پایة نگهدارنده ریخته می‌شوند، جهت جریان از پیش توسط طراحی پمپ تعیین می‌شود. اگر بدنة پمپ مستقل از چارچوب نگهدارندة آن نصب گردد، نقطة تخلیه یا خروجی می‌تواند در وضعیت‌های مختلف قرار گیرد. جهت یا محل نقطة تخلیه در دایره به تعداد مهره‌های نگهدارندة مربوطه بستگی دارد.
    در پمپ‌های با مکش دوگانه، دهانه‌های ورودی و خروجی معمولاً در یک صفحة افقی واحد قرار دارند که زیر خط مرکزی پمپ و در دو طرف مقابل یکدیگر بر روی پمپ واقع شده‌اند. برخی از پمپ‌های با مکش دوگانه مطابق شکل 2-8 هستند که دهانة مکش آنها در پایین و دهانة رانش آنها در پهلوی پمپ قرار دارد. اکثر پمپ‌های با مکش دوگانه دارای بدنه با برش افقی‌اند.

شکل 2-8: پمپ گریز از مرکز با مکش از پایین

 

    همانگونه که قبلاً گفته شد، مکانیزم آب‌بندی می‌تواند از نوع مکانیکی یا کاسه‌نمد باشد. انتخاب هریک از این دو به ساختمان پمپ و سیال مورد استفاده و ملاحظات سازنده بستگی دارد.
    در پمپ‌هایی که سیالات داغ را جابه‌جا می‌کنند، کاسه‌نمد معمولاً با نوعی خنک‌کننده پیش‌بینی می‌شود، که این خنک‌کننده می‌تواند آب سرد، گاز و یا برحسب سیال مورد استفاده، هر مایع دیگری باشد. در برخی از کاربردها، ممکن است لازم باشد بدنة پمپ و هرگونه یاتاقان نگهدارندة محور پمپ نیز خنک شود.

پروانه پمپ
    پروانة پمپ مهمترین بخش پمپ می‌باشد، چراکه اندازه، شکل و سرعت آن ظرفیت پمپ را در تمام شرایط تعیین می‌نماید. شکل 2-9 انواع مختلف پروانه را نشان می‌دهد. نوع پروانه با تیغة سادة کونیک و با روپوش منفرد معمولاً در صنایع کوچک به‌کار می‌رود. پروانه با تیغة ساده همچنین می‌تواند دارای دو روپوش باشد. نوع دیگر این پروانه دارای تیغة خمیده یا شعاعی است. این پروانه غالباً برای انتقال مواد شامل توده‌های جامد یا ذرات درشت معلق به‌کار می‌رود و سرعت بیشتری به مادة پمپ‌شونده می‌بخشد.

شکل 2-9: انواع مختلف پروانه

 

    پروانه با تیغه شعاعی در دو طرح باز و بسته عرضه می‌شود. طرح باز آن مطابق شکل  2-10 دارای روپوش جزئی بوده که در مقایسه با پروانه‌های دیگر کوچکتر می‌باشد. روپوش این پروانه‌های نوع باز فقط قسمت پشت پروانه را می‌پوشاند. ارتفاع تیغه پروانه بسته به طرح و کاربرد موردنظر می‌تواند از نیم تا دو اینچ تغییر کند. قطر پروانه همراه با ظرفیت پمپ، ارتفاع پروانه لازم را تعیین می‌کند.

شکل 2-10: پروانه‌های باز

ادامه دارد...

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپبرچسب‌ها: پمپ, پروانه, بهره برداری, تعمیرات, کاسه نمد, بلبرینگ, هد, مکش, دیفیوزر, ظرفیت پمپ, تعمیرات پمپ, اصول بهره برداری پمپ, بدنه پمپ, اصول تعمیرونگهداری پمپ ها
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:58  توسط spow  | 

 تعریف واژه‌ها:
بدنه پمپ: محفظه‌ای است که پره‌های پمپ، محور و سیستم آب‌بندی آن را در برمی‌گیرد و مایع از میان آن جریان می‌یابد. معمولاً بدنة پمپ‌ها از نوع حلزونی یا از نوع قطر افزاینده است.
    محور پمپ: بسته به نوع موتور مورد استفاده، محور پمپ می‌تواند بخشی از روتور موتور بوده و یا مستقل و به محور موتور جفت شده باشد. محور می‌تواند دارای یاتاقان مستقل بوده، یا توسط یاتاقان‌های موتور نگهداشته شود. روش مورد استفاده به طراحی پمپ بستگی خواهد داشت.
    پروانه پمپ: قسمتی از پمپ است که نیروی زیادی به سیال وارد کرده تا سرعت و مقدار حرکت آن را افزایش دهد. منفذ مرکز پروانه را چشم پروانه می‌گویند که تا حدودی تعیین‌کنندة ظرفیت پمپ است.
    پره‌های پمپ: قسمت‌هایی از پروانه‌اند که سیال را در داخل پمپ هدایت می‌کنند.
    روپوش پروانه (Shroud): پره‌های پمپ را پوشانده و جریان سیال را در ناحیة پروانه محدود می‌نماید.
    نقطة مکش: محل ورود سیال به پمپ است که معمولاً در نزدیکی مرکز بدنه آن قرار دارد. قطر برای عبور در این نقطه تا حدودی میزان آبدهی پمپ را تعیین می‌کند.
    حلقه‌های سایش: در تمامی پمپ‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند. اما اگر در نظر گرفته شوند معمولاً قابل تعویض خواهند بود. وظیفة اصلی آنها این است که اجازه می‌دهند مقداری سیال بین پروانه و بدنه جریان یابد. بدین طریق، یک آب‌بندی هیدرولیک ایجاد می‌شود که کارایی پمپ را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مقدار اندکی سیال از طرف رانش به طرف مکش پمپ بازگردانده می‌شود.
    کاسه‌نمد: موجب آب‌بندی جریان سیال در داخل پمپ می‌شود. کاسه‌نمد می‌تواند شامل یک واحد آب‌بندی از نوع بافته شدة قابل تعویض و قابل تنظیم یا از نوع مکانیکی باشد.
    شیپوره (Diffuser): معمولاً در پمپ‌های گریز از مرکز استفاده نمی‌شود. لیکن ممکن است گاهی به‌منظور جهت دادن به جریان آب به‌کار گرفته شود. با استفاده از بدنه حلزونی از شیپوره کمتر استفاده می‌شود.
    نقطه رانش یا تخلیه: نقطه‌ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله‌کشی می‌راند.
    یاتاقان‌: برای نگهداری محور پمپ‌ها استفاده می‌شود و همچنین همزمان کاهش اصطکاک بین محور و قاب پمپ از یاتاقان و نوعی روانکاری استفاده می‌شود.

ادامه دارد...


پره‌های هدایت دوحلزونی در ضمن باعث تقویت بیشتر داخل بدنه و کاهش بار تنش اعمال شده بر روی جداره پمپ می‌شود. این سیستم دوحلزونی را می‌توان بدون خطر چندانی از لحاظ تطبیق نادرست، برای انواع بدنة یکپارچه و دوپارچة پمپ‌ها به‌کار گرفت، چرا که روش‌های ریخته‌گری در چند سال اخیر به پیشرفت‌های زیادی نائل شده است. این طرح همچنین در پمپ‌های چندمرحله‌ای به‌منظور ایجاد توازن در ارتفاع رانش سیال و هدایت آن به دهانة مکش مرحلة بعدی به‌کار گرفته می‌شود.
    به‌منظور تقویت بیشتر بدنه پمپ‌ها، بسیاری از پمپ‌های با ارتفاع زیاد با استفاده از دنده یا آج بیرونی ساخته می‌شوند. این دنده‌ها معمولاً عمود بر جهت جریان سیال نصب می‌شوند. بدنة پمپ می‌تواند یکپارچه یا دوپارچه باشد. پمپ‌های یکپارچه معمولاً از نوع مکش انتهایی بوده و همواره دارای پوشش یا صفحة قابل برداشتن می‌باشند. این صفحه امکان دسترسی آسان به پروانه یا محور پمپ را فراهم می‌سازد (گرچه ممکن است صفحة مکش قابل برداشتن باشد، اما پمپ یکپارچه تلقی می‌شود، زیرا بدنة بخش تخلیة پمپ به‌صورت یکپارچه ساخته شده است).
    بدنه دوپارچه دو نوع است: افقی یا محوری و شعاعی. در نوع افقی یا محوری، برش در امتداد خط مرکزی محور بوده و اجازه می‌دهد نیمة بالایی بدنة پمپ کاملاً برداشته شده، و در نتیجه دسترسی به محور پمپ، پروانه و یاتاقان‌های آن امکان‌پذیر شود. اصطلاح افقی ربطی به افقی بودن وضعیت پمپ یا بدنة آن ندارد. اگر پمپ به‌صورت عمودی نیز نصب شده باشد، می‌تواند بدنة دو پارچة افقی داشته باشد- بنابراین اصطلاح مذکور به روش برش بدنه دلالت دارد، و نه به وضعیت پمپ.
    بدنه پمپ همچنین می‌تواند برش شعاعی داشته باشد. البته قبلاً به این طرح برش عمودی می‌گفتند، بدین مفهوم که برش بر خط مرکزی محور عمود بوده است. اما این اصطلاح گمراه‌کننده بوده و اکنون به‌جای آن لفظ شعاعی را به‌کار می‌گیرند.
    اگر بدنه برش شعاعی داشته باشد، می‌تواند شامل چند بخش باشد (به ويژه در مورد پمپ‌های چندمرحله‌ای) که مطابق شکل 2-7 به یکدیگر پیچ و مهره می‌شوند. این طرح باعث کاهش هزینة ساخت و ریخته‌گری پمپ‌های چندمرحله‌ای می‌شود.

شکل 2-7: پمپ چندمرحله‌ای با برش شعاعی

 

    گاهی برخی از بدنه‌های پمپ‌ها برش افقی خورده، لیکن در یک صفحة مورب قرار می‌گیرند. بدین طریق، تخلیة عمودی سیال از طریق یک لولة پیوسته به‌جای یک لولة ناپیوسته امکان‌پذیر می‌شود.
    بسیاری از پمپ‌های گریز از مرکز با دهانة مکش انتهایی ساخته می‌شوند و یک نقطة تخلیة عمودی یا افقی دارند. از آنجا که پمپ‌های کوچکتر معمولاً با یک پایة نگهدارنده ریخته می‌شوند، جهت جریان از پیش توسط طراحی پمپ تعیین می‌شود. اگر بدنة پمپ مستقل از چارچوب نگهدارندة آن نصب گردد، نقطة تخلیه یا خروجی می‌تواند در وضعیت‌های مختلف قرار گیرد. جهت یا محل نقطة تخلیه در دایره به تعداد مهره‌های نگهدارندة مربوطه بستگی دارد.
    در پمپ‌های با مکش دوگانه، دهانه‌های ورودی و خروجی معمولاً در یک صفحة افقی واحد قرار دارند که زیر خط مرکزی پمپ و در دو طرف مقابل یکدیگر بر روی پمپ واقع شده‌اند. برخی از پمپ‌های با مکش دوگانه مطابق شکل 2-8 هستند که دهانة مکش آنها در پایین و دهانة رانش آنها در پهلوی پمپ قرار دارد. اکثر پمپ‌های با مکش دوگانه دارای بدنه با برش افقی‌اند.

شکل 2-8: پمپ گریز از مرکز با مکش از پایین

 

    همانگونه که قبلاً گفته شد، مکانیزم آب‌بندی می‌تواند از نوع مکانیکی یا کاسه‌نمد باشد. انتخاب هریک از این دو به ساختمان پمپ و سیال مورد استفاده و ملاحظات سازنده بستگی دارد.
    در پمپ‌هایی که سیالات داغ را جابه‌جا می‌کنند، کاسه‌نمد معمولاً با نوعی خنک‌کننده پیش‌بینی می‌شود، که این خنک‌کننده می‌تواند آب سرد، گاز و یا برحسب سیال مورد استفاده، هر مایع دیگری باشد. در برخی از کاربردها، ممکن است لازم باشد بدنة پمپ و هرگونه یاتاقان نگهدارندة محور پمپ نیز خنک شود.

پروانه پمپ
    پروانة پمپ مهمترین بخش پمپ می‌باشد، چراکه اندازه، شکل و سرعت آن ظرفیت پمپ را در تمام شرایط تعیین می‌نماید. شکل 2-9 انواع مختلف پروانه را نشان می‌دهد. نوع پروانه با تیغة سادة کونیک و با روپوش منفرد معمولاً در صنایع کوچک به‌کار می‌رود. پروانه با تیغة ساده همچنین می‌تواند دارای دو روپوش باشد. نوع دیگر این پروانه دارای تیغة خمیده یا شعاعی است. این پروانه غالباً برای انتقال مواد شامل توده‌های جامد یا ذرات درشت معلق به‌کار می‌رود و سرعت بیشتری به مادة پمپ‌شونده می‌بخشد.

شکل 2-9: انواع مختلف پروانه

 

    پروانه با تیغه شعاعی در دو طرح باز و بسته عرضه می‌شود. طرح باز آن مطابق شکل  2-10 دارای روپوش جزئی بوده که در مقایسه با پروانه‌های دیگر کوچکتر می‌باشد. روپوش این پروانه‌های نوع باز فقط قسمت پشت پروانه را می‌پوشاند. ارتفاع تیغه پروانه بسته به طرح و کاربرد موردنظر می‌تواند از نیم تا دو اینچ تغییر کند. قطر پروانه همراه با ظرفیت پمپ، ارتفاع پروانه لازم را تعیین می‌کند.

شکل 2-10: پروانه‌های باز

ادامه دارد...

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپبرچسب‌ها: پمپ, پمپ سانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, تعمیرات پمپ
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:31  توسط spow  | 

انتخاب پمپهاي نا مناسب و بزرگتر از حد نياز ‘ مي تواند علاوه بر بهاي انرژي ‘ هزينه هاي نگهداري را نيز افزايش دهند . آيا شما تمام اقدامات لازم را در جهت بازدهي كامل تاسيسات خود ‘ انجام مي دهيد ؟

بسياري از پمپها ممكن است به خوبي پاسخگوي نياز سيستم ها و فرآيندهاي تاسيسات باشند ‘ ولي لزوماً بهينه ترين پمپ براي كار مورد نظر نباشند .

فشارهاي مداوم جهت كاهش هزينه هاي نگهداري ‘ گردش كار تاسيسات و زمان توقف دستگاه ها ‘ ايجاب مي كند كه مفيد ترين و مطمئن ترين راه ممكن را انتخاب كنيم . مطالعات اخير نشان داده اند كه سيستم هاي پمپاژ حدوداً 20% از انرژي الكتريكي جهان را مصرف مي كنند . دربرخي تاسيسات ‘ انرژي الكتريكي كه سيستم هاي پمپاژ مصرف مي كنند ‘ حدوداً برابر با 25% تا 50% كل انرژي الكتريسيته مصرفي آن تاسيسات است . انتخاب طرح ها و اندازه هاي متناسب پمپها و نظارت بر سلامت آنها مي تواند ضمانت كار آنها را افزايش داده و با به كارگيري مواد مناسب هزينه هاي انرژي را كاهش دهد .

 اقداماتي نظير انتخاب پمپ مناسب سايز كردن آن به نسبت بار موجود و  نظارت بر سلامت پمپها مي توانند تداوم كار پمپ را تضمين نمـــوده و ميزان مصرف انرژي را در آنهــا كاهش دهند .بهاي چرخه عمـر را چه در نصب اوليه ‘ تعمير  و يــــا جايگزيني بايد مد نظر قرار داد .

بيشتر محاسبات بهاي چرخــــــه عمر نشان مي دهند كه بخش عمده اي از هزينه هاي يك پمپ  در طول عمر كاري آن مربوط به انــرژي مصرفي و نگهداري از آن هستند به طور كلي انرژي و نگهداري تقريباً 75% از هزينه چرخه عمر را تشكيل مي دهند .

براي انتخاب پمپ صحيح شما بايد ويژگي هاي كاركردي  پمپ را با شرايط سيستم تطبيق دهيد فرآيند انتخاب پمپ سه مرحله دارد نخستين گام ‘ بررسي منحني عملكرد پمپهاي حائز پارامترهاي سيستم است در دومين مرحله بايد منحني ضريب مقاومت سيستم را تعيين و رسم نماييد . سومين مرحله عبارت است از بر هم نهي منحني ضريب مقاومت سيستم بر منحني عملكرد پمپهاي مورد نظر . نقطه تلاقي اين منحني ها ‘ نقطه عملكرد سيستم است . پمپ مناسب پمپي است كه بهترين نقطه راندمان ( BEP ) را در نزديكترين حالت به نقطه عملكرد سيستم ‘ دارا باشد با توجه به اين اطلاعات ما بايد قادر باشيم كه مناسبترين پمپ را در هر زمان انتخاب كنيم راندمان (Eff) عبارت است از نسبت توان هيدروليكي به توان ترمزي (BHP) توان هيدروليكي (P0) نيرويي

است كه پمپ به سيال مي دهد و توان ترمزي (BHP)   نيرويي است كه براي به كار انداختن پمپ مورد نياز است . معادله تعيين راندمان پمپ

عبارت است از : Eff = P0/BHP 

BEP بالاترين نقطه بازدهي پمپ است سازنده پمپ براي بقه دست آوردن منحني هاي عملكرد پمپ آزمايش هاي استاندارد را انجام مي دهد بنابراين راندمان راندمان توان هيدروليكي و توان ترمزي پمپ را مي توان از سازنده آن نيز گرفت . معمولاً پمپ را براي سرعت معيني طراحي مي كنند به اين ترتيب ارتفاع
و دبي ( آبدهي ) پمپ نيز بر اساس اين سرعت طرح ريزي مي شوند . منحني عملكرد پمپ سرعت ‘ ارتباط بين آبدهي مورد نظر و راندمان پمپ ‘ توان ترمزي مورد نياز ‘ ارتفاع مكش و ارتفاع كلي را كه پمپ تامين مي كند در اختيار مي گذارد .

 

مراقبت اندازه پمپ باشيد !

هميشه پمپ بزرگتر ‘ بهتر نيست : با اين حال ‘ مشاهدات نشـــان داده است كه در بسياري از سيستمهاي پمپاژ از پمپهاي بزرگتر از حد نياز استفاده مي شود .

بسياري از پمپها به اين دليل بزرگتر از حد نياز هستند كه هر كدام از اشخاص كه هر كدام از اشخاص حاضر در روند تصميم گيري ‘ معيارهاي ايمني خـاص خود را دارند . به عنوان مثال مهندس طراح جريان مورد نياز 100m3/hr          برآورد مي كند ولي 5%( معادل 105m3/hr) ديگر هم براي پوشش خطاهاي احتمالي محاسبات به اين مقدار اضافه مي نمايد .

صاحب تاسيسات 10%  ديگر ( حدود 116m3/hr ) به عنوان ضريب اطمينان اضافه مي كند خريدار ‘ اين مشخصات را براي سازنده پمپ ارسال مي نمايد و سازنده نيز مي خواهد مطمئن باشد كه پمپ پيشنهادي او آبدهي مورد نظر خريدار را تامين مي كند .

فروشنده با توضيح اينكه خريدار با انتخاب يك پمپ اندكي بزرگتر همان هزينه را مي پردازد ‘ يك پمپ با ظرفيت 125m3/hr پيشنهاد مي كند . به اين ترتيب خريدار پمپي 25% بزرگتر از طرح مورد نياز اوليه خواهد داشت به عنوان مثال در ايالات متحده براي پمپي مانند مثال بالا در ارتفاع 50 متر و زمان كاري معادل 6000 ساعت در سال با بهاي ميانگين 06/0 دلار براي هر كيلووات – ساعت ‘ در صورت انتخاب پمپي 25% بزرگتر از حد نياز ‘ هزينه انرژي مصرفي بيش از 2 برابر مي شود : يعني مصرف كننده تقريباً 3400 دلار در سال بيشتر از حالت انتخاب صحيح پمپ هزينه مي كنند . 


پره‌های هدایت دوحلزونی در ضمن باعث تقویت بیشتر داخل بدنه و کاهش بار تنش اعمال شده بر روی جداره پمپ می‌شود. این سیستم دوحلزونی را می‌توان بدون خطر چندانی از لحاظ تطبیق نادرست، برای انواع بدنة یکپارچه و دوپارچة پمپ‌ها به‌کار گرفت، چرا که روش‌های ریخته‌گری در چند سال اخیر به پیشرفت‌های زیادی نائل شده است. این طرح همچنین در پمپ‌های چندمرحله‌ای به‌منظور ایجاد توازن در ارتفاع رانش سیال و هدایت آن به دهانة مکش مرحلة بعدی به‌کار گرفته می‌شود.
    به‌منظور تقویت بیشتر بدنه پمپ‌ها، بسیاری از پمپ‌های با ارتفاع زیاد با استفاده از دنده یا آج بیرونی ساخته می‌شوند. این دنده‌ها معمولاً عمود بر جهت جریان سیال نصب می‌شوند. بدنة پمپ می‌تواند یکپارچه یا دوپارچه باشد. پمپ‌های یکپارچه معمولاً از نوع مکش انتهایی بوده و همواره دارای پوشش یا صفحة قابل برداشتن می‌باشند. این صفحه امکان دسترسی آسان به پروانه یا محور پمپ را فراهم می‌سازد (گرچه ممکن است صفحة مکش قابل برداشتن باشد، اما پمپ یکپارچه تلقی می‌شود، زیرا بدنة بخش تخلیة پمپ به‌صورت یکپارچه ساخته شده است).
    بدنه دوپارچه دو نوع است: افقی یا محوری و شعاعی. در نوع افقی یا محوری، برش در امتداد خط مرکزی محور بوده و اجازه می‌دهد نیمة بالایی بدنة پمپ کاملاً برداشته شده، و در نتیجه دسترسی به محور پمپ، پروانه و یاتاقان‌های آن امکان‌پذیر شود. اصطلاح افقی ربطی به افقی بودن وضعیت پمپ یا بدنة آن ندارد. اگر پمپ به‌صورت عمودی نیز نصب شده باشد، می‌تواند بدنة دو پارچة افقی داشته باشد- بنابراین اصطلاح مذکور به روش برش بدنه دلالت دارد، و نه به وضعیت پمپ.
    بدنه پمپ همچنین می‌تواند برش شعاعی داشته باشد. البته قبلاً به این طرح برش عمودی می‌گفتند، بدین مفهوم که برش بر خط مرکزی محور عمود بوده است. اما این اصطلاح گمراه‌کننده بوده و اکنون به‌جای آن لفظ شعاعی را به‌کار می‌گیرند.
    اگر بدنه برش شعاعی داشته باشد، می‌تواند شامل چند بخش باشد (به ويژه در مورد پمپ‌های چندمرحله‌ای) که مطابق شکل 2-7 به یکدیگر پیچ و مهره می‌شوند. این طرح باعث کاهش هزینة ساخت و ریخته‌گری پمپ‌های چندمرحله‌ای می‌شود.

شکل 2-7: پمپ چندمرحله‌ای با برش شعاعی

 

    گاهی برخی از بدنه‌های پمپ‌ها برش افقی خورده، لیکن در یک صفحة مورب قرار می‌گیرند. بدین طریق، تخلیة عمودی سیال از طریق یک لولة پیوسته به‌جای یک لولة ناپیوسته امکان‌پذیر می‌شود.
    بسیاری از پمپ‌های گریز از مرکز با دهانة مکش انتهایی ساخته می‌شوند و یک نقطة تخلیة عمودی یا افقی دارند. از آنجا که پمپ‌های کوچکتر معمولاً با یک پایة نگهدارنده ریخته می‌شوند، جهت جریان از پیش توسط طراحی پمپ تعیین می‌شود. اگر بدنة پمپ مستقل از چارچوب نگهدارندة آن نصب گردد، نقطة تخلیه یا خروجی می‌تواند در وضعیت‌های مختلف قرار گیرد. جهت یا محل نقطة تخلیه در دایره به تعداد مهره‌های نگهدارندة مربوطه بستگی دارد.
    در پمپ‌های با مکش دوگانه، دهانه‌های ورودی و خروجی معمولاً در یک صفحة افقی واحد قرار دارند که زیر خط مرکزی پمپ و در دو طرف مقابل یکدیگر بر روی پمپ واقع شده‌اند. برخی از پمپ‌های با مکش دوگانه مطابق شکل 2-8 هستند که دهانة مکش آنها در پایین و دهانة رانش آنها در پهلوی پمپ قرار دارد. اکثر پمپ‌های با مکش دوگانه دارای بدنه با برش افقی‌اند.

شکل 2-8: پمپ گریز از مرکز با مکش از پایین

 

    همانگونه که قبلاً گفته شد، مکانیزم آب‌بندی می‌تواند از نوع مکانیکی یا کاسه‌نمد باشد. انتخاب هریک از این دو به ساختمان پمپ و سیال مورد استفاده و ملاحظات سازنده بستگی دارد.
    در پمپ‌هایی که سیالات داغ را جابه‌جا می‌کنند، کاسه‌نمد معمولاً با نوعی خنک‌کننده پیش‌بینی می‌شود، که این خنک‌کننده می‌تواند آب سرد، گاز و یا برحسب سیال مورد استفاده، هر مایع دیگری باشد. در برخی از کاربردها، ممکن است لازم باشد بدنة پمپ و هرگونه یاتاقان نگهدارندة محور پمپ نیز خنک شود.

پروانه پمپ
    پروانة پمپ مهمترین بخش پمپ می‌باشد، چراکه اندازه، شکل و سرعت آن ظرفیت پمپ را در تمام شرایط تعیین می‌نماید. شکل 2-9 انواع مختلف پروانه را نشان می‌دهد. نوع پروانه با تیغة سادة کونیک و با روپوش منفرد معمولاً در صنایع کوچک به‌کار می‌رود. پروانه با تیغة ساده همچنین می‌تواند دارای دو روپوش باشد. نوع دیگر این پروانه دارای تیغة خمیده یا شعاعی است. این پروانه غالباً برای انتقال مواد شامل توده‌های جامد یا ذرات درشت معلق به‌کار می‌رود و سرعت بیشتری به مادة پمپ‌شونده می‌بخشد.

شکل 2-9: انواع مختلف پروانه

 

    پروانه با تیغه شعاعی در دو طرح باز و بسته عرضه می‌شود. طرح باز آن مطابق شکل  2-10 دارای روپوش جزئی بوده که در مقایسه با پروانه‌های دیگر کوچکتر می‌باشد. روپوش این پروانه‌های نوع باز فقط قسمت پشت پروانه را می‌پوشاند. ارتفاع تیغه پروانه بسته به طرح و کاربرد موردنظر می‌تواند از نیم تا دو اینچ تغییر کند. قطر پروانه همراه با ظرفیت پمپ، ارتفاع پروانه لازم را تعیین می‌کند.

شکل 2-10: پروانه‌های باز

ادامه دارد...

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپبرچسب‌ها: پمپ, پمپ سانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, Pump, پمپ مارپیچ, تعمیرات پمپ
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:38  توسط spow  | 

پمپ چیست؟

انواع پمپها عبارتند از :

1ـ پمپ هاي ديناميكي - ۲ پمپ هاي جابجايي

مي توان پمپ هارابراساس نحوه عملكردشان به گونه اي ديگر نيز دسته بندي كرد:

1ـ پمپ هاي سانتريفوژ(جريان شعاعي)
2ـ پمپ هاي محوري
3 ـ پمپ هاي نيمه سانتريفوژ(يا باجريان مختلط)
مهمترين تركيبات عمومي مواد ساختماني پمپها عبارتند از:
مواد: پمپهاي سانتريفيوژ كه معمولا به بازار عرضه مي شوند داراي تركيبات برنزي، تمام برنزي ،يا داراي تركيب آهني مي باشند. در ساختار نيمه برنزي ،پروانه خلاف شافت (اگر بكار برده شده باشد ) و رينگهاي سايشي برنزي خواهد بود و محفظه از چدن است. اين مواد ساختماني براي قسمتهاي از پمپ مي باشد كه در تماس با پمپاژ شده مي باشد.

محفظه آببندي (stuffing box) : آن قسمت از پمپ است كه شفت گردننده وارد محفظه پمپ مي شود. براي جلوگيري از نشت اب از محفظه، يك آب بند مكانيكي يا نوار آببندي بكار مي رود.پمپها با اب بندي مكانيكي((mechanical seal بطور موفقيت آميز در موارد گوناگون بكار برده مي شوند.آب بندهاي داخلي درون محفظه آببندي عمل ميكند درصورتي كه آببندهاي خارجي داراي اجزاء دوراني( rotatig element) خودشان در بيرون محفظه آببندي مي باشند. بسته به آببندي پمپ و مايعي كه پمپاژ مي شود محدوديتهاي در فشار و دماي مايع وجود دارد. جنس ماده ابندي پس از انكه نوع سيال پمپاژ شونده و دما و فشار ان تعيين شد ، توسط كارخانه سازنده تعيين مي شود. پمپها با نوار آب بندي بويژه در جاهايي كه مواد سايينده كه همراه اب وجود دارد بكار سيستم اسيب نمي رساند بطور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرند. مقداري نشت بايد وجود داشته باشد تا سطح بين ماده نوار و شفت را روانكاري و سرد كند. بوش شفت و شفت موتور يا پمپ را بويژه با نوار اببندي ، محافظت مي كنند.

رينگهاي سايشي براي پروانه يا محفظه آب بندي بكار برده مي شود ،انها قابل تعويض بوده و از سايش پروانه يا محفظه جلوگيري ميكنند.
بلبرينگها غالبا زياد بكار برده مي شوند مگر در پمپهاي سيلكولاتر ،كه ياتاقانهاي موتور و پمپ از نوع بوش مي باشد.

برای دریافت مطالب بیشتر درمورد پمپها واصول کاری پمپ واشنایی با انواع پمپ به لینک زیر مراجعه فرمایید


لینک مطالب مرتبط با انواع پمپ

بقیه مطلب را درادامه مطلب بخوانید
برچسب‌ها: پمپ, پمپ و پمپاژ, پمپاژ, NPSH و کاویتاسیون, دانلود فیلم کاویتاسیون, پمپ های محوری, همه چیز درباره, کاویتاسیون Cavitation, تعمیرات وعیب یابی پمپ, پمپ سانتریفیوژ, دانلود فیلم اموزشی پمپ, تحلیل هیدرودینامیکی پمپ
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:18  توسط spow  | 

شرکتهای برق نیازمند ارزیابی خطر شروع ترک خوردگی و انتشار آن در تجهیزات تحت فشار بویلر برای شرایط مختلف بهره برداری می باشند برای این منظور با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری شرایط و وضعیت لوله ها و جمع کننده های آب را تحت دمای بالا ارزیابی می نمایند. نرم افزار تعیین عمر بویلر و شبیه سازی سیستم آن معروف به BLESS  
(Boiler Life Evaluation & Simulation System )    نمونه ائی از این نوع نرم افزارها می باشد که توسط مؤسسه EPRI طراحی گردیده است. این نرم افزار قادر است که شروع ترک خوردگی و رشد آنرا مدلسازی و شبیه سازی نماید.
این نرم افزار قادر است که مدت زمان لازم برای شکل گیری و شروع ترک خوردگی و همچنین رشد و انتشار آن را تا نقطه شکست و خرابی برای انواع مختلف ساختمان هندسی لوله ها و جمع کننده ها و همچنین شرایط بهره برداری محاسبه نماید.
محققان، مکانیزمهای کلی شکل گیری آسیب و همچنین محل و موقعیت آنرا در جمع کننده ها تشخیص داده اند. آنها با استفاده از مجموعه اطلاعات میدانی، و تحلیل نتایج آزمایشهای غیر مخرب و همچنین آزمایشهای متالوگرافی توانسته اند بدین نتایج دست یابند.
با توجه به اینکه خزش و خستگی ناشی از خزش بعنوان اساس مکانیزم شروع آسیب تشخیص داده است بر همین اساس مدلهای ساده ائی را برای تحلیل تنش و همچنین مدلهائی را برای شروع ترک خوردگی و انتشار آن بدست آورده شد که همگی آنها در نرم افزار BLESS مدلسازی گردیده اند.
ترک خوردگی در حفره های مفاصل بعنوان یک مشکل اساسی در جمع کننده ها ظاهر شده است. علت اصلی این ترک خوردگی آسیب ناشی از خستگی خزش است که شکاف اکسیدی ایجاد شده بواسطه بهره برداری دوره ای در شکل گیری آن کمک می نماید.
بررسی اطلاعات جمع آوری شده نشان داده است که جمع کننده های خروجی سوپر هیترهای ثانویه و همچنین شکل هندسی خاص مفاصل و رابطها، آمادگی بیشتری برای شروع ترک خوردگی داشته اند.
ترک خوردگی نسبتا در اوایل عمر جمع کننده ها ( بیشتر از 50% عمر کل ) آغاز می گردد و سپس در طی چند سال رفته رفته منتشر می شود.
نمایش و نظارت میدانی نشان داده است که درجه حرارتی محلی فلز و نرخ افزایش آن در حوزه های لوله می توانند بعنوان عامل جدی تر از اندازه گیری شرایط بخار برای تشخیص شروع ترک خوردگی در نظر گرفته شوند. براساس این مشاهدات، توانسته اند مکانیزم تنش، خستگی خزش، شروع ترک خوردگی و نحوه انتشار آن را در نرم افزار BLESS مدلسازی و پیاده نمایند.
علیرغم اینکه مشکل ترک خوردگی در قسمت مفاصل و رابطها در نیروگاههای اروپا و آمریکا بسیار رایج می باشد، اما روش تشریح شده برای تشخیص و نرم افزار مذکور اولین روش علمی و کمی برای تشخیص یک چنین ترک خوردگی هائی می باشد. با توجه به رشد کند ترک خوردگی در طی یک دوره طولانی، روشهای بازرسی می توانند مؤثر باشند.

برچسب‌ها: طول عمر, بویلر, نیروگاه, پمپ, احتراق, خستگی, ترک, خزش, پره توربین, لوله بویلر, بهره برداری, طول عمر بویلر
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 20:50  توسط spow  | 


پمپ‌های گریز از مرکز براساس طراحی پروانه‌ها و تعداد پروانه‌ها کلاس‌بندی می‌شوند. یک پمپ چندمرحله‌ای بیشتر از یک پروانه دارد. یک پمپ دومرحله‌ای دو پروانه دارد. یک پمپ دومرحله‌ای اثر یکسانی همچون دو پمپ یک مرحله‌ای که به‌صورت سری می‌باشند، دارد. خروجی پمپ اول وارد پمپ دوم می‌گردد.
    یک پمپ چندمرحله‌ای دارای دو یا چند پروانه که روی یک شافت نصب شده‌اند، می‌باشد. هد در خروجی پروانة دوم بیشتر از هد خروجی در پروانة اول است. زیاد شدن پروانه‌ها هد خروجی نهایی را بالاتر می‌برد. از آنجایی‌که مایعات تقریباً تراکم‌ناپذیر هستند. تمام پروانه‌ها در پمپ برای ظرفیت یکسانی طراحی می‌گردند. پروانه‌های یک پمپ چندمرحله‌ای دارای اندازة یکسانی می‌باشند.
    این پمپ‌ها همچنین براساس تک مکشی و یا دومکشی بودن کلاس‌بندی می‌شوند. در یک پمپ تک مکشی سیال از یک طرف پروانه وارد می‌گردد. در یک پمپ دو مکشی، سیال از میان طرف پروانه وارد می‌گردد. از آنجایی‌که مایع از دو طرف پروانه وارد می‌گردد، از یک پمپ دومکشی برای ظرفیت‌های بالای عملیاتی استفاده می‌شود.

قوانین حاکم بر پمپ‌های گریز از مرکز
    پمپ‌های گریز از مرکز ماشین‌هایی هستند که با استفاده از نیروی گریز از مرکز (عکس‌العمل سیال در برابر نیروز مرکزگرا)، سیالات را جابه‌جا می‌کنند.
    نیروی وزن باعث می‌شود که اگر سیال در یک ارتفاع باشد به ارتفاع پایین‌تر جریان یابد. انرژی پتانسیل، انرژی‌ای است که در سیال ذخیره می‌شود و مایع دارای فشار بالاتر، انرژی پتانسیل بیشتری دارد. بنابراین سیال از سطوح با فشار بالا بر سطوح با فشار پایین جریان می‌یابد. درصورتی که فشار دو مخزن برابر باشد، یا اینکه اختلاف ارتفاع نداشته باشند، سیال میان آنها جریان نمی‌یابد. بنابراین در این حالت‌ها نیاز به استفاده از پمپ داریم. همچنین می‌توان از پمپ به‌منظور افزایش مقدار سیال جابه‌جا شده (دبی) استفاده کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت یک پمپ با افزایش سیال آن‌را جابه‌جا می‌کند. در پمپ‌های گریز از مرکز این عمل توسط پروانه انجام می‌شود؛ که با چرخاندن سیال انرژی آن‌را می‌افزاید. سیال با عبور از ورودی از ورودی پمپ وارد مرکز پروانه می‌گردد و با دوران پروانه از لبة آن خارج می‌گردد. هرچه سرعت پروانه بیشتر باشد سیال سریع‌تر جابه‌جا می‌شود. هنگامی که سیال وارد پوسته می‌شود، سرعت آن کاهش می‌یابد. چون سرعت سیال کاهش می‌یابد، فشار آن افزایش یافته و از طرف دیگر چون سیال با فشار زیاد در لبه و دور از مرکز خارج می‌گردد، باعث ایجاد یک ناحیة کم فشار در مرکز شده که در اثر آن جریان سیال به درون مرکز امکان‌پذیر می‌گردد (اختلاف فشار). وقتی سیال به خارج پمپاژ می‌شود سرعت آن افزایش می‌یابد. این افزایش سرعت در خروجی به شکل فشار بسیار زیاد و بخشی از آن در محفظه به‌صورت فشار نمایان می‌شود.
در این فصل به بررسی انواع مختلف پمپ‌های گریز از مرکز مورد استفاده در صنایع می‌پردازیم. این پمپ‌ها برای مقاصد گوناگون به‌کار می‌روند و این امر مستلزم اعمال تغییرات در طراحی و ساخت بدنه و پره‌های موتور می‌باشد.
    در اینجا مشخصات کاری پمپ‌ها و ملاحظات طراحی آنها همراه با اطلاعات دیگر دربارة انتخاب پمپ مناسب یک کاربرد خاص ارائه می‌گردد.
    درک مشخصات کاری و ساختمان پمپ‌های گریز از مرکز مختلف به شما کمک می‌کند تا کار خود را بهتر انجام دهید.

کاربردهای پمپ گریز از مرکز
    پمپ‌های گریز از مرکز به‌لحاظ کاربرد گسترده، هزینة اولیه پایین و نگهداری و تعمیرات آسان، اغلب در واحدهای صنعتی به‌کار گرفته می‌شوند. بیشتر این پمپ‌ها برای انتقال آب و سایر سیالات سبک به‌کار می‌روند. پمپ‌های مزبور را می‌توان برای پمپاژ دوغاب، خمیر و تراشه‌های چوب و یا مواد سنگین دیگر به‌کار گرفت. اما هنگام پمپاژ این مواد، باید شرایط خاصی را در نظر گرفت. تغییر پمپ‌های استاندارد به‌منظور انتقال مواد سنگین معمولاً به پروانه‌هایی با اندازه‌ها و اشکال متفاوت نیاز دارند.

    شما حتماً به‌عنوان عضوی از گروه نگهداری و تعمیرات تاکنون یک پمپ گریز از مرکز را تعمیر کرده‌اید و یا در انجام تعمیر آن یاری رسانده‌‌اید. شاید متوجه شده‌اید که پس از پیاده‌کردن لوله‌ها و بدنة پمپ، کار بر روی قسمت‌های داخلی آن نسبتاً ساده است. همین سادگی تعمیرات و نیاز اندک به نگهداری و تعمیرات باعث شده است که کاربرد پمپ‌های گریز از مرکز تا این حد گسترش یابد. این درس به تشریح قطعات داخلی و ساختمان پمپ می‌پردازد.

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپبرچسب‌ها: پمپ, پمپسانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, تعمیرات پمپ
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 20:55  توسط spow  | 


 تعریف واژه‌ها:
بدنة پمپ: محفظه‌ای است که پره‌های پمپ، محور و سیستم آب‌بندی آن را در برمی‌گیرد و مایع از میان آن جریان می‌یابد. معمولاً بدنة پمپ‌ها از نوع حلزونی یا از نوع قطر افزاینده است.
    محور پمپ: بسته به نوع موتور مورد استفاده، محور پمپ می‌تواند بخشی از روتور موتور بوده و یا مستقل و به محور موتور جفت شده باشد. محور می‌تواند دارای یاتاقان مستقل بوده، یا توسط یاتاقان‌های موتور نگهداشته شود. روش مورد استفاده به طراحی پمپ بستگی خواهد داشت.
    پروانه پمپ: قسمتی از پمپ است که نیروی زیادی به سیال وارد کرده تا سرعت و مقدار حرکت آن را افزایش دهد. منفذ مرکز پروانه را چشم پروانه می‌گویند که تا حدودی تعیین‌کنندة ظرفیت پمپ است.
    پره‌های پمپ: قسمت‌هایی از پروانه‌اند که سیال را در داخل پمپ هدایت می‌کنند.
    روپوش پروانه (Shroud): پره‌های پمپ را پوشانده و جریان سیال را در ناحیة پروانه محدود می‌نماید.
    نقطة مکش: محل ورود سیال به پمپ است که معمولاً در نزدیکی مرکز بدنه آن قرار دارد. قطر برای عبور در این نقطه تا حدودی میزان آبدهی پمپ را تعیین می‌کند.
    حلقه‌های سایش: در تمامی پمپ‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند. اما اگر در نظر گرفته شوند معمولاً قابل تعویض خواهند بود. وظیفة اصلی آنها این است که اجازه می‌دهند مقداری سیال بین پروانه و بدنه جریان یابد. بدین طریق، یک آب‌بندی هیدرولیک ایجاد می‌شود که کارایی پمپ را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مقدار اندکی سیال از طرف رانش به طرف مکش پمپ بازگردانده می‌شود.
    کاسه‌نمد: موجب آب‌بندی جریان سیال در داخل پمپ می‌شود. کاسه‌نمد می‌تواند شامل یک واحد آب‌بندی از نوع بافته شدة قابل تعویض و قابل تنظیم یا از نوع مکانیکی باشد.
    شیپوره (Diffuser): معمولاً در پمپ‌های گریز از مرکز استفاده نمی‌شود. لیکن ممکن است گاهی به‌منظور جهت دادن به جریان آب به‌کار گرفته شود. با استفاده از بدنه حلزونی از شیپوره کمتر استفاده می‌شود.
    نقطة رانش یا تخلیه: نقطه‌ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله‌کشی می‌راند.
    یاتاقان‌: برای نگهداری محور پمپ‌ها استفاده می‌شود و همچنین همزمان کاهش اصطکاک بین محور و قاب پمپ از یاتاقان و نوعی روانکاری استفاده می‌شود.     


پمپ‌های گریز از مرکز براساس طراحی پروانه‌ها و تعداد پروانه‌ها کلاس‌بندی می‌شوند. یک پمپ چندمرحله‌ای بیشتر از یک پروانه دارد. یک پمپ دومرحله‌ای دو پروانه دارد. یک پمپ دومرحله‌ای اثر یکسانی همچون دو پمپ یک مرحله‌ای که به‌صورت سری می‌باشند، دارد. خروجی پمپ اول وارد پمپ دوم می‌گردد.
    یک پمپ چندمرحله‌ای دارای دو یا چند پروانه که روی یک شافت نصب شده‌اند، می‌باشد. هد در خروجی پروانة دوم بیشتر از هد خروجی در پروانة اول است. زیاد شدن پروانه‌ها هد خروجی نهایی را بالاتر می‌برد. از آنجایی‌که مایعات تقریباً تراکم‌ناپذیر هستند. تمام پروانه‌ها در پمپ برای ظرفیت یکسانی طراحی می‌گردند. پروانه‌های یک پمپ چندمرحله‌ای دارای اندازة یکسانی می‌باشند.
    این پمپ‌ها همچنین براساس تک مکشی و یا دومکشی بودن کلاس‌بندی می‌شوند. در یک پمپ تک مکشی سیال از یک طرف پروانه وارد می‌گردد. در یک پمپ دو مکشی، سیال از میان طرف پروانه وارد می‌گردد. از آنجایی‌که مایع از دو طرف پروانه وارد می‌گردد، از یک پمپ دومکشی برای ظرفیت‌های بالای عملیاتی استفاده می‌شود.

قوانین حاکم بر پمپ‌های گریز از مرکز
    پمپ‌های گریز از مرکز ماشین‌هایی هستند که با استفاده از نیروی گریز از مرکز (عکس‌العمل سیال در برابر نیروز مرکزگرا)، سیالات را جابه‌جا می‌کنند.
    نیروی وزن باعث می‌شود که اگر سیال در یک ارتفاع باشد به ارتفاع پایین‌تر جریان یابد. انرژی پتانسیل، انرژی‌ای است که در سیال ذخیره می‌شود و مایع دارای فشار بالاتر، انرژی پتانسیل بیشتری دارد. بنابراین سیال از سطوح با فشار بالا بر سطوح با فشار پایین جریان می‌یابد. درصورتی که فشار دو مخزن برابر باشد، یا اینکه اختلاف ارتفاع نداشته باشند، سیال میان آنها جریان نمی‌یابد. بنابراین در این حالت‌ها نیاز به استفاده از پمپ داریم. همچنین می‌توان از پمپ به‌منظور افزایش مقدار سیال جابه‌جا شده (دبی) استفاده کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت یک پمپ با افزایش سیال آن‌را جابه‌جا می‌کند. در پمپ‌های گریز از مرکز این عمل توسط پروانه انجام می‌شود؛ که با چرخاندن سیال انرژی آن‌را می‌افزاید. سیال با عبور از ورودی از ورودی پمپ وارد مرکز پروانه می‌گردد و با دوران پروانه از لبة آن خارج می‌گردد. هرچه سرعت پروانه بیشتر باشد سیال سریع‌تر جابه‌جا می‌شود. هنگامی که سیال وارد پوسته می‌شود، سرعت آن کاهش می‌یابد. چون سرعت سیال کاهش می‌یابد، فشار آن افزایش یافته و از طرف دیگر چون سیال با فشار زیاد در لبه و دور از مرکز خارج می‌گردد، باعث ایجاد یک ناحیة کم فشار در مرکز شده که در اثر آن جریان سیال به درون مرکز امکان‌پذیر می‌گردد (اختلاف فشار). وقتی سیال به خارج پمپاژ می‌شود سرعت آن افزایش می‌یابد. این افزایش سرعت در خروجی به شکل فشار بسیار زیاد و بخشی از آن در محفظه به‌صورت فشار نمایان می‌شود.
در این فصل به بررسی انواع مختلف پمپ‌های گریز از مرکز مورد استفاده در صنایع می‌پردازیم. این پمپ‌ها برای مقاصد گوناگون به‌کار می‌روند و این امر مستلزم اعمال تغییرات در طراحی و ساخت بدنه و پره‌های موتور می‌باشد.
    در اینجا مشخصات کاری پمپ‌ها و ملاحظات طراحی آنها همراه با اطلاعات دیگر دربارة انتخاب پمپ مناسب یک کاربرد خاص ارائه می‌گردد.
    درک مشخصات کاری و ساختمان پمپ‌های گریز از مرکز مختلف به شما کمک می‌کند تا کار خود را بهتر انجام دهید.

کاربردهای پمپ گریز از مرکز
    پمپ‌های گریز از مرکز به‌لحاظ کاربرد گسترده، هزینة اولیه پایین و نگهداری و تعمیرات آسان، اغلب در واحدهای صنعتی به‌کار گرفته می‌شوند. بیشتر این پمپ‌ها برای انتقال آب و سایر سیالات سبک به‌کار می‌روند. پمپ‌های مزبور را می‌توان برای پمپاژ دوغاب، خمیر و تراشه‌های چوب و یا مواد سنگین دیگر به‌کار گرفت. اما هنگام پمپاژ این مواد، باید شرایط خاصی را در نظر گرفت. تغییر پمپ‌های استاندارد به‌منظور انتقال مواد سنگین معمولاً به پروانه‌هایی با اندازه‌ها و اشکال متفاوت نیاز دارند.

    شما حتماً به‌عنوان عضوی از گروه نگهداری و تعمیرات تاکنون یک پمپ گریز از مرکز را تعمیر کرده‌اید و یا در انجام تعمیر آن یاری رسانده‌‌اید. شاید متوجه شده‌اید که پس از پیاده‌کردن لوله‌ها و بدنة پمپ، کار بر روی قسمت‌های داخلی آن نسبتاً ساده است. همین سادگی تعمیرات و نیاز اندک به نگهداری و تعمیرات باعث شده است که کاربرد پمپ‌های گریز از مرکز تا این حد گسترش یابد. این درس به تشریح قطعات داخلی و ساختمان پمپ می‌پردازد.

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپ
برچسب‌ها: پمپ, پمپ و پمپاژ, پمپاژ, NPSH و کاویتاسیون, دانلود فیلم کاویتاسیون, پمپ های محوری, همه چیز درباره, کاویتاسیون Cavitation, تعمیرات وعیب یابی پمپ, پمپ سانتریفیوژ, دانلود فیلم اموزشی پمپ, تحلیل هیدرودینامیکی پمپ
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 20:53  توسط spow  | 

در کلیة شاخه‌های صنعت امروز ما با انتقال  مواد از نقطه‌ای به نقطة دیگر مواجه هستیم. نظر به اینکه عموماً مواد را در طبیعت به‌خاطر فرم و شکل ظاهر به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کنند، لذا برای انتقال آنها نیز با توجه به شرایط حاکم بر آنها از دستگاه‌های مخصوصی استفاده می‌شود. این سه دسته عبارتند از: جامد (Solid)، مایع (Liquid) و گاز (Gas).
    برای انتقال جامدات از شیوه‌های خاصی استفاده می‌شود. زیرا برای انتقال آنها به‌خاطر فرم و شکل ظاهرشان نمی‌توان آنها را تحت فشار قرار داد و عموماً در چنین مواردی از وسایل حمل و نقل از قبیل کامیون و غیره استفاده می‌شود. در مسیرهای کوتاه داخل یک محیط صنعتی نیز از تسمه نقاله‌ها و مواردی شبیه این استفاده می‌شود.
    اما در مورد سیالات به‌خاطر اینکه خاصیت جریان یافتن دارند، می‌توان آنها را تحت فشار قرار داد. به‌عبارت ساده‌تر می‌توان انرژی آنها را افزایش داد تا بتوان آنها را از نقطه‌ای به نقطة دیگر انتقال داد. دستگاه‌ها و ماشین‌هایی که به‌منظور افزایش انرژی مایعات به‌کار می‌روند را پمپ (Pump) و آنهایی را که به منظور افزایش انرژی گازها به‌کار می‌روند، کمپرسور (Compressor)، فن (Fan) و ... گویند.
    بنابراین همانطور که از گفتار فوق برمی‌آید، پمپ‌ها، ماشین‌هایی هستند که انرژی مایع را به‌منظورانتقال آن از نقطه‌ای به نقطة دیگر افزایش می‌دهند. به هرحال پمپ‌ها نیز مانند سایر ماشین‌ها یک نوع مبدل انرژی هستند که عموماً انرژی مکانیکی را از موتور محرک تحویل گرفته و آن‌را به‌منظور افزایش انرژی مایع تبدیل به انرژی هیدرولیتی (فشاری و جنبشی) می‌کنند.
    پمپ‌ها انواع بسیار گوناگونی را شامل می‌شوند. در میان پمپ‌های مورد استفاده در صنایع، پمپ‌های گریز از مرکز دارای کاربرد فراوان می‌باشند؛ که در این مجموعه به معرفی این نوع پمپ و تعمیرات آن می‌پردازیم.

پمپ‌های گریز از مرکز براساس طراحی پروانه‌ها و تعداد پروانه‌ها کلاس‌بندی می‌شوند. یک پمپ چندمرحله‌ای بیشتر از یک پروانه دارد. یک پمپ دومرحله‌ای دو پروانه دارد. یک پمپ دومرحله‌ای اثر یکسانی همچون دو پمپ یک مرحله‌ای که به‌صورت سری می‌باشند، دارد. خروجی پمپ اول وارد پمپ دوم می‌گردد.
    یک پمپ چندمرحله‌ای دارای دو یا چند پروانه که روی یک شافت نصب شده‌اند، می‌باشد. هد در خروجی پروانة دوم بیشتر از هد خروجی در پروانة اول است. زیاد شدن پروانه‌ها هد خروجی نهایی را بالاتر می‌برد. از آنجایی‌که مایعات تقریباً تراکم‌ناپذیر هستند. تمام پروانه‌ها در پمپ برای ظرفیت یکسانی طراحی می‌گردند. پروانه‌های یک پمپ چندمرحله‌ای دارای اندازة یکسانی می‌باشند.
    این پمپ‌ها همچنین براساس تک مکشی و یا دومکشی بودن کلاس‌بندی می‌شوند. در یک پمپ تک مکشی سیال از یک طرف پروانه وارد می‌گردد. در یک پمپ دو مکشی، سیال از میان طرف پروانه وارد می‌گردد. از آنجایی‌که مایع از دو طرف پروانه وارد می‌گردد، از یک پمپ دومکشی برای ظرفیت‌های بالای عملیاتی استفاده می‌شود.

قوانین حاکم بر پمپ‌های گریز از مرکز
    پمپ‌های گریز از مرکز ماشین‌هایی هستند که با استفاده از نیروی گریز از مرکز (عکس‌العمل سیال در برابر نیروز مرکزگرا)، سیالات را جابه‌جا می‌کنند.
    نیروی وزن باعث می‌شود که اگر سیال در یک ارتفاع باشد به ارتفاع پایین‌تر جریان یابد. انرژی پتانسیل، انرژی‌ای است که در سیال ذخیره می‌شود و مایع دارای فشار بالاتر، انرژی پتانسیل بیشتری دارد. بنابراین سیال از سطوح با فشار بالا بر سطوح با فشار پایین جریان می‌یابد. درصورتی که فشار دو مخزن برابر باشد، یا اینکه اختلاف ارتفاع نداشته باشند، سیال میان آنها جریان نمی‌یابد. بنابراین در این حالت‌ها نیاز به استفاده از پمپ داریم. همچنین می‌توان از پمپ به‌منظور افزایش مقدار سیال جابه‌جا شده (دبی) استفاده کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت یک پمپ با افزایش سیال آن‌را جابه‌جا می‌کند. در پمپ‌های گریز از مرکز این عمل توسط پروانه انجام می‌شود؛ که با چرخاندن سیال انرژی آن‌را می‌افزاید. سیال با عبور از ورودی از ورودی پمپ وارد مرکز پروانه می‌گردد و با دوران پروانه از لبة آن خارج می‌گردد. هرچه سرعت پروانه بیشتر باشد سیال سریع‌تر جابه‌جا می‌شود. هنگامی که سیال وارد پوسته می‌شود، سرعت آن کاهش می‌یابد. چون سرعت سیال کاهش می‌یابد، فشار آن افزایش یافته و از طرف دیگر چون سیال با فشار زیاد در لبه و دور از مرکز خارج می‌گردد، باعث ایجاد یک ناحیة کم فشار در مرکز شده که در اثر آن جریان سیال به درون مرکز امکان‌پذیر می‌گردد (اختلاف فشار). وقتی سیال به خارج پمپاژ می‌شود سرعت آن افزایش می‌یابد. این افزایش سرعت در خروجی به شکل فشار بسیار زیاد و بخشی از آن در محفظه به‌صورت فشار نمایان می‌شود.
در این فصل به بررسی انواع مختلف پمپ‌های گریز از مرکز مورد استفاده در صنایع می‌پردازیم. این پمپ‌ها برای مقاصد گوناگون به‌کار می‌روند و این امر مستلزم اعمال تغییرات در طراحی و ساخت بدنه و پره‌های موتور می‌باشد.
    در اینجا مشخصات کاری پمپ‌ها و ملاحظات طراحی آنها همراه با اطلاعات دیگر دربارة انتخاب پمپ مناسب یک کاربرد خاص ارائه می‌گردد.
    درک مشخصات کاری و ساختمان پمپ‌های گریز از مرکز مختلف به شما کمک می‌کند تا کار خود را بهتر انجام دهید.

کاربردهای پمپ گریز از مرکز
    پمپ‌های گریز از مرکز به‌لحاظ کاربرد گسترده، هزینة اولیه پایین و نگهداری و تعمیرات آسان، اغلب در واحدهای صنعتی به‌کار گرفته می‌شوند. بیشتر این پمپ‌ها برای انتقال آب و سایر سیالات سبک به‌کار می‌روند. پمپ‌های مزبور را می‌توان برای پمپاژ دوغاب، خمیر و تراشه‌های چوب و یا مواد سنگین دیگر به‌کار گرفت. اما هنگام پمپاژ این مواد، باید شرایط خاصی را در نظر گرفت. تغییر پمپ‌های استاندارد به‌منظور انتقال مواد سنگین معمولاً به پروانه‌هایی با اندازه‌ها و اشکال متفاوت نیاز دارند.

    شما حتماً به‌عنوان عضوی از گروه نگهداری و تعمیرات تاکنون یک پمپ گریز از مرکز را تعمیر کرده‌اید و یا در انجام تعمیر آن یاری رسانده‌‌اید. شاید متوجه شده‌اید که پس از پیاده‌کردن لوله‌ها و بدنة پمپ، کار بر روی قسمت‌های داخلی آن نسبتاً ساده است. همین سادگی تعمیرات و نیاز اندک به نگهداری و تعمیرات باعث شده است که کاربرد پمپ‌های گریز از مرکز تا این حد گسترش یابد. این درس به تشریح قطعات داخلی و ساختمان پمپ می‌پردازد.

--------------------------------------

برای مطالعه کلیه مطالب مرتبط با پمپ وپمپاژ (کتاب - جزوه - مقاله - پروژه و فیلم) تا تاریخ 22 اذر 91 به صورت فهرست بندی شده در وبلاگ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

پمپبرچسب‌ها: پمپ, پمپ سانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, تعمیرات پمپ
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 20:51  توسط spow  | 


41QwBMsddxL._SL75_.jpg
Pump Handbook

سلام دوستان عزیز

مدتی بود خودم دنبال این کتاب میگشتم والان پیداش کردم

هندبوک پمپها

کتاب فوق العاده خوبیه دراین زمینه

دانلود درادامه مطلب


برچسب‌ها: پمپ, پمپ سانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, Pump, پمپ مارپیچ, تعمیرات پمپ
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 15:20  توسط spow  | 

پمپ ها

 
می دانیم که مایعات دارای شکل ثابتی نیستند به همین دلیل برای جابجایی آن ها از روش اختلاف فشار استفاده می شود تا بتوان آن ها را انتقال داد.
که برای این کار از پمپ ها یا تلمبه استفاده می شود.

عملیاتی که برای ایجاد اختلاف فشار و جابجایی مایعات مورد استفاده می شود را پمپاژ کویند.

انواع پمپ ها

پمپ گریز از مرکز:

اینگونه پمپ ها داری یک شیر خروجی می باشد که باید بسته باشد زیرا در این موقه باعث ایجاد حداکثر فشار در تلمبه می شود که به آن فشار طراحی گفته می شود.
پمپ ترکیبی:

زمانی که نیاز باشد یک سیال را با جریان بسیار بالا ارسال کنیم چندین پمپ را بصورت سری به همدیگر متصل کرده که به اینگونه پمپ ها پمپ ترکیبی گویند.

پمپ دیاگرامی:

از اینگونه پمپ ها زمانی استفاده می شود که نیاز به ایجاد فشار و سرعت زیاد نباشد و این پمپ ها با استفاده از یک خلاء می توانند سیال را پمپ کنند.

پمپ رفت و برگشتی:

در این پمپ ها برای بالا بردن فشار سیال از حرکت افقی و عمودی استفاده می شود. که مقداری اتلاف انرژی به همراه دارد.
این پمپ ها برخلاف پمپ های گریز از مرکز نباید خروجی پمپ بسته باشد زیرا باعث ایجاد خرابی در پمپ می شود. علاوه بر این ها بستن یک شیر اطمینان در خروجی پمپ لازم است.


بقیه درادامه مطلب...


برچسب‌ها: پمپ, پمپ سانتریفیوژ, پمپ دنده ای, پمپ جابجائی مثبت, پمپاژ, ایستگاه پمپاژ, دانلود کتاب پمپ, پمپ ها, ایمپلر, بوسترپمپ, پمپ هیدرولیکی, نگهداری و تعمیرات, نگهداری و تعمیرات پمپ, پمپ مارپیچ, تعمیرات پمپ
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:49  توسط spow  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 21:48  توسط spow  | 

قسمت اول
راه اندازي و توقف HRSG

هدف اصلي اين قسمت راه اندازي سرد، گرم، و توقف HRSG مي باشد.
--------------------------------------------------------------
الف ) آبگيري بويلر:

لازم به ذكر است در سيستم كنترلي DCS براي حالت گرم بويلر، فشاردار بودن دارم HP بيش از 10barتعريف شده است.
در آبگيري گرم بويلر، درام LP از طريق مسير پمپ هاي كندانسيت ( اكستركشن و بوستر پمپ ) آبگيري شده و درامهاي HP&IP از طريق مسير فيدواترمي تواند انجام پذيرد.
آبگيري حال سرد، به دو روش امكان پذير است:
به روش آبگيري حالت گرم بويلر
آبگيري از مسير فيلينگ كه شامل ترانسفر پمپ هاي كنار كندانسور امكان پذير است كه بايستي در اين حالت والوهاي دستي، هر سه درام باز شده وپس از نرمال شدن سطوح، قبل از استارت بويلر، بسته شوند.
تذكر: در آبگيري گرم بعلت فشار دار بودن سيستم، نبايستي ونت والوها باز شوند. اما در حالت آبگيري سرد جهت هواگيري سيستم، كلية ونتهاي دستي و ونتهاي اتوماتيكي و درين والوهاي متصل به هدرها باز خواهند شد.
---------------------------------------------------------
ب) آماده سازي بويلر:

شرايط زير، از ضروريات استارت بويلر از طريق سيستم SGC مي باشد:
(1توربين بخار آلارم تريپ نداشته باشد.
(2 مسيرهاي باي پاس HP&IP تريپ، نكرده باشند.
3) سيستم دايورتر دمپر، در سرويس باشد.
(4 حالت هاي مختلف تريپ درHRSG موجود نباشد.( HRSG RESET)
(5 سطح درام HP > s/up sp =-200mm باشد.
6) سطح درام IP > s/up sp =-50mm باشد.
(7 سطح درام LP >500mm باشد.
(8سيستم SEAL AIR فن در سرويس باشد.
(9 پرژر سوئيچ امرجنسي، روغن هيدروليك دايورتر ست نشده باشد. اين آلارم در صورت افت فشار روغن به، كمتر از 170bar به صورت دو از سه ، مانع استارت بويلر مي شود.
10) در صورت داشتن فشار بيش از 10bar درام HP بويلر، به حالت گرم استارت، مي شود.
(11واحد گازي در مدار باشد، و در حالت استارت سرد، دماي گاز داغ خروجي از اگزوز واحد گازي كمتر از 320 درجه سانتيگراد باشد.
GC.FW.PUMPS (12 آماده بهره برداري باشند.
(13 پمپهاي موجود در مسير كندانسيت ( اكستركشن و بوستر پمپ )و كنترل والو مينيم فلو AUTO باشد.

(14 با قسمت شيمي، نيروگاه هماهنگي لازم جهت استارت بويلرانجام گردد.

برای مطالعه ادامه مقاله اشنایی با راه اندازی وتوقف بویلر در نیروگاههای سیکل ترکیبی به لینک های زیر مراجعه فرمایید :


برچسب‌ها: اشنایی با راه اندازی وتوقف بویلر در نیروگاههای سیک, پمپ, بویلر, نیروگاه سیکل ترکیبی, نیروگاه
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:1  توسط spow  |