توضیح عکس توضیح عکس
توضیح عکس تبلیغات

وبلاگ یک مهندس... - مجموعه مدیریت Management

وبلاگ یک مهندس...

بررسی و تبیین مدل بومی عوامل اثرگذار بر فراگرد کارآفرینی مستقل
(مطالعه موردي : شرکتهاي تعاونی استان مازندران)

چکیده
در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و نیز برخی کشورهاي در حال توسعه طی چند دهه اخیر توجه خاصی به موضوع کارآفرینی وکارآفرینان شده است. علت این توجه به موضوع، نقش مهم، مثبت و سازنده کارآفرینان در توسعه اقتصادي و اجتماعی، بهره برداري از این انرژي و نیروي بالقوه در جهت مقابله با مسائل و چالشهایی نظیر تورم، رکود و بخصوص بیکاري بوده است .

از کارآفرینی بعنوان موتور رشد و توسعه سازمانها و جوامع ، سمبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاري یاد می کنند. کارآفرینان، پیشگامان موفقیتهاي تجاري در جامعه بوده، و از نظر رهبري و مدیریت، نوآوري، کارایی و بهروري، ایجاد شغل، رقابت، و تشکیل شرکتهاي جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادي دارند. بنابر نظر جوزف شومپیتر ، درجوامع امروزین، لازم است که انقلاب کارآفرینی رخ دهد. این انقلاب در قرن حاضر اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقلاب صنعتی دارد.

در راستاي توجه و اهمیت دادن به موضوع کارآفرینی بصورت عام و کارآفرینی مستقل بصورت خاص، هدف از اجراي تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین مدل بومی عوامل اثرگذار بر فراگرد کارآفرینی مستقل در شرکتهاي تعاونی استان مازندران بوده است.

بر این اساس ضمن مروري جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، در قالب روش تحقیق کتابخانه اي و میدانی، بمنظور جمع آوري داده ها و اطلاعات از ابزارهاي اسناد و مدارك و مصاحبه و بخصوص پرسشنامه، با ضریب پایایی 85 % استفاده شد . در این تحقیق جامعه آماري 100 نفر و نمونه آماري با توجه به محدودیتهاي خاص جمع آوري داده ها و اطلاعات 33 نفر و بوده، و آزمونهاي آماري مورد استفاده، رگرسیون و همبستگی و تحلیل مسیر بوده اند که بوسیله نرم افزارهای SPSS و Lisrel اجرا و محاسبه شده اند. نتیجه تحقیق نشان داده است که از چهار گروه متغیرهاي مرتبط با فراگرد کارآفرینی یعنی متغیرهاي فردي، شغلی، رفتاري و محیطی، هر کدام با شدت و ضعف خاص خود، هم بصورت مستقیم، و هم بصورت غیرمستقیم و تعاملی، بر فراگردکارآفرینی مستقل در شرکتهاي تعاونی استان مازندران تأثیرگذار بوده اند. ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندي شده و پیشنهادات مرتبط با آن و پیگیري توصیه هایی در آینده ارائه شده است.

متن کامل مقاله کارافرینی با عنوان بررسی و تبیین مدل بومی عوامل اثرگذار بر فراگرد کارآفرینی مستقل را از لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود کنید.


برچسب‌ها: عوامل اثرگذار بر فراگرد کارآفرینی مستقل, دانلود مقاله کارافرینی, دانلود مقالات کارافرینی, نرم افزارهای SPSS و Lisrel مدیریت کارافرینی تبیین , کارافرینی
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 23:39  توسط spow  | 

دانلود جزوه امار و احتمالات مهندسی

جزوه امار و احتمالات مهندسی در هشت فصل و 190 صفحه برای کلیه رشته های مهندسی و علوم پایه طبق فهرست زیر اماده دانلود می باشد.

آمار و احتمالات مهندسي

فصل اول : آمار توصیفی
-مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی   

فصل دوم : احتمال

1- فضای نمونه
2- پیشامد
3- شمارش
4- اصول شمارش
5- جایگشت
6- ترکیب
7- احتمال
8- تابع احتمال
9- قوانین احتمال
10- احتمال شرطی
11- دو پیشامد
12- فرمول بیز

فصل سوم : توزيع متغيرهاي تصادفي

1- متغیر تصادفی
2- متغیر تصادفی گسسته
3- متغیر تصادفی پیوسته
4- تابع توزیع F(x)
5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
6- تابع توزیع توام
7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
9- استقلال دو متغیر تصادفی
10- امید ریاضی
11- گشتاورها
12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
13- چولگی و برجستگی در جامعه
14- تابع مولد گشتاورها
15- نامساوی مارکف و چبیشف

فصل چهارم : توزيع هاي احتمال خاص

1- توابع احتمال خاص گسسته
2- توابع چگالي احتمال خاص پيوسته

فصل پنجم : توزیع های نمونه گیری

1- برآوردگر
2- توزیع مشترک
3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
4- توزیع میانگین
5- قضیه حد مرکزی
6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
7- توزیع واریانس نمونه
8- توزیع t
9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه

فصل 6 : برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر

فصل پنجم : آزمون فرض هاي آماري

فصل 8 : همبستگي و رگرسيون

ضریب همبستگی
خط رگرسیون
پیش بینی
آزمون فرض برای الفا
آزمون فرض برای بتا

برای دانلود جزوه امار و احتمال مهندسی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب‌ها: دانلود جزوه امار و احتمالات مهندسی, دانلود جزوه, امار و احتمال پراکندگی امار توصیفی پیشامد امید ریا, تابع چگالی واریانس رگرسیون احتمال ازمون فرض, دانلود جزوه امار و احتمال
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم تیر 1393ساعت 22:50  توسط spow  | 

اصول طراحی کارخانه

پروژه اصول طراحی کارخانه بیسکویت نل امل

فهرست مطالب

1.    مقدمه
2.    تعریف بیسکویت
3.    مواد اولیه طرح
4.    ویژگیهای محصول
5.    کارایی اقتصادی
6.    بررسی بازار شامل
6-1    موارد مصرف
6-2    واحدهای فعال کشور
6-3    تجارت جهانی بیسکویت
6-4    صادرات ایران
6-5    بازار مواد اولیه مکانیابی
7.    آدرس و مشخصات کلی کارخانه   
8.   خط تولید
9.        نمودار فرایند مواد
10.    پلان خط تولید
11.    پلان عمومی کارخانه
12.    چارت سازمانی
13.    برنامه زمانبندی
14.    نمودار احداث کارخانه
15.    بررسی اقتصادی طرح
16.    نتیجه گیری
17.    پیوستها

مقدمه
بیسکوییت از لغت Biscoctus به معنی دو بار پخته، گرفته شده است و دارای معادل های مختلفی در زبان های مختلف می باشد. در آمریکا به جای بیسکوییت از واژه Cokies استفاده می شود. بیسکویت یکی از مهمترین فراورده های آرد است که به سهولت تهیه و نگهداری و مصرف تولید آن رواج زیادی دارد بیسکوییت دارای انواع مختلفی است که برای تولید هر یک از آرد های مشخصی لازم است.
اما آرد بیسکوییت را بیشتر از آرد گندم های ضعیف و کم پروتئین تولید می نماید زیرا هر چه گندم سخت تر باشد برای تهیه بیسکوییت از آن روغن و شکر بیشتری لازم است تا محصول مناسب از نظر تردی به دست آید و چون در مقایسه با آرد قیمت این مواد بیشتر است سازندگان بیسکویت ترجیح می دهند از آرد های ضعیف استفاده نمایند. از نظر رئولوژی خمیر بیسکوییت دارای اهمیت خاصی است بدین معنی که خمیر آن باید دارای قابلیت اتساع زیاد و خاصیت ارتجاعی کم باشد تا پس از فرم گرفتن و قالب زنی خمیر حالت اولیه خود را در مراحل بعدی به خوبی حفظ نموده و جمع نشود.
بیسکوییت  ماده غذایی است که هر فرد در طی شبانه روز به نوعی بخشی از انرژی روزانه اش را از محل تامین می کند مصرف بیسکوییت یا به منظور ایحاد تنوع در رژیم غذایی صورت می گیرد یا به عنوان غذای کمکی به منظور تامین بخشی از انرژی. انسان برای انجام فعالیت های روزانه نیاز به انرژی دارد و این انرژی را باید از طریق مواد غذایی تامین نماید تا تتواند کارهای روزمره اش را انجام دهد. یک غذای خوب شامل تمامی  گروه های مواد غذایی باشد یعنی در طی شبانه روز می باستی از گروه شیر، فراورده های لبنی، گوشت، تخم مرغ، میوه، سبزیجات و غلات و فراورده های آن استفاده گردد. در علم تغذیه هر کدام از گروهها دارای جانشین های ویژه ای هستند و بهشی از احتیاجات روزمره را تامین می کند. وعده های غذایی در طی شبانه روز عبارت است از: صبحانه،قبل از  نهار، ظهر، عصرانه و شب. فاصله دو غذا نیز ار 1.5 الی 3 ساعت در تمام ساعات بیداری می باشد و با توجه به این می توان در وعده های غذایی قبل ار ظهر و عصرانه مصرف  بیسکوییت را به عنوان تامین کننده انرژی و غذای کمکی کاربرد دارد. انرژی مورد نیاز رژیم یک فرد بزرگسال متوسط با اندازه متوسط 2300 کیلو کالری می باشد . در گروههای سنی پایین تر 2490 کیلو کالری برای دختران ، 2900 کیلو کالری برای پسران احتیاج است. انرژی که بیسکوییت تولید میکند برابر 70 کیلو کالری است.

متن کامل پروژه درس اصول طراحی کارخانه با عنوان پروژه اصول طراحی کارخانه بیسکویت نل امل را در 92 صفحه از لینک زیر دریافت نمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب‌ها: پروژه اصول طراحی کارخانه بیسکویت نل امل, دانلود پروژه, دانلود تحقیق, دانلود جزوات مهندسی صنایع, اصول طراحی کارخانه
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393ساعت 20:34  توسط adhoc  | 

مديريت زنجيره تامين و پشتيبانی تكنولوژی اطلاعات

چكيده

زنجيره هاي تامين، تامين كنندگان را به يك شركت توليدي و شركت را به مشتريانش ارتباط مي دهد. براي اداره صحيح زنجيره تامين لازم است تا نسبت به خدمات عالي به مشتريان، هـزينه هاي پايين و زمان چرخه كوتاه اطمينان حاصل كنيم. زنجيره هاي تامين داراي انواع مختلفي هستند كه مي توان از مهمترين آنها به «ساخت يكپارچه براي ذخيره كردن»، «پس از تخليه پركردن به طور مستمر»، «ساخت برمبناي سفارش» و «مونتاژ كانالي» اشاره كرد.
اداره زنجيره تامين با وجود عدم اطمينان در تقاضا و تامين و نياز براي هماهنگي بين چندين فعاليت تجــــاري شركاء مشكل است. از اصلي ترين اين مشكلات مي توان از «اثر شلاق چرمي» و «ذخيره فريبنده» نام برد. راه حلهايي براي مشكلات زنجيره تامين وجود دارند كه از آن جمله مي توان به «ادغام عمودي»، «موجودي مناسب»، «استراتژي هاي كاهش عدم اطمينان محيطي» و استفاده از «تكنيك ها و فنون مناسب برنامه ريزي و توليد» اشاره كرد. فناوري اطلاعات نيز با پشتيباني از راه حلهاي ارائه شده گام موثري در حل مشكلات مذكور برداشته است كه از آن جمله به نرم افزارهاي SCM، ERP، OPT، ANAL و همچنين حالتهاي تكامل يافته و يكپارچه مديريت زنجيره تامين (SCM) و ERP اشاره كرد. دومين شكل كمك فناوري اطلاعات از زنجيره تامين به وسيله كاركرد تجارت الكترونيك است كه آن را ازطريق خودكاركردن فرايندها و يكپارچه كردن فعاليتهاي اصلي شغل تجاري به وسيله يك ساختار الكترونيكي فراهم آورده است. اما اجراي سفارش نيز در تجارت الكترونيك به دليل نياز به حمل بسته هاي كوچك كالا براي مشتريان زياد مشكل است كه اين مشكل ازطريق راه حلهايي همانند تحويل درهمان روز و حتي همان ساعت و انبارهاي خودكار قابل حل است.

مقدمه

موفقيت خيلي از سازمانهاي خصوصي، دولتي و نظامي به توانايي آنها در ارائه خروجيهاي مصوب وابسته است. ارائه محصولات بهتـــر در يك طيف وسيع و با هزينه اي پايين و انجام سريع آن. ارائه مطلوب اين خروجيها (هزينه، كيفيت، عملكرد، تحويل، انعطاف و نوآوري) به توانايي سازمان در اداره جريان مواد، اطلاعات و پول درون و بيرون سازمان وابسته است. اين جريان به عنوان زنجيره تامين شناخته شده است. به دليل اينكه زنجيره هاي تامين ممكن است طولاني و پيچيده و شامل تعداد زيادي شركاء تجاري باشد، مشكلاتي طي آن پيش مي آيد. اين مشكلات درصورت تأخير درحل به نارضايتي مشتريان و از دست دادن فروش منجر شود و هزينه هاي بالايي را براي رفع متحمل سازمان كند. شركتهايي در كلاس جهاني خيلي از موفقيتهايشان را به مديريت زنجيره تامين نسبت مي دهند، آنچه كه به طور وسيعي توسط فناوري اطلاعات (IT) حمايت مي شود.
در اين مقاله سعي بر اين است كه ماهيت و انواع زنجيره تامين و اينكه چرا در اينجا مشكلات اتفاق مي افتد را توضيح دهيم. سپس فنــاوري اطلاعات مبتني بر راه حلها را مطرح مي كنيم كه بيشترين آنها به وسيله نرم افزارهاي كاملي از قبيل MRP، ERP آماده هستند. بعد به شما نشان مي دهيم چگونه تجارت الكترونيك (EC) مي تواند مشكلات زنجيره تامين را حل كند. در پايان مشكلات مربوط به سفارشات انجام شده در سيستم تجارت الكترونيك و بعضي راه حلهاي استفاده شده براي حل آنها را توصيف مي كنيم.

مديريت زنجيره تامين چيست؟

مديريت زنجيره تامين نتيجه تكاملي مديريت انبارداري است. در دهه 60 كارشناسان با مطالعه بر روي رابطه داخلي بين انبارداري و حمل و نقل و يكپارچه سازي آنها قادر به كاهش موجودي خود شدند كه حاصل اين مطالعات مديريت توزيع نام گرفت. در مسير تكامل با اضافه شدن مباحث مديريت ساخت، تداركات و سفارشها به مديريت توزيع مفهوم لجستيك پديد آمد و وضعيت كنوني يعني زنجيره تامين نتيجه به هم پيوستن حلقه هاي عملياتي مختلف است كه در ابتداي آن عــرضه كنندگان و در انتهاي آن مشتريان قرار دارند.
يك زنجيره تامين به جريان مواد، اطلاعات، وجوه و خدمات از تامين كنندگان موادخام طي كارگاهها و انبارها تا مشتريان پاياني اشاره دارد و شامل سازمانها و فرايندهايي مي شود كه كالاها، اطلاعات و خدمات را ايجاد و به مصرف كنندگان تحويل مي دهند. اين زنجيره شامل خيلي از وظايف از قبيل خريد، جريان وجـــوه، باربري مواد، برنامه ريزي و كنترل توليد، كنترل موجودي و لجستيكي و توزيع و تحويل مي گردد.
اهداف نرم افزار مديريت زنجيره تامين مدرن كاهش عدم اطمينان و ريسك در زنجيره تامين است. با وجود آن، به طور مثبتي بر سطوح موجودي، زمان چرخه، فرايندهاي تجاري و سرويس هاي خدماتي به مشتري اثر مي گذارد. اين زنجيره فرايندي پويا است كه فعاليتهاي همزمان، ارزيابيهاي مستمر از طرفين درگير، فناوري هاي به كار رفته در آن و ساختار سازماني را شامل مي شود. اين فناوري براي مشتريان امكاناتي را فراهم مي آورد تا حق انتخاب فراواني را داشته باشند و به صورت فزاينده اي به اطلاعات دسترسي پيدا كنند و هدف در آن ايجاد ارزش براي مصرف كننده است. همه اين عوامل بر افزايش سودآوري و رقابتي بودن كمك مي كنند.
شكل 1يك زنجيره تامين نسبتاً ساده را نشان مي دهد كه يك شركت با تامين كنندگان (در سمت چپ) و با توزيع كنندگان (در سمت راست) متصل شده است. قابل ذكر است كه تامين كنندگان ممكن است خود تامين كننده داشته باشند و نمودار به سمت چپ همچنان گسترش يابد. به علاوه در جريان مواد يك جريان اطلاعات كه دوطرفه بوده و يك جريان پول كه درجهت خلاف جريان كالاست، وجود دارد. زنجيره تامين در شكل 1 - خطي بوده و اجزاي آن در شكل مشخص شده است.

متن کامل مقاله مديريت زنجيره تامين و پشتيبانی تكنولوژی اطلاعات را از لینک زیر دریافت نمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: مديريت زنجيره تامين و پشتيبانی تكنولوژی اطلاعات, دانلود مقالات مدیریت, دانلود مقالات مهندسی صنایع, مدیریت زنجیره تامین, Supply Chain Management
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393ساعت 20:29  توسط adhoc  | 

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد ( 1% ) اضافه کند به گونه ای که در پایان برنامه به هشت (8 %) برسد.سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه در صد (3 %) و سهم دولت پنج در صد (5 %) تعیین می‌شود.

به گزارش «تابناک»، بنابراین همه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ، از ابتدای سال 1393 مکلف هستند در همه مبادلات (عرضه کالاها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت در صد ( 5 و سه دهم درصد) مالیات و ( 2 و هفت دهم درصد) عوارض در صورتحساب‌های صادره درج و از خریداران دریافت کنند که به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.

با این حال در روزهای گذشته در بعضی از نقاط کشور بعضی از اصناف از جمله طلا فروشان اقدام به اعتصاب در اعتراض به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده - از 6 به 8 درصد کرده اند که پس از چند روز این اعتصاب به پایان رسید.

درخواست برای عدم پرداخت این مالیات در حالی صورت می گیرد که بسیاری از طلافروشان به خاطر بازار رقابتی طلا در سال های گذشته 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی کرده و اقدام به فروش طلا بدون صدور فاكتور فروش می کردند. حال اگر قرار باشد این مالیات اخذ شود، طلا فروشان بدهی سنگینی به سازمان امور مالیاتی پیدا خواهند کرد.

به عنوان مثال باقر معبودي نژاد رئيس اتحاديه طلا و جواهر مشهد معتقد است؛ اخذ ماليات از اجرت و دستمزد به نفع اداره دارايي، طلافروش و مصرف کننده خواهد بود. نبايد ماليات بر ارزش افزوده از اصل و مجموع قيمت طلا اخذ شود، بلکه بايد اين ماليات از کاري که روي اصل طلا يعني اجرت ساخت و سود طلا انجام مي شود، اخذ شود نه کل طلا.

پس از این کش و قوس ها «علی عسکری»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوری در مورد مذاکرات سازمان مالیاتی با صنف طلا فروشان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: « طلا فروشان به دلایلی نامعلومی در ماه های اخیر شروع به اعتراض کرده اند که البته این موضوع غیر متعارف است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه شاید این اعتراضات به دلیل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که البته این امر نیز بر اساس قانون انجام شده است، به مذاکرات انجام شده در دو هفته گذشته با صنف طلا فروشان اشاره کرد و گفت: در این مذاکرات بر اجرای قانون و توافقات قبلی تاکید و از فعالان این صنف خواسته شد از انجام اقدامات نامناسب در زمینه عدم اجرای قانون اجتناب کنند.

وی با بیان اینکه اصناف مشمول این طرح به عنوان نماینده دولت مالیات را دریافت و انتقال دهنده آن به خزانه دولت هستند، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی هم اگر لازم باشد انعطافی را انجام دهد و یا از اختیارات قانونی متناسب با تکالیف قانونی همانند بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی استفاده کند، این امر را انجام خواهد داد. قانون باید اجرا شود و نظام مالیاتی از حداکثر ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کند و مودیان نیز باید به تکالیف عمل کنند.»

در همین رابطه دکتر جمشید پژویان از کارشناسان مسائل اقتصادی و رئیس سابق شورای رقابت در گفت و گو با تابناک علل مخالفت بعضی از اصناف از جمله طلافروشان با مالیات ارزش افزوده و اقدامات دولت در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.

اقای دکتر در مدت اخیر شاهد هستیم که بعضی از اصناف کشور از جمله طلافروشان از نحوه گرفتن مالیات ارزش افزوده توسط دولت گلایه مند بودند و حتی اقدام به اعتصاب و بستن مغازه ها کرده اند. به نظر شما علت چیست؟

دلایل این نارضایتی ها خیلی روشن است. وقتی که در مملکت ما سهم مالیات از در آمد ناخالص مالی 7 دردصد است. از طرف دیگر هم عمده ی این مالیات را دستمزد بگیران و حقوق بگیران دولتی می پردازند. در واقع خود دولت به خودش مالیات می پردازد . سهم مالیات هایی که شرکت ها می پردازند، نزدیک به 40 درصد کل درآمد مالیاتی است. اگر مالیات دستمزد و مالیات های دیگری که افراد حقوق بگیر می پردازند را اضافه کنیم؛ چیزی که باقی می ماند مالیات بخش خصوصی است.

چرا سهم بخش خصوصی در سیستم مالیاتی کشور به این اندازه کم است؟

در اصل بخش خصوصی است که باید مالیات را بپردازد. در حالی که آنها بسیار کم مالیات پرداخت می کنند. میزان پرداخت مالیات بخش خصوصی در کشور ما  قابل قیاس با هیچ جای دنیا نیست. این ها بدین معناست که اصلا بخش خصوص ما عادت کرده است که مالیات نپردازد. بخش خصوصی نسبت به کسانی که حقوق بگیر هستند ازجمله کارمندان دولت و گارگران بسیارجزئی مالیات می پردازند.کسانی که ده ها سال است که از آغاز قانون مالیات ها یک چنین عادتی کرده اند. الان اگر بخواهید از آنها یعنی بخش خصوصی و اصناف مالیات بگیرد؛ معلوم است که برای آنها سخت است و معترض خواهند شد. به طور کلی اصناف و بازارها عادت نکرده اند که مالیات بپردازند و چون عادت نکردند، پرداخت مالیات برای آنها سخت است. حالا که دولت می خواهد مالیات به حقی بگیرد، بدیهی است که آنها معترض می شوند.

الان اصناف از جمله طلا فروش ها نمی گویند که نمی خواهیم مالیات بپردازیم.بلکه می گویند باید مالیات ارزش افزوده به سود و مزد ساخت طلا تعلق بگیرد. ارزیابی شما از این استدلال طلافروش ها چیست؟

در این مورد به نظر من اعتراض کاملا بی مورد است. اگر حساب کنید با همین نرخی هم که الان مالیات ارزش افزوده است هنوز خیلی کمتر از آن چیزی است که در کشورهای دیگر دنیا از فعالین اقتصادی مالیات گرفته می شود. وقتی از شما که تمام عمر مالیات نداده اید، بخواهند مالیات بگیرند؛ سخت است که مالیات بپردازید. البته در مورد اینکه مالیات ارزش افزوده چطور محاسبه می کنند، بحث جدایی است که بر می گردد به ساختار عملی که بکار برده شده است در رابطه با اینکه پایه مالیات ارزش افزوده چیست.

پایه عملی مالیات ارزش افزوده که الان در حال اجرا است، چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده باید بر هر بنگاه اقتصادی بر روی آن قسمتی از درآمدش برقرار شود که در آن بنگاه به وجود آمده است. یعنی آن ارزش که افزوده شده است بر همان مالیات بر ارزش افزوده وضع شود.

بنابراین استدلال طلافروشان مبتنی بر واقعیت است یا خیر؟

استدلال طلافروشان بستگی دارد که ایا طلافروشان مالیات خود طلا را پرداخته اند یا خیر. مثلا بنده طلا وارد می کنم یا اصلا معدن طلا دارم و آن را استخراج می کنم در آن صورت یک مالیاتی باید برای طلا پرداخت کنم. اگر یک نفر دیگری این طلا را خریداری کند و کارش طلافروشی باشد و بعد روی این طلا که مالیاتش پرداخت شده است چیزی اضافه کند و بفروشد. این طلافروش باید فقط روی این قسمت که ارزش آن را افزوده است مالیات بدهد. ولی اگر طلا را خودش وارد کرده باشد و ارزش افزوده ای ایجاد کند، باید روی همه طلا مالیات بدهد. چرا که مالیات خود طلا پرداخت نشده است.

حال با توجه به این کشمکش ها میان دولت و اصناف مخالف تا به امروز شکل گرفته است. ارزیابی شما از عملکرد دولت چیست؟


همیشه دولتها در زمینه مالیات گیری از اصناف عقب نشینی کرده اند. چرا که دولت ها در ایران به منابع نفتی وابسته بودند به همین خاطر به مالیات توجه خاصی نداشتند. در همین مورد هم شاهد بودیم که بعد از این اتفاقات دولت به صراحت عقب نشینی کرد و اعلام کرد که دولت شاید از بخشودگی مالیاتی استفاده کند یا اینکه بر اساس دفاتر فروش مالیات گرفته شود.
این ها نشان می دهد که دولت عقب نشینی کرده است. در دفعات قبل باز همین ماجرا بین طلا فروش ها و دولت وجود داشت. دولت موظف است که مالیات بگرید. دولت نمی تواند مال مردم را ببخشد. وقتی مالیات من حقوق بگیر  قبل از اینکه به دست من برسد، مالیاتش را کم می کنند. پس انتظار این است که همه کسانی که درآمد دارند؛ مالیات بپردازند. کسانی که صد برابر یک کارمند درآمد دارند، به اندازه آن کارمند مالیات نمی دهند. دولت نمی تواند از کارمندان مالیات بگیرد ولی مالیات طلا فروشان را ببخشد. دولت باید مالیات را از همه بگیرد و اگر کسی هم نمی پردازد طبق قانون مجازات کند. طلا که کالای ضروری نیست. بگذارید تمام طلافروشان بسته باشند به کجا ضرر می رساند.

چرا بیشتر طلا فروش ها نسبت به این مالیات واکنش نشانم می دهند . در صورتی که در نهایت این مصرف کننده است که مالیات را در نهایت می پردازد؟

دقیقا این ها به این خاطر که از همه بیشتر درآمد دارند و نمی خواهند این درآمد شفاف شود نسبت به این مالیات معترضند. بقیه صنوف دارند مالیات میپردازند، در حالی که کالای ضروری هم ارائه می کنند. جالب اینکه طلا فروش هایی که در هر صورتی سود می برند معترضند. اینجا باید عرض کنم که دولت باید از طلا فروش ها علاوه بر این مالیات باید یک نوع مالیات دیگر به عنوان مالیات بر درآمد سرمایه از این ها دریافت کند.

یکی از انتقاداتی که به دولت در حوزه مالیات وارد است این موضوع است که چرا دولت قانون تجمیع مالیات را  اجرا نمی کند؟

اولین خطا را دولت در سال 1380 مرتکب شد. در آن دوران ما قانون مجموع مالیات را داشتیم، ولی دولت اجرا نمی کرد. در حالی که به دنبال پیدا کردن راه های اجرایی بودیم و درصدد فرستادن اصلاحیه برای اصلاح  قانون به مجلس بودیم؛  یک مرتبه تغییرات اتفاقی افتاد و آمدند صورت مسئله را پاک کردند و این مالیات را حذف کردند. الان بعد از این همه سال قانون مالیات جدید که از چند سال پیش به مجلس رفته است، تصویب نشده است. باید مجلس به سرعت این قانون را تصویب و دولت اجرا کند. البته این مالیات بدین معنا نیست که اگر این مالیات اجرا شد دیگر مالیات ارزش افزوده حذف می شود. پرداخت کنندگان مالیات مطمعن باشند طبق قانون هیچ گاه مالیات مضاغف گرفته نمی شود.

بعضی ها می گویند چرا در حالی که دولت درصدد، گرفتن مالیات است اما خودش یارانه نقدی به همه پرداخت می کند. در واقع چرا دولت پرداخت یارانه نقدی که مالیات برعکس است را قطع نمی کند؟


من بارها گفته ام دولت نمی تواند به صورت کامل و در سطح بالایی از احتمال، دهک های بالای ثروتمند و یا پایین را شناسایی کند. ممکن است یک تعدادی ثروتمندان از درآمد    Xبه بالا را شناسایی کند، و این ها به طور واقعی شامل ده میلیون خانوار باشند. ممکن است بشود یک میلیون انها را مورد شناسایی قرار داد ولی نه میلیون دیگر را نمی توانیم بشناسیم. در آن صورت حتی امکان دارد که ما افرادی دیگری را اشتباهی حذف کنیم. وقتی شناخت کافی به علت نبود آمار نداریم به نظر من کار دولت در عدم حذف درست است. بنابراین دولت اقدام درستی انجام می دهد که خطای برزگتری مبنی بر حذف ایجاد نشود و از طرف دیگر به عده ای اجحاف نشود. دولت باید به جای این کار مالیات مجموع درامد را اجرا کند که یکی از راهای اثبات درامد است. وقتی این کار را کرد باید براساس ان عمل کند و یارانه پردرآمدها را حذف کند.
البته این حرف بدین معنا نیست که دولت باید به همه مردم یارانه بپردازد. عرض من این است که باید دولت معایب اطلاعاتی خود را رفع کند و باید طبق قانون عمل کند.  دولت باید بعد از شناسایی پردرآمدها، همه کسانی را که درامد بالایی دارند را قطع کند و به کسانی که از خط پایین تر هستند یارانه را بپردازد.

در نهایت به نظر شما دولت در مواجه با این مشکل مالیاتی باید چه اقدامی انجام دهد؟

به طور کلی دولت ها در زمینه اصلاحات مالیاتی درست عمل نکرده اند و ضعیف عمل کرده اند. دولت جدید مستثنی از این موضوع نیست. باید اصلاح مالیات را اجرا و اگر نواقصی دارد برطرف شود.  مجلس نیز باید به سرعت این قانون را تصویب و به دولت برای  اجرا واگذار کند.


برچسب‌ها: مالیات, دانلود مقالات اقتصاد, دانلود مقالات مدیریت, مالیات طلا کالای لوکس مصاحبه کارمند, مالیات بر ارزش افزوده
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 0:39  توسط spow  | 

دانلود جزوه اموزش کاربردی SPSS

جزوه اموزشی نرم افزار  SPSS که برای رشته های انسانی بسیار پرکاربرد و مهم می باشد در 65 صفحه شامل مطالب زیر است:

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه اي بر روش تحقيق
مقدمه
روشهاي شناخت
انواع روش هاي پژوهش
دسته بندي روش هاي پژوهش بر اساس هدف
دسته بندي روش هاي تحقيق بر اساس هدف
انواع متغيرهاي پژوهش
مقياس هاي اندازه گيري متغيرها
جامعه آماري و نمونه آماري
تعيين حجم نمونه زماني كه حجم جامعه نامعلوم است
نمونه گيري زماني كه هم حجم جامعه نامعلوم و هم واريانس نمونه اوليه موجود نيست
استفاده از جدول مورگان
روش هاي گردآوري اطلاعات
تهيه پرسشنامه
روايي پرسشنامه
پايائي پرسشنامه
روش هاي آماري مورد استفاده
خلاصه آزمونهاي پارامتريك
خلاصه آزمونهاي ناپارامتريك
بخش دوم: شروع كار با نرم افزار SPSS
مقدمه
وارد كردن داده ها در برنامه SPSS
محاسبه فراواني هاي داده ها
محاسبه آلفاي كرونباخ در SPSS
بخش سوم: انجام آزمون هاي فرض آماري با SPSS
(Independent samples t-test) آزمون t مستقل
(Paired samples t-test) آزمون t زوجي
(One sample t-test)  آزمون t تك نمونه
(Analysis of variance : ANOVA) آزمون تحليل واريانس
(Factor Analysis) روش تحليل عاملي
تحليل عامل با استفاده از نرم افزار SPSS
بخش چهارم: كاربردهاي آزمون خي-دو ( χ-2)
مقدمه
آزمون استقلال خي-دو (χ -2)
آزمون نيكوئي برازش خي-دو  (χ -1)
بخش پنجم: آزمون همبستگي و رگرسيون
مقدمه
ضريب همبستگي پيرسون
ضريب همبستگي اسپيرمن
ضريب همبستگي كندال
بخش ششم: آزمون هاي ناپارامتريك
مقدمه
آزمون فريدمن
(Kendall's coefficient of concordance)آزمون همبستگي كندال
آزمون علامت و آزمون ويلكاكسون
آزمون مك نمار
آزمون مان-ويتني
آزمون كولموگروف-اسميرنف
كروسكال-واليس
فصل هفتم: تحليل مسير
مقدمه
طراحي يك نمودار تحليل مسير
مفاهيم مقدماتي تحليل مسير
اثر مستقيم، اثرغيرمستقيم و اثركل
تحليل مسير با SPSS
محاسبه خطا
فهرست منابع

برای دانلود جزوه اموزش کاربردی SPSS به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود جزوه اموزش نرم افزار SPSS, روایی پایایی پرسشنامه پایان نامه تست فریدمن کای دو, الفای کرونباخ روایی ازمون پارامتریک ازمون t تحلیل , دانلود جزوه, دانلود جزوه اموزش کاربردی SPSS
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد 1393ساعت 19:57  توسط spow  | 

قدرت

قدرت در بين مردم داراي معاني خوشايند و قابل قبولي نمي باشد و اكثر مردم قدرت را به معناي زور ، خشونت ، استبداد و استعمار مي دانند و با آن با ديد منفي نگاه مي كنند و آنرا آخرين واژه كثيف مي دانند . حتي اگر آنرا با مفاهيمي همچون پول و حتي مسايل ناخوشايند ديگري بخواهيم بسنجيم مي بينيم كه مردم به راحتي در مورد آنها صحبت مي كنند و ليكن از قدرت به كراهت صحبت مي شود .حتي كساني كه در پي كسب قدرتند اعلام مي نمايند به دنبال خدمت و انجام تكليف اند و آنانكه داراي قدرتند آنرا بروز نمي دهند بلكه كتمان هم مي كنند. قدرت هميشه بد نيست. اگر قدرت سازماني در راستاي اهداف سازمان و اعضاي آن مورد استفاده قرار گيرد قدرت يك پديده مثبت است و استفاده از آن هيچ بار منفي ندارد و اما اگر قدرت سازماني درخدمت منافع فردي و شخصي قرار گيرد يك پديده منفي است .

تعريف قدرت :

تعاريف متعددي از قدرت شده است كه هر يك بر جنبه خاصي تأكيد كرده اند .
ماكس وبر جامعه شناس آلماني تعريف مي كند احتمال اينكه يك فرد در روابط اجتماعي در مقامي باشد كه اراده خود را به رغم مقاومت اعمال مي كند .
امرسون نيز قدرت عامل الف بر عامل ب را به ميزان متفاوتي مرتبط مي داند كه ( الف ) براي غلبه بر ( ب ) اعمال مي كند .
استيفن رابينز قدرت را چنين تعريف كرده است : توان (الف) در اعمال به  نفوذ بر رفتار (ب) به گونه اي كه  (ب) كاري انجام دهد كه اگر چنين قدرتي اعمال نمي شد آنرا به گونه اي ديگر انجام مي داد .
اين تعريف داراي 3 ركن است :
توان بالقوه اي كه الزاماً نبايد بالفعل شود . يعني به معني پتانسيلي است كه براي مؤثر واقع شدن احتياج نسيت كه حتماً به فعل در آيد . ممكن است قدرت وجود داشته باشد اما مورد استفاده قرار نگيرد .بنابراين در حد ظرفيت پتانسيل قرار گيرد .
يك رابطه وابستگي باشد . به اين معني هر قدر وابستگي B به A بيشتر باشد قدرت A در اين رابطه بيشتر است در اين صورت وابستگي بر اساس گزينه هايي است كه B درك مي كند و اهميتي كه B به گزينه هاي تحت كنترل A مي دهد يك شخص فقط زماني مي تواند بر شما تسلط داشته باشد كه بتواند آن چيزي كه خواسته شماست ، كنترل نمايد .
3 ) فرد (ب) در رفتار خود صاحب اختيار است : اينكه مي گوييم الف ، ب را وادار مي كند كه كاري انجام دهد به اين معني نيست كه ب هيچ نوع آزادي عمل ندارد .
مثلاً ؛ شرح وظايف محدود كننده دستورات و خواسته (الف) بر (ب) است . بنابراين دستورات و خواسته هاي خارج از شرح شغل را با اختيار مي تواند انجام ندهد .
 
پايگاههای قدرت :

اينكه بدانيم قدرت از چيزهايي نشأت مي گيرد و چه چيزهايي هستند كه به فرد و يا  گروه كمك مي كنند قدرت تأثير بر ديگران داشته باشند . دو مدل توضيح مي دهيم اول مدل بوسيله اتزيوني A.ETZIONI (1964) پيشنهاد شده است كه سه نوع قدرت وجود دارد :
قدرت اجباري  :متضمن فشار بر كسي است تا خواسته هاي طرف ديگر تبعيت كند . سازمان زندانها نمونه اي از سازمان قدرت اجباري است .
قدرت مطلوب :كه مبتني بر مقتضيات عملكرد پاداش مي باشد . فرد از دستورات سرپرست تبعيت مي كند تا اضافه حقوق يا ترفيع دريافت كند .
قدرت دستوري :‌كه مبتني بر عقايد و باورهاي اعضا در حقوق سازماني است كه بر رفتار آنها حاكم است كه نمونه آن سازمانهاي مكتبي است . اين طبقه بندي كاربرد محدودي در بسياري از سازمانها بازرگاني و دولتي كه عمدتاً بر قدرت مطلوب مبتني هستند دارد .
مدل ديگري از مباني قدرت را فرنچ وراوان ارائه كردند كه سودمندتر به نظر مي رسد شامل پنج طريقه اساسي كه طبق آن قدرت در موقعيت هاي اجتماعي اعمال مي شود كه عبارتند از : اعمال زور ، پاداش ، مشروعيت ، تخصص و مشروعيت .

قدرت اعمال زور :

بر پايه ترس و وحشت قرار دارد و مبناي زور چيزي جز ترس يا تهديد نيست . انسان در برابر ترس يا تهديد تسليم مي شود يا از خود سازگاري نشان مي دهد . در غير اين صورت با واكنش منفي روبرو خواهد شد . در اين صورت فرد به كتك خوردن ، نقص عضو و يا مرگ تهديد خواهد شد و در بعضي موارد فرد را از تأمين نيازهاي اوليه محروم مي كنند .
در سطح سازمان اعمال زور بصورت تنزل مقام ، اخراج ، انتقال به شغل يا محلي نامطلوب و خلع يد از برخي امتيازات مي باشد .
قدرت مبتني بر پاداش :
نقطه مقابل قدرت مبتني بر اعمال زور مي باشد . افراد به آن دليل خواسته ديگران را بجاي مي آورند كه رفتار آنها ، باعث مي گردد كه مزايا و منافع مثبتي كسب نمايد . بنابراين كسي كه پاداشها را تقسيم مي كند ( شرط اينكه پاداش ارزشمند باشد ) بر دريافت كنندگان پاداش قدرت دارد. اين پاداشها شامل اضافه حقوق ، ترفيع و ارتقاء ، انتصاب دلخواه . تحقيقات نشان مي دهد قدرت پاداش اغلب منجر به افزايش عملكرد شغلي مي شود .
قدرت قانوني :
در سازمانها نوعي حق سازماني است كه به فرد اجازه داده مي شود كه ديگران را به اطاعت خود وادارد . قدرت قانوني ( مشروع) قدرتي است كه به پست و مقام سازماني (در سلسه مراتب واختيارات سازماني ) تعلق دارد .
پست سازماني به گونه اي است كه فرد مي تواند از قدرت مبتني بر زور و يا قدرت مبتني بر پاداش نيز استفاده كند . اما قدرت قانوني گسترده تر از هر دو قدرت ذكر شده مي باشد .

قدرت مبتني بر تخصص :

عبارت است از توان كنترل رفتار ديگري از طريق داشتن دانش ، تجربه يا قضاوتي كه وي ندارد و به آن نياز دارد . امروزه تخصص به صورت يكي از قدرتمندترين منابع اعمال نفوذ در آمده است . چون دنيا به سوي تكنولوژي برتر گام بر مي دارد . از آنجا كه كارها بيشتر تخصصي مي شوند سازمانها براي رسيده به اهداف خود به متخصصان وابسته ترند . متخصصان كامپيوتر ، امور مالياتي ، انرژي خورشيدي و غيره مي توانند از چنين قدرتي استفاده كنند .
قدرت مرجعيت :
قدرت مرجع را قدرت كاريزماتيك نيز ناميده اند . اگر شما شخصي را تا حدي تحسين كنيد و او را الگويي براي رفتار و عملكرد خود قرار دهيد اين شخص بر شما قدرت مرجعيت پيدا مي كند نمونه اي از قدرت مرجعيت در تبليغات كشورهاي غربي استفاده مي شود كه شركتهاي توليدي و خدماتي از نام و نشان افراد محبوب براي تبليغ اجناس خود استفاده و تصور مي كنند كه جاذبه اين افراد به كالا منتقل مي شود .
وابستگي : كليد قدرت
يكي از پارامترهاي مهم تأثيرگذار در قدرت وابستگي است و به عبارتي ديگر قدرت تابعي از وابستگي است . يعني هر قدر كه وابستگي B به A بيشتر باشد قدرت A بر B بيشتر خواهد بود . زماني كه شما هر چيزي كه ديگران لازم دارند به تنهايي در اختيار و كنترل داشته باشيد ، آنها را به خود وابسته مي كنيد و بر آنها قدرت مي يابيد .
چه چيزهايي باعث وابستگي مي شوند :
وابستگي زماني افزايش مي يابد كه منبعي كه شما كنترل مي كنيد مهم ، كمياب و غيرقابل جايگزيني باشد  .

اهميت :

اولين عامل ايجاد وابستگي است اگر فرد داراي چيزي باشد كه ديگران آنها را نخواهند آن چيزها نمي توانند براي آنها وابستگي بوجود آورد . براي اينكه وابستگي بوجود آيد بايد چيزهايي كه فرد بر آنها كنترل دارد مهم باشند يعني ديگران آنها را با اهميت بدانند .
منابع كمياب :
اگر چيزي به حد وفور وجود داشته باشد داشتن آن چيز نمي تواند قدرت را افزايش دهد . بايد فرد يا گروه يا سازماني نسبت به يك چيز احساس نياز كند . بر همين اساس مي توان اين موضوع را توجيه كرد كه چرا افراد يا اعضاي سازمان داراي اطلاعات مهمي هستند ( اطلاعاتي كه اعضاي بلند پايه سازمان به آن دسترسي ندارند ) مي توانند بر اعضاي بلند پايه سازمان اعمال قدرت كنند و به آنها وابسته هستند .
غيرقابل جايگزين بودن :
هر قدر يك منبع ارزشمند كمتر جايگزين داشته باشد قدرت آن منبع بيشتر و شديدتر خواهد بود و نيز وابستگي ديگران به آن بيشتر خواهد بود . به عنوان مثال در دانشگاهها قدرت رئيس دانشكده برابر اساتيدي كه داراي سابقه انتشاراتي بيشتري هستند رابطه معكوس دارد چرا كه چنين افرادي ساير دانشكده ها خواهان آنها هستند .

راههاي جلوگيري از فساد قدرت از نظر اسلام :

امانت دانستن قدرت عمومي : اسلام قدرت عمومي را امانت در دست صاحب قدرت مي داند . علي عليه السلام نيز در نامه اي به يكي از فرمانداران خود مي نويسد: « من تو را در امانتم (يعني حكومت و زمامداري خود ) شريك قرار دادم .»
نقدپذيري و پرهيز از استبداد رأي : از نظر اسلام رأي باعث به خطر افتادن و لغزش است . علي عليه السلام مي فرمايند : آن كسي كه به رأي خود قناعت كند خويشتن را به خطر افكنده است و همچنين امام صادق نيز فرموده اند : كسي كه به رأي خود استبداد بورزد بر لغزشگاههاي خطا و گناه ايستاده است .
مذمت تكبر و تأكيد بر لزوم تواضع و فروتني در مقابل مردم : كبر حالتي نفساني است كه به موجب آن فرد خود را بزرگتر از ديگران مي داند يكي از عوامل چنين بروزي حالتي در انسان است كه ناشي از برخورداري از قدرت زياد انسان است . در قرآن كريم اين صفت مخصوص خداوند دانسته شده است . چرا كه او برتر از هر چيز بود و تمامي مخلوقات بدو نيازمندند . از اين رو هر كس خود را بي نياز و سزاوار تعظيم بيندازد ، در واقع خود را شريك خداوند و در صفت خاص او قرار داده است . امام صادق (ع) از كبر به عنوان كمترين درجه الحاد ياد كرده است .
مساوات در برابر قانون : قرآن كريم به صراحت تساوي انسانها در مقابل قانون الهي را متذكر شده است و تنها عامل امتياز افراد تقوي معرفي مي كند .
شورا مانع خود محوري و تمركز قدرت : در اسلام تأكيد زيادي بر شورا و مشورت شده است تا از خود محوري صاحبان قدرت بازدارد و اندييشه ها و تصميمات در قالب پخته تر گردد .

منابع :

1- مديريت رفتار سازماني ؛ ترجمعه فرزاد اميدواران
2- مديريت رفتار سازماني ؛ ترجمعه دكتر علي پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابي
3- رفتار سازماني نگرش اقتضائي ؛ نوشته دكتر عباس محمدزاده – آرمن مهروران
4- مديريت رفتار سازماني ؛ علي رضائيان
5- قدرت در مديريت اسلامي ؛ محمد مهدي نادري قمي


برچسب‌ها: قدرت, مدیریت, دانلود مقالات مدیریت, رفتار سازمانی قدرت مقاله مرجعیت نهادهای قدرت مدیری, مبانی رفتار سازمانی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد 1393ساعت 10:1  توسط spow  | 

حق السعی و مزد و مزایا

 ۱-با توجه به ماده 6 قانون کار که به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟

کار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به کار و بهره کشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده 6 قانون کار تصریح شده است و در این رابطه ماده 172 قانون کار ضمن تاکید بر ممنوعیت کار اجباری به هر شکل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا یک سال) و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معین نموده است. در قسمت ذیل این ماده به مسئولیت مشترک مسبب و مباشر به کارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این ماده به تشدید مجازات در موردی که چند نفر به طور جمعی اجباراً به کار گمارده  می شوند تصریح گردیده است.

۲-کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

۳-کارفرمایان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای کارگران نسبت به کسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می کنند مستند قانونی آن چیست؟

به موجب بند الف ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید موردی است که قانون صراحتاً اجازه داده باشد به این لحاظ کسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای کارگر که بر اساس قانون انجام می شود از مصادیق حکم بند الف ماده قانونی مرقوم است که به کارفرما اجازه می دهد وفق مقررات مالیاتی نسبت به کسر مالیات متعلقه از حقوق کارگر اقدام نماید.

۴-آیا کارفرما می تواند از مزد کارگری که از خانه سازمانی شرکت استفاده می‌کند برداشت نماید؟

برابر بند “هـ” ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما مجاز به برداشت از مزد کارگر است مال‌الاجاره خانه سازمانی می باشد و بدین لحاظ اقدام کارفرما در زمینه کسر مبلغی از مزد کارگر بابت استفاده از خانه سازمانی کارخانه که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردد فاقد مغایرت قانونی خواهد بود.

۵-کارگری به شخصی غیر از کارفرما مدیون است باز پرداخت دیون وی از مزد به چه نحوی امکان پذیر است؟

در صورتی که کارگر به شخصی ثالث مدیون باشد در این حالت مقررات مربوط در قانون مدنی حاکم بوده که در این مورد چنانچه محکوم علیه (کارگر) دارای عائله (زن یا فرزند) باشد دستمزد وی والا      دستمزد وی توقیف خواهد شد.

۶-تکلیف کارفرما نسبت به اجرای احکام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چیست؟

در رابطه با بدهی کارگر به کارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون کار پیش‌بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیکن بنظر می رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون کار و از آنجا که احکام قطعی دادگاهها در موردی که صادر شده اند در حکم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حکم از سوی مرجع صالحه قانونی، کار فرما مکلف به اجرای حکم و کسر وجه آن از دستمزد کارگر خواهد بود در این رابطه متذکر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه کارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این که با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد که در هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد.

۷-در قرارداد کار منعقده بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد با ارز خارجی پیش‌بینی شده است رای مراجع حل اختلاف در زمینه سنوات خدمت و مطالبات کارگر بر چه اساسی صورت می گیرد؟

مستند به ماده 37 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مزد کارگر می باید به وجه رایج کشور (ریال) تعیین و پرداخت شود و لذا در مواردی که در قرارداد کار پرداخت مزد به ارز خارجی پیش بینی شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوی ذینفع، مراجع حل اختلاف می بایست با تبدیل ارز پیش بینی شده به ریال بر اساس نرخ رسمی اعلام شده از بانک مرکزی ایران، مبادرت به صدور رای به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمایند.                

۸-در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون کار انطباق دارد؟

پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون کار صرفاً به وجه رایج کشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین که برخلاف این حکم باشد با عنایت به آمره بودن حکم مزبور غیر نافذ خواهد بود.

۹-بین کارگر و کارفرما در زمینه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز کرده است رسیدگی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

چنانچه اختلافی در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و یا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بین کارگر و کارفرما موجود باشد اختلاف می باید با طرح شکایت از سوی شاکی در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و چنانچه احراز گردد که فی الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است رای لازم اصدار یابد. بدیهی است چنانچه نظر مرجع رسیدگی کننده این باشد که اشتباهی در بین نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع کارفرما جهت ترمیم مزد به کارگر پرداخت شده است حکم بر پرداخت وجه به منزله شرایط کار کارگر صادر و قطع یکجانبه آن از سوی کارفرما مجاز نخواهد بود.

۱۰-میزان مزد کارگران ماهر با توجه به مصوبات شورایعالی کار به چه ترتیبی تعیین می گردد؟

میزان مزد کارگران اعم از ماهر و غیر ماهر با توافق طرفین تعیین می گردد و مصوبات شورایعالی کار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای کارگر ساده در سطح کشور و تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی می باشد.

۱۱-آیا مزایایی که در ارتباط با نوع شغل و یا شرایط کار به کارگر پرداخت می شود مانند مبلغی که به عنوان حق مسئولیت به کارگرانی که مسئولیت خاصی به عهده دارند پرداخت می گردد و یا فوق‌العاده بدی آب و هوا که برخی کارگران به دلیل کار در نقاط بد آب و هوا دریافت می دارند جزء حقوق مکتسبه آنهاست و یا با تغییر شغل و یا شرایط کار قابل قطع می باشد؟

مزایایی که حسب نوع و شرایط شغل به کارگر پرداخت می‌گردد و با تغییر شغل قطع می شود از قبیل فوق العاده سرپرستی، ماموریت و ایاب و ذهاب و نیز مبالغی که بعنوان حق حضور در جلسات کمیته‌ها و شوراهای مختلف به کارگران پرداخت می شود جزء حقوق مکتسبه محسوب نمی گردد.

۱۲-در اجرای مفاد ماده 47 قانون کار قراردادی منعقد و بر اساس آن مبلغی به عنوان پورسانت بهره وری به کارگران پرداخت می شود آیا این پورسانت جزء مزد ثابت کارگران به حساب می آید؟

در مواردی که طی عقد قرارداد جمعی بین کارگران یا نمایندگان قانونی آنها با کارفرما و در قالب ماده 47 قانون کار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزایش تولید مورد توافق قرار می گیرد اگر چه ممکن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وری به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.

۱۳-چنانچه واحدهای کارگری علیرغم مقررات نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نکنند تکلیف چیست و قانون در این زمینه چه حکمی دارد؟       

در ارتباط با تبصره های 2 و 4 ماده واحده قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب 1352 اعلام می دارد در مواردی که کارفرمایان مشمول قانون کار در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل کارگاههای خود را طبقه بندی ننموده و احراز دفاتر مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون کار به درخواست اداره کل بهره وری و مزد این امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه کارفرما علیرغم اعلام اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت هزینه‌های مربوط را به دفتر مشاور فنی یا کارشناس صاحب صلاحیت یاد شده پرداخت ننماید ذینفع یعنی دفتر مشاور فنی یا کارشناس مزبور می تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را علیه کارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار مستقر در اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه تسلیم نماید که در این صورت هیأت یاد شده حسب تکلیف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسیدگی و مبادرت به اصدار رأی خواهد نمود.

۱۴- کارگری نسبت به میزان تعلق پاداش افزایش تولید معترض می باشد آیا حق دارد به طرفیت کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل طرح شکایت نماید؟

در مواردیکه کارگر نسبت به مبلغ تعیین شده جهت وی از بابت پاداش و بهره‌وری اعتراض داشته باشد. طرح شکایت می بایستی بطرفیت کارفرمای کارگاه صورت گرفته و کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی که صرفاً نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقده فی مابین کارگران و کارفرما را بر عهده داشته و تصمیمات آن جنبه مشورتی دارد مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۵-در مواردی که کارگر به دلیل بیماری قادر به حضور در کارگاه و انجام کار نیست آیا کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد خواهد داشت؟

با توجه به اصل مزد در مقابل کار، الزام کارفرما به پرداخت مزد کارگر در ایامی که بدلیل بیماری قادر به انجام کار نبوده مجوزی ندارد مگر اینکه کارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد کرده باشد. بدیهی است کارگرانی که نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمین اجتماعی غرامت مزد دریافت خواهند داشت.

۱۶-آیا کارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزایای کارگران در ایام بیماری تکلیفی دارد؟

اقلامی از مزد و مزایای جنبی که وفق مقررات مربوط مشمول کسر حق بیمه قرار می گیرد و مالاً سازمان تامین اجتماعی نیز از بابت آنها در ایام بیماری اعم از کوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت می نماید کارفرما تکلیفی نسبت به این قبیل پرداخت ها در ایام بیماری کارگران پیدا نمی کند بدیهی است آن قسمت از دریافتی های کارگر در زمان اشتغال مانند عیدی و پاداش، بن کارگری و عائله مندی که مشمول اخذ حق بیمه نمی باشد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی از این بابت در ایام بیماری کارگران به آنان غرامتی پرداخت نمی کند. لذا از آنجا که مستنداً به ماده 74 قانون کار ایام بیماری کارگران که به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء روزهای کار آنان به حساب می آید بنابراین پرداخت مزایای یاد شده در ایام مذکور به عهده کارفرما خواهد بود.

۱۷-آیا به لحاظ قانون کار کارگرانی که وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و از سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می دارند می توانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟

به لحاظ اجرای مقررات قانون کار اشتغال بکار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی ندارد و در صورت بکارگیری آنان در کارگاههای مشمول قانون کار، این قبیل کارگران همانند سایر کارگران شاغل در آن واحد از کلیه مزایای قانون کار منجمله بن کارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کر نیز برخوردار خواهند شد.

۱۸-کارفرمای یکی از واحدهای کارگری در طول سال خارج از مصوبات شورایعالی کار و بدون داشتن پیمان یا موافقت نامه دسته جمعی اقدام به افزایش مزد کارگران کرده است آیا کارفرما می تواند به این دلیل مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش مزد سال آینده را اجرا نکند؟

از آنجا که بر اساس مصوبات مزدی شورایعالی کار مبلغ ناشی از افزایش حداقل مزد قانونی از اول فروردین ماه هر سال بر سایر سطوح مزدی تعمیم داده می شود و از طرفی هرگونه افزایش مزد خارج از ضوابط مصوبات یاد شده تنها در صورتی مجاز است که در قالب پیمانهای دسته جمعی و با تأیید وزارت کار صورت گرفته باشد در مواردی که مزد کارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات یاد شده و بدون رعایت مقررات مربوط افزایش داشته است افزایش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد می‌بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد که در این صورت بدیهی است چنانچه میزان افزایشات انجام شده بیش از میزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزایش مجدد مزد موردی نخواهد داشت.

۱۹-آیا مبالغی که به کارگر بابت انجام اضافه کاری پرداخت می شود جزء حق‌السعی یا مزد و یا مزایای انگیزه ای به حساب می آید؟

تعریف حق السعی، مزد و مزایای انگیزه ای در مواد 34، 36 و بندهای الف و ب ماده 37 قانون کار آمده است. مبالغ دریافتی بابت اضافه کاری که تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم می باشد به ساعات انجام کار مازاد بر ساعت کار قانونی تعلق داشته و به این لحاظ جزء هیچ یک از موارد حق السعی، حقوق، مزد و مزایای انگیزه ای که در مقابل ساعت کار موظف قانونی به کارگر پرداخت می گردد به حساب نمی آید با این توضیح که آن نوع اضافه کاری که هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام کار اضافی و بدون تأیید سرپرست یا مدیر قسمت پرداخت می شود جزء مزد محسوب می گردد.

۲۰-مزایای مختلفی که در قانون کار پیش بینی شده بر مبنای کدام یک از دریافتی‌های کارگر باید محاسبه شود؟ آیا مزایائی مانند کمک هزینه مسکن و یا کمک هزینه عائله مندی نیز باید مأخذ محاسبه قرار گیرد؟

مبنای محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری، عیدی و پاداش و نیز احتساب حق سنوات ومزایای موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون کار در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.

۲۱-آیا مبالغی که به عنوان پورسانت به کارگر پرداخت می شود در هنگام محاسبه مزایای سابقه کار و یا عیدی و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ می گردد؟

پورسانت هائی که در قرارداد کار اولیه و یا قراردادهای تکمیلی ضمن کار بعنوان بخشی از مزد بین کارگر و کارفرما توافق می گردد قسمتی از مزد شناخته شده و همانطور که معمول مراجع رسیدگی است، در موقع محاسبه مزایای سابقه کار و تعیین عیدی و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات دیگر مربوط به مزد لحاظ می گردد.

۲۲-در واحدی در تمام ماههای سال و صرفنظر از اینکه ماه سی و یک روزه باشد یا بیست و نه روز، میزان حقوق کارگر تغییری نمی کند، آیا این روش قانونی است؟

در مواردی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی بابت سی روز بوده و لذا در ماههای سی و یک روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون کار باید معادل یک سی‌ام حقوق پرداختی از بابت مزد روز سی و یکم به کارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدی از قبل به جای 29 روز، 30 روز حقوق و مزایا به کارگران پرداخت نموده باشد با عنایت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون کار این امر به منزله عرف و شرایط کارگاه محسوب شده و کماکان لازم الرعایه خواهد بود.

۲۳-کارگری مزد خود را به صورت ساعتی و یا روزانه دریافت می دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطیلات رسمی وی به چه نحو انجام می شود؟

در مواردی که دستمزد کارگران بصورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی صرفاً از بابت ساعات کار کارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات کار، مزد روز تعطیل هفتگی و در صورت وجود ایام تعطیل رسمی در هفته یا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به این ایام نیز می باشد بدیهی است چنانچه مزد کارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد کارفرما مکلف خواهد بود دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نماید.

۲۴-آیا کارگرانی که به صورت ساعتی، کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی کار می شوند؟

افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار در مورد قراردادهای کار ساعتی مشمول قانون کار نیز تسری پیدا کرده و نافذ می باشد و این افزایش ها ناظر بر مزد کارگرانی که به صورت کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند خواهد بود و بطور کلی این افزایش ها به نوع خاصی از مزدبری اختصاص ندارد.

۲۵-آیا مزد کارگرانی که کمتر ازمیزان تمام وقت کارگاه و بصورت پاره وقت کار می کنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد؟

مصوبات مزدی شورایعالی کار شامل کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از رسمی، غیررسمی، روز مزد، فصلی و کارگران دارای قرارداد کار نامحدود، محدود و یا کار معین می باشد و مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این مصوبات در کلیه سطوح مزدی تأثیر خواهد نمود. بدیهی است کارگران پاره وقت نیز به نسبت ساعات انجام کار در هفته از مزایای قانونی و از جمله مفاد بخشنامه های شورایعالی کار در زمینه افزایش‌های مزدی برخوردار خواهند بود.

۲۶-کارگری بر اساس توافقی که با کارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسی (غیرنقدی) دریافت می دارد آیا به لحاظ قانونی اشکالی ندارد؟

با توجه به مادتین 41 و 42 قانون کار، پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش بینی شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها می بایستی منصفانه و معقول باشد.

۲۷-در قانون کار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعریف متفاوت دارد، آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟
مزد تعریف شده در ماده 35 قانون کار دقیقاً همانست که در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوین “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعریف گردیده است و مراد کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد


برچسب‌ها: حق السعی و مزد و مزایا, کار کارگر قانون کار دستمزد حق و حقوق, پرداخت مزد با پول خارجی قانون کار اداره شغل مزایا, پاداش و بهره وری بازنشستگی سختی و زیان اوری سابقه , قانون کار
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد 1393ساعت 9:51  توسط spow  | 

زبان بدن

 آیا می‌دانستید حتی زمانی كه یك شخص با شما صحبت نمی‌كند، نشانه‌هایی درصورت، بدن، پاها و دست‌های او وجود دارد كه می‌تواند بدون آن‌كه خود او متوجه شود به شما در خواندن فكر او كمك كند. در حقیقت همه انسان‌ها به‌طور ناخودآگاه حركاتی از بدن خود نشان می‌دهند كه از آن به‌عنوان زبان بدن یاد می‌شود. آشنایی با این حركات و نشانه‌ها می‌تواند به شما كمك كند، در ملاقات با دیگران بهتر بتوانید به آنچه در ذهن آن‌ها می‌گذرد پی ببرید و به این ترتیب تصمیمات منطقی‌تری بگیرید. برای مثال در بسیاری از موارد، زمانی كه یك فرد هنگام صحبت با شما سرش را پایین نگه می‌دارد، با موهایش بازی می‌كند یا وزن بدن خود را روی یكی از پاهایش می اندازد به‌طور ناخودآگاه در حال انتقال پیامی به شماست.

او تحت تاثير شما ست
كنار زدن موها از روی صورت

 این حركت نشانه‌ای از عصبی بودن و در عین حال جلب شدن نظر شخص است. شخص سعی می‌كند با این كار حالت واقعی چهره خود را مخفی كند و نشان ندهد كه تحت تاثیر قرار گرفته است.

لبخند فقط 5 ثانیه است
لبخند زدن

حتما شما هم هنگام صحبت‌كردن با دیگران به فردی برخورد كرديد كه مرتب لبخند می‌زند و با این تصور كه مخاطب‌تان نسبت به موضوع مورد بحث علاقه‌مند است به گفت‌وگو ادامه داده‌اید اما آنیتا باربی از دانشگاه لوئیسوایل در این زمینه نظر متفاوتی دارد.او می‌گوید یك لبخند درصورتی واقعی است كه در آن عضلات چشم‌ها هم درگیر شوند و خیلی هم طول نكشد. در حقیقت افرادی كه لبخند آن‌ها بیش از 5 ثانیه طول می‌كشد و این لبخند فقط در لب‌های آن‌ها مشاهده می‌شود در حال تظاهر‌كردن هستند. برای مدیران هم لبخند زدن‌های مداوم در محیط كار توصیه نمی شود، زيرا این كار باعث می‌شود آن‌ها در نگاه كارمندان چندان جدی به‌نظر نیایند.

استرس دارد
پلك زدن بيش از حد

هر فرد در حالت طبیعی بین 6 تا 8 مرتبه در یك دقیقه پلك می‌زند اما هنگام استرس تعداد این پلك‌زدن‌ها بیشتر می‌شود و به همین دلیل توجه مخاطب را بیشتر به‌خود جلب می‌كند. اگر شما هم هنگام سخنرانی یك فرد در میان جمع به چشمان او توجه كنید، به‌طور حتم متوجه پلك زدن‌های مداوم او می‌شوید. این یك نشانه است كه به شما اعلام می‌كند، فردی كه در حال گفت‌وگو با شماست از لحاظ روانی چندان در آرامش قرار ندارد.

وبلاگ یک مهندس


يا اشتباه كرده يا مي‌ترسد!
گزیدن لب‌ها

«كارول كینسی» كه یكی از روان‌شناسان معروف و متخصص در زبان بدن است، گزیدن لب‌ها را یكی از مهم‌ترین نشانه‌ها از قرار داشتن فرد در وضعیت استرس‌زا می‌داند. در بسیاری از مواقع زمانی كه انسان‌ها اشتباهی را مرتكب می‌شوند بی‌اختیار لب‌های خود را می‌گزند. در این مواقع انسان سعی می‌كند، به‌طور ناخودآگاه با گزیدن لب‌ها، فرو بردن آن‌ها به داخل دهان و تماس زبان با آن‌ها خود را از زیر بار روانی خارج كند.

بيني پينوكيو
خاراندن بینی

سعی كنید هنگام دروغ گفتن هرگز بینی خود را لمس نكنید، زيرا می‌تواند شما را در مقابل مخاطبان‌تان لو بدهد. «مایكل كانینگهام»، استاد ارتباطات از دانشگاه «لوئیسوایل» در این باره می‌گوید: «زمانی كه فردی دروغ می‌گوید، ترشح هورمون آدرنالین در بدنش افزایش پیدا می‌كند. این عامل باعث انبساط رگ‌های خونی بسیار ریز در داخل بینی می‌شوند و در این هنگام شما در این نقطه از صورت‌تان احساس خارش می‌كنید.» نگاه ممتد ولی كوتاه مدت به‌صورت فرد طرف مقابل یكی دیگر از نشانه‌هایی است كه فرد دروغگو را رسوا می‌كند. هنگام دروغ گفتن فرد خطاكار سعی می‌كند با نگاه‌كردن به‌صورت طرف مقابل متوجه شود كه آیا حرف او مورد قبول واقع شده یا خیر. به همین علت است كه هنگام دروغ گفتن یا بعد از آن نگاه‌های فرد دروغگو طولانی‌تر و دقیق‌تر از حالات عادی می‌شود.

سانسور خطرناك‌ها
بستن چشم‌ها

با مالیدن چشم‌ها، پوشاندن آن‌ها با دست یا بستن آن‌ها در زمانی طولانی‌تر از پلك زدن، مغز می‌خواهد از دیدن بعضی از عواملی كه در مقابل چشمان ما قرار دارد جلوگیری كند. حتی در بسیاری موارد زمانی كه صدایی ما را آزار می‌دهد، ما به‌طور ناخودآگاه برای لحظه‌ای دستان‌مان را روی چشمان خود می‌گذاریم. این یك مكانیسم دفاعی برای مغز است تا بتواند خود را از پردازش رویدادهای ناخوشایند یا تهدید‌كننده رهایی ببخشد.

كمك مي‌خواهد
نگاه كردن به سمت پایین به‌مدت طولانی

با این حركت فرد از دیگران حمایت را درخواست می‌كند. این تاكتیكی است كه بسیاری از كودكان كم سن و سال هنگام مواجه شدن با دیگران در انجام یك كار اشتباه از خود بروز می‌دهند تا به این ترتیب بتوانند حمایت والدین یا اطرافیان را به سمت خود بكشانند. اگر شخصی این حالت را از خود نشان می‌دهد احتمالا انتظار همدردی دارد، پس سعی كنید در این مواقع او را درك كنید.

گذشته را به ياد بياوريد
نگاه كردن به بالا یا اطراف

آیا می‌خواهید بفهمید چه زمانی فردی در حال تلاش است تا خاطرات گذشته را به یاد بیاورد، پس به جهت نگاه كردن او توجه كنید. زمانی كه فردی سعی می‌كند چیزی را به یاد بیاورد چشمان خود را به سمت آسمان می‌گیرد، زيرا در تلاش است تا آن را در ذهن‌ خود تصویر كند. زمانی هم كه تلاش می‌كند یك حرف را به یاد بیاورد به سمت یكی از گوش‌های خود نگاه می كند، به این شكل كه گویا تلاش می‌كند دوباره آن را بشنود.

خطر در كمين شماست
لمس‌كردن پیشانی یا لاله گوش

این كار نشان‌دهنده آن است كه شما احساس تهدید می‌كنید یا خونسرد نیستید. برای مثال زمانی كه شما در ردیف اول كلاس نشسته‌اید و امیدوارید كه معلم نام شما را صدا نزند. بسیاری از مواقع اگر انسان‌ها در حالت نشسته باشند در این حالت دست خود را به آرامی روی پاهای خود می‌زنند. ضربه زدن به عصب‌هایی كه در قسمت‌های انتهایی بدن مانند پاها یا گوش‌ها قرار دارند به بدن كمك می‌كند ضربان قلب یا فشار خون خود را پایین بیاورد.

خواندن زبان بدن
مخالفت ایستادن در حالتی كه پاها كنار هم هستند

این وضعیت نشان‌دهنده آن است كه فرد حالت دفاعی به‌خود گرفته و شاید بیان‌كننده آن باشد كه چندان با گفته‌ها یا كارهای شما موافق نیست.

خوش‌آمدگويي چرخیدن به یك سمت

تقریبا بسیاری از مردم در حالت ایستاده یا نشسته بدن خود را اندكی به سمت كسی كه توجه آن‌ها را به‌خود جلب كرده است می‌چرخانند. در این بین، شاید توجه به یك نكته بتواند به بهتر شدن رابطه شما با دیگران كمك كند. زمانی كه در حال صحبت كردن با فردی هستید و یك شخص سوم تصمیم دارد به جمع شما نزدیك شود، سعی كنید زاویه خود را تا 45 درجه به سمت او بچرخانید. این یك علامت است كه نشان می‌دهد به طرف مقابل خوش‌آمد مي‌گوييد و او را به جمع خود دعوت می‌كنید.

 
فرق راه رفتن زنانه و مردانه
راه رفتن

شیوه راه رفتن شما هم اطلاعات خاصی را به دیگران منتقل می‌كند. افرادی كه سریع راه می‌روند در نگاه دیگران خلاق و شایسته به‌نظر می‌آیند. این‌طور به‌نظر می‌رسد، آن‌ها باید به جای مهمی بروند و در زندگی خود هدف دارند. برای آن‌كه راه رفتن‌تان در نگاه دیگران تاثیرگذار به‌نظر بیاید سعی كنید ابتدا پاشنه پا را روی زمین بگذارید و سپس به سمت نوك انگشتان برويد. جالب است كه بسیاری از مردان ابتدا پاشنه پای خود را روی زمین گذاشته اما اكثر زنان میانه كف پا را روی زمین می‌گذارند.

باورتان نمي‌كنند
تكان‌دادن دست‌ها

تحقیقات نشان داده است، افرادی كه مرتب دست‌های خود را حین صحبت كردن تكان می‌دهند شخصیت باانرژی، منطقی و گرمی دارند اما در عوض افرادی كه حركات دست كمتری دارند منطقی‌تر و تحلیلگرتر به‌نظر می‌رسند. به یاد داشته باشید كه حفظ تعادل كلید موفقیت در تاثیرگذاشتن روی دیگران است. افرادی كه بیش‌ از‌ اندازه دست‌های خود را تكان می‌دهند در نگاه دیگران باورپذیری كمتری دارند و ضعیف‌تر نشان داده می‌شوند. اگر فكر می‌كنید در موقعیت‌هایی مانند مصاحبه شغلی ممكن است دستان خود را بیش از حد تكان بدهید، بهتر است چیزی مانند یك كتاب یا پوشه در دستان خود بگیرید.

احساس برتري
ایستادن با پاهای باز

ایستادن در حالتی كه پاهای شما به اندازه عرض شانه‌ها باز است، نشان از اقتدار، تسلط و نفوذ دارد. هنگام بحث كردن با دیگران یا اختلاف نظر، این شكل از ایستادن به طرف مقابل القا می‌كند كه شما در این بین احساس برتری دارید. قرار دادن دست‌ها روی ران‌ها هم یكی از نشانه‌های سنتی قدرت و اقتدار است.
 
عوض كردن پاها

شكلی كه شما بدن خود را حركت می‌دهید نشان‌دهنده علاقه، نگرش و گرایش شماست. اگر به‌طور مرتب وزن خود را روی یكی از پاهای خود قرار می‌دهید یكی از نشانه‌های آن است كه شما ناراحت و عصبی هستید و به این شكل می‌خواهید به‌خود آرامش بدهید. در این وضعیت فرد مرتب در حال فكر كردن در مورد موضوعات متعدد در ذهن خود است و این تغییر فكر خود را به شكل عوض كردن پایی نشان می‌دهد كه بیشتر وزن بدن را تحمل می‌كند.

منعطف نيست
باز‌كردن دست‌ها

اگر شخصی دستانش را در مقابل شما باز كند به شكلی كه گویا یك سینی برای تعارف كردن در مقابل شما گرفته است، نشان می‌دهد كه از نظرات شما استقبال می‌كند و منتظر شنیدن آن است. قرار دادن كف دست‌ها به سمت پایین یا گره كردن آن‌ها به شكل مشت نشان می‌دهد، فرد مقابل شما در آن لحظه شخصیت انعطاف‌پذیری ندارد.

متقلب
پنهان‌كردن دست‌ها

اگر فردی در حال صحبت‌كردن با شما دستانش را در جیبش می‌گذارد یا در پشت خود پنهان می‌كند، این احتمال را بدهید كه چیزی را از شما پنهان می‌كند یا قصد تقلب دارد. شاید فردی در حال تعریف كردن ماجرایی برای شماست اما این احتمال وجود دارد كه او تمام داستان را نمی‌گوید و بخشی از آن را مخفی می‌كند.

فرار سريع
تكان دادن مداوم پاها

آیا دقت كرده‌اید در حالتی كه یكی از پاهای خود را روی پای دیگر انداخته و نشسته‌اید، مرتب یكی از آن‌ها را مرتب تكان می‌دهید. تحقیقات نشان می‌دهد، این نوع حركات می‌تواند به آرام شدن تنش در انسان كمك كند و هر چه شدت این حركات بیشتر باشد به همان اندازه هم میزان این تنش‌ها بیشتر است. همچنین تكان‌دادن مرتب پاها نشان می‌دهد كه شما هرچه سریع‌تر می‌خواهید خود را از وضعیتی كه در آن قرار دارید رهایی ببخشید و پاهای شما كاملا برای این موضوع آماده‌اند. دقیقا به همین دلیل است كه در مطب‌های پزشكان، در اكثر مواقع بیماران منتظر پاهای خود را تكان می‌دهند.

آماده براي فرار از دست شما
قرار دادن نوك پاها به سمت در خروجی

زمانی كه با یك فرد در حال گفت‌وگو هستید، اگر متوجه شدید كه آن فرد نوك انگشتان پایش را به سمت در خروجی چرخانده است، بدانید كه آن فرد به‌طور ناخودآگاه اعلام می‌كند كه آماده است تا گفت‌وگو را تمام كند و به سمت بیرون حركت كند.


برچسب‌ها: زبان بدن, علائم زبان بدن اشنایی مقاله, توجه لبخند ارتباط بدن نگاه روانشناختی, خوشامدگویی تکان تقلب زبان بدن صحبت دونفر, ارتباط روانشناسی مدیریت روابط
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم خرداد 1393ساعت 14:57  توسط adhoc  | 

فرمول کوکران

یکی از فرمول‌های معمول برای محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران Cochran است

در انجام تحقیق های پژوهشی و پیمایش هایی که محققین انجام می دهند بسته به میانگین و انحراف استاندارد مورد نظر و در دسترس از نمونه گیری های متعددی می توان استفاده نمود که حجم نمونه کوکران یکی از انها و یکی از پرکاربردترین روش های نمونه گیری می باشد.

وبلاگ یک مهندس

از طریق فرمول کوکران
n : حجم نمونه
N : تعداد کل افراد جامعه
: سطح اطمینان نمونه گیری
در سطح اطمینان 95 درصد مقدار t یا z = 96/1 و درسطح اطمینان 99 درصد مقدار t یا z= 58/2
d : مقدار خطای قابل تحمل که معمولاً (05/0) یا (01/0) است.
p : برآوردی از نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی موردنظر در تحقیق می باشند.
q : برآوردی از نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی موردنظر در تحقیق نمی باشند.
مقدار (p و q) را می توان 5/0 در نظرگرفت که در این صورت حجم نمونه حداکثر خواهد بود.

برای دانلود فایل محاسبه فرمول کوکران تحت اکسل به لینک زیر مراجعه فرمایید:

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران, تحقیق پژوهش پیمایش حجم نمونه پروژه دانلود, محاسبه حجم نمونه, دانلود, فرمول کوکران
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم خرداد 1393ساعت 8:30  توسط spow  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر