توضیح عکس توضیح عکس
توضیح عکس تبلیغات

وبلاگ یک مهندس... - مجموعه مدیریت Management

وبلاگ یک مهندس...

عوامل انسانی ومهندسی محیط کاردر فرآیند ساخت و تولید

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی روابط بنیادی میان عواملی چون قابلیتها، فرآیندها و نحوۀ عملکرد در زمینۀ مدیریت دانش و ضمناً برای اجرای کارآمد مدیریت دانش و اطلاعات دستورالعمل های راهبردی را نیز ارائه می کند. از این رو نویسندگان این پژوهش، در یک تحقیق بسیار وسیع، 68 شرکت کره ای فعال در حوزه های صنعتی مختلف را که استراتژی مدیریت دانش را اتخاذ کرده بودند مورد ارزیابی قرار دادند و بدین منظور 215 پرسشنامه را در میان آنها توزیع کردند. با بررسی ارتباط میان روابط فرض شده در بالا و اطلاعات جمع آوری شده پژوهشگران دریافتند که به لحاظ آماری رابطه بسیار مهمی میان قابلیتهای بالقوه مدیریت دانش، فرآیندها و تحقق و اجرایی نمودن آن در محیط کار وجود دارد.

نتایج عملی این تحقیق نیز با فرضیه مهم و استراتژیک کارت امتیازات تراز (BSC) همخوانی دارد.

1- مقدمه:

ماهیت مدیریت دانش عبارت است از اصلاح عملکرد سازمانی که با به کارگیری فرآیندهای نظیر کسب دانش، تبدیل دانش به گونه ای مفید، اجرایی کردن دانش و استفاده از آن، دفاع از آن به شیوه ای نظامند و هدفمند به دست می آید. مدیریت دانش را می توان در برخورد ابتکاری سازمان با افراد به منظور یافتن شیوه های خلاقانه حل مشکل یافت. امروزه ماهیت پویایی بازار تجارت یک اهرم رقابتی در میان شرکتها محسوب می شود و شرکتها نیز از سرمایه های علمی خود را به عنوان یک اصل در نوآفرینی که در طول زمان نیز تداوم پذیراست تثبیت و تجمیع می کنند.

شرکتهای بسیار زیادی نیز به منظور تداوم فعالیت تجاری شان تجاری شان تلاشهای گسترده ای را در زمینه مدیریت دانش آغاز کردند. در پژوهش اولیه، فاکتورهای لازم برای مدیریت کارآمد دانش مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشتر مطالعات پژوهشگران متکی بر مطالعه ارتباط میان قابلیتهای بالقوه مدیریت دانش، فرآیندها و نحوه اجرایی نمودن آنها می باشد و مابقی مطالعات بر رابطه میان قابلیتها و عملکرد سازمانی تأکید دارند. ذکر این نکته ضروری است که علی رغم تحقیقات انجام شده همچنان مطالعات تجربی و عملی محدودی وجود دارد که در آنها چهارچوب یک الگوی منسجم همانند کارت امتیازات تراز برای اجرای مدیریت دانش ارائه شده باشد.

لی و چوی (2003) معتقدند ارائه دورنمایی منسجم از متغیرهای دانش که متکی بر تئوری های مرتبط باشد الزامی است و از این رو، یک چارچوب تحقیقی نظام یافته را پیشنهاد میکنند که در آن مدیریت دانش را با متغیرهایی چون به کارگیری دانش، فرآیندها، میانگین خروجی و عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار می دهند.

نکته کلیدی در درک موفقیت و شکست مدیریت دانش در داخل سازمانها عبارت است از شناسایی و ارزیابی فاکتورهای گوناگونی که در سنجش عملکرد مدیریت دانش با یک معیار (تراز) معین مانند BSC ضروری می باشند.

در این تحقیق ما به بررسی روابط زیربنایی فاکتورهای گوناگون موجود در زنجیرۀ سنجش مدیریت دانش می پردازیم. دستورالعمل های راهبردی لازم برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش را مطرح می کنیم. برای نیل به این هدف، به اصول زیربنایی موجود در زنجیره سنجش مدیریت دانش از طریق بررسی کارهای انجام شده درباره قابلیتها، فرآیندها و اجرایی کردن مدیریت پی بردیم و چارچوب مدیریت منسجم را پیشنهاد کردیم. ضمنا تحقیق وسیعی را نیز بر روی شرکتهای کره ای که مدیریت دانش را اتخاذ کرده بودند و در صنایع گوناگون فعال بودند انجام دادیم و روابط تصادفی میان اصول بنیادی زنجیره سنجش مدیریت دانش را به شیوه آنالیز عامل تثبیت (CFA) و نیز آنالیز معادله ساختاری (SEA) اثبات کردیم

2- بازبینی آثار:

محققان بسیاری بر سه فاکتور برای مدیریت دانش تأکید کرده اند: امکانات بالقوه، شیوه ها و عملکرد سازمان یافته (Beckma,1999;Domarste,1997;O'Dell & Grayson, 1999) امکانات بالقوه ی مدیریت دانش، مکانیسم های سازمان یافته ای برای تولید مداوم دانش می باشند (Ichijo krogh & Nonoka, 1998) ؛ آن ها می توانند انگیزه ی دستیابی به دانش را فراهم آورده، از دانش محافظت کرده و به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان را تسهیل کنند. (Stone house & Pemberton, 1999). شیوه های مدیریت دانش را می توان بعنوان یک هماهنگی ساختار یافته جهت مدیریت موثر دانش در نظر گرفت (Gold etal, 2001).

1-2- امکانات بالقوه:

به منظور رقابت موثر، کمپانی ها می بایست دانش موجود خود را leveraye و دانش جدیدی را ایجاد نمایند که به طور مطلوب آنها را در بازارهای انتخابی شان قرار دهد. برای نائل آمدن به این هدف، کمپانی ها باید توانایی استفاده از دانش قبلی را به منظور تشخیص ارزش اطلاعات جدید، توسعه بخشید. آن را در خود تحلیل کرده، و برای ایجاد امکانات بالقوه و دانش جدید، اعمال کنند (Cohen & Levinthal 1990)  تحقیقات بسیاری امکانات بالقوه را به صورتی تأثیرگذار بر مدیریت دانش به عنوان پیش شرط گذارها یا منابع سازمانی لازم برای مدیریت دانش بیان کرده اند.

برای مثال، Kroghetal(2001) ، شالوده ی مدیریت دانش را به عنوان «مکانیسم ساختاری برای ایجاد پیوسته و هدفمند دانش در سازمان» تعریف می کنند، و پنج عامل برای ایجاد شالوده ی مدیریت دانش به این صورت ارائه می کنند: (a) خواستۀ ایجاد دانش، (b) مذاکره میان کارمندان، (c ) ساختار سازمانی، (d) روابط میان کارمندان و (e) منابع انسانی. Quinn etal (1996) اصرارداشتند که فعالیتهایی همانند استخدام تعداد کارمندان مناسب، توسعه تکنولوژی و توانایی کارمندان، توسعه ی ساختار سازمانی سیستماتیک، ساخت سیستم غرامت برای عملکرد کارمندان، باید برای استفاده موثر از سرمایه ی دانش، اجرا شوند.

Gray (2001) به طور تجربی آزمایش کرده است که روابط متقابل میان روش های تمرین مدریت دانش پیشنهاد شده در سازمان برای پشتیبانی از ایجاد ذخیره، و انتقال دانش می تواند عملکرد سازمان را افزایش دهد. به طور خاص، وی پنج روش را بدین صورت ارائه نمود (a) آموزش رسمی کارمندان، (b) ساخت منبع دانش، (c) گروه های غیررسمی دانش کارمندان، (d) انگیزه ی اجتماعات تمرینی (c,p) ، و (e) اتاق های گفتگوی کارمندان R&D در خصوص پروژه های فعلی شان برای روش های تمرین مدیریت دانش به منظور افزایش عملکرد سازمانی.

Gold etal. (2001) ، به صورت تجربی یک مدل موثر مدیریت دانش را از نقطه نظر امکانات بالقوۀ سازمانی مورد بررسی قرار داد. این دیدگاه حاکی از آن می باشد که یک شالودۀ دانش متشکل از تکنولوژی، ساختار و فرهنگ، همراه با معماری شیوه دانش، دستیابی، تبدیل، به کارگیری و حفاظت، امکانات بالقوۀ سازمانی و پیش شرط های لازم برای مدیریت دانش موثر می باشند. Lee & Choi (2003)، تأکیید داشتند که مدیریت دانش از پروسه هایی جهت مدیریت دانش و امکانات بالقوه ای جهت پشتیبانی از این پروسه ها، تشکیل شده است. آن ها همچنین بیان داشتند که امکانات بالقوۀ مدیریت دانش متشکل از فرهنگ سازمانی، ساختار، افراد و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات می باشد.

2-2- شیوه ها:

مطالعات متعددی به شیوه های مدیریت دانش پرداخته اند؛ آن ها مدیریت دانش را به چندین پروسۀ مختلف تقسیم کرده اند. آنها جنبه های کلیدی بسیاری را برای این پروسۀ مدیریت دانش تعیین کرده اند: گرفتن، انتقال دادن و استفاده کردن (Delong, 1997) ؛ دستیابی، همکاری، جمع آوری و بررسی (Leonard Barton, 1995) ؛ ایجاد انتقال، و استفاده (Skyrme & Amidon, 1998;Sperder,1996) برای مثال، Alavi & Leitner (2001) ، چهار پروسۀ شامل ایجاد، ذخیره، انتقال و کاربرد را در نظر گرفتند. Gold etal. (2001) ، امکانات بالقوۀ متعددی را در چهاربعد گستردۀ پروسۀ توانایی- دستیابی به دانش، تبدیل به یک حالت مفید، اعمال یا استفاده از آن، و حفاظت آن، گردآوری کرد. Lee & Choi(2003) برروی پروسۀ ایجاد دانش تمرکز کردند، و مدل پروسۀ SECI (اجتماعی سازی، تجسم بخشی، ترکیب، بین المللی کردن) توسط Noraka & Takeuchi (1995) را به منظور بررسی ایجاد دانش، انتخاب کردند. Ruggles (1998) پروسه های مدیریت دانش کمپانی را به چهار دسته شامل ایجاد و دستیابی، تسهیل سازی و ارائه، تثبیت و استفاده، و انتقال و محاسبه، تقسیم کرد. پروسه های مدیریت دانش که وی ارائه داد عبارتنداز: (a) تولید دانش جدید، دستیابی به دانش ارزشمند از منابع بیرونی (یک فرایند ایجاد و دستیابی)؛ (b) تسهیل رشد دانش از طریق فرهنگ و انگیزه و ارائه دانش در اسناد، پایگاه های داده، و نرم افزار (یک فرایند ارائه و تسهیل)؛ (c) جای دادن دانش در پروسه ها، و یا خدمات و استفاده از دانش در دسترس در تصمیم گیری (یک فرایند جایگیری و استفاده)؛ و (d) انتقال دانش موجود به بخش های دیگر سازمانی و محاسبۀ ارزش سرمایه های دانش و یا اثر مدیریت دانش (یک پروسه محاسبه و انتقال).

 

 

 

3-2- عملکرد:

اگرچه ارزش یک کمپانی به وسیله سرمایه های معنوی مثل دانش یا علامت تجاری، ایجاد می شود، محاسبه مالی وابسته به جامعه ی صنعتی و با درنظرگرفتن یک دیدگاه جدی توسعه می یابد، رشد خارجی هنوز برای اندازه گیری عملکرد یک کمپانی در مدیریت دانش و عملکرد کارگران دانش مورد استفده قرار می گیرد. محاسبۀ عملکرد یکی از مهمترین فعالیتهای مدیریت است «هرجا محاسبه کنید، همان را بدست می آورید». محاسبۀ عملکرد بر اساس آغاز استراتژي و توسعه در آینده تبدیل می شود زیرا می تواند به طور مشخص هدف استراتژیک و دید کمپانی را به تمام اعضای سازمان و همچنین CEOها ارائه کرده و نقشی را ایفا کند که فرایندهای تجاری درونی موثر را ممکن می سازد. البته ، این درست که محاسبه عملکرد متداول برپاۀ گزارش های مالی، نتیجۀ عملکرد عینی مقایسه ای در کمپانی ها را فراهم می آورد. در غیراین صورت، نشانگرهای مالی کوتاه مدت و گذشته محور نمی توانند نشانگرهای خاصی باشند که می توانند عملکرد کمپانی را ارزیابی کنند. حالا سرمایه های معنوی مثل دانش بیش از سرمایه های مالی مملوس معیار ارزش یک کمپانی می باشند. بنابراین، تلاش های بسیاری برای محاسبۀ عملکرد سازمانی در مدیریت دانش مطابقاً صورت گرفته اند.

برای مثال، Seviby (1997) ، یک بررسی سرمایه معنوی (LAM) را به منظور محاسبۀ عملکرد سرمایه های معنوی همانند سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری و سرمایه بازار، توسعه داد. کنترل سرمایه های معنوی، نشانگرهای عملکرد را به صورتی نشان می دهد که آنها به صورت ساده و مستقیم با سرمایه های معنوی در ارتباط می باشند؛ سرمایۀ معنوی را به وسیلۀ امکانات بالقوۀ کارمندان، ساختار درونی، ساختار خارجی، تقسیم بندی کرده و از سه نشانگر عملکرد رشد/نوآوری (تغییر)؛ کارآیی، و پایداری، به ترتیب در این دسته بندی ها استفاده می کند.

Kaplan & Norton (1996,2000) ، BSC را به صورت یک چارجوب محاسبۀ عملکرد استراتژیک شامل نشانرگهای مالی و همچنین نشانگرهای غیرمالی، بیان کردند. BSC یک سیستم یادگیری استراتژیک می باشد که می تواند تئوری تجارت و استراتژی سازمانی را از طریق بررسی یک عملکرد کمپانی از فعالیت های مدیریت دانش آن، تصحیح کند.

به عبارت دیگر، Arora(2002) سه هدف مدیریت دانش را بدست آورد: پیشرفت دانش سازمانی، ایجاد دانش جدید یا ابداع، و پیشرفت شغلی کارمندان بر پایۀ مشارکت گسترده. ساخت یک مخزن دانش و فعالیت های ارتباطی تمرینی (C.P) برای دستیابی کلی مدیریت دانش پیشنهاد شده اند. Arora بیشتر اشاره می کند که اگر چه فعالیت های مدیریت دانش می توانند به اهداف مدیریت دانش دست یابند، مدیریت دانش حقیقتاً سهم زیادی در عملکرد سازمانی ندارد. BCA دیدگاهی جدی در خصوص یک هدف معین داشته و بازخورد را توسط استراتژی سازمانی برای مدیریت دانش فراهم می آورد؛ BCA می تواند مدیریت دانش را به صورت موثر در یک سازمان توسط توسعه و بهره برداری از یک شاخص مدیریت دانش به انجام رساند. Booijer (2000) نیز BCA را برای محاسبۀ عملکرد مدیریت دانش پیشنهاد داده است. به طور ویژه، وی مدیریت دانش را به عنوان فعالیت های تمرینی تعریف می کند که مشارکت و همکاری کارمندان را پشتیبانی کرده و یک مدل امتیازدهی مدیریت دانش (KMSC) را به منظور محاسبۀ عملکرد در مدیریت دانش را ارائه می کند.

3- مدل تحقیقاتی:

در این مطالعه، برچند فاکتور اصلی تأکید داریم که می توانند بخش های بزرگ مدیریت دانش را براساس آن چه تاکنون در مقاله آمده است، توضیح دهند.

1-3- متغیرها:

1-1-3- امکانات بالقوه:

تعداد بسیاری از امکانات بالقوۀ مدیریت دانش در مقاله درنظرگرفته شده اند. در میان این امکانات بالقوه، کارکنان، ساختار سازمانی، فرهنگ، و تکنولوژی اطلاعات (IT) در مدل تحقیقاتی ما دربرگرفته شده اند. کارمندان در قلب ایجاد دانش سازمانی قرار دارند (Ndlelax Tait,2001).

کارمندان دانش را به وجود آورده و به اشتراک می گذارند؛ بنابراین، مدیریت کارمندانی که خواستار ایجاد و به اشتراک گذاری دانش می باشند، از اهمیت برخوردار است. دانش و رقابت را می توان با پذیرفتن کارمندان جدید با مهارت های مطلوب، بدست آورد. به ویژه، مهارت های T- شکل، تجسم یافته در کارمندان اغلب متناظر با امکان بالقوۀ هسته می باشند. مهارت های T- شکل ممکن است که متخصصان فردی را قادر سازند که گفتگوهای هم کوشی با یکدیگر داشته باشند (Modhaver & Grover,1998).

ساختار سازمانی می تواند مدیریت دانش را تحریک کرده یا مانع آن شود. این مطالعه شامل یک عامل ساختاری کلیدی مثل تمرکز می باشد. این به عنوان یک متغیر کلیدی اساسی ساخت ساختاری مشخص می شود. علاوه براین، تأثیر آن بر مدیریت دانش در سازمان ها یک پتانسیل مشخص می باشد (Lobit,2001). فرهنگ سازمانی مهم ترین فاکتور برای مدیریت دانش موفق می باشد، سازمان ها باید یک فرهنگ مناسب را پایه ریزی کنند که کارمندان را به ایجاد و اشتراک گذاری دانش درون سازمان تشویق کند. این مطالعه برروی سازمان یادگیری متمرکز شده است
 (Eppler & Sukowski,2000).

فناوری اطلاعات و توانایی های آن در مدیریت دانش سهیم می باشند؛ IT به طور گسترده برای ارتباط مردم با دانش کدگذاری شدۀ قابل

استفاده مجدد به کار می رود؛ و مکالمات را به منظور ایجاد دانش جدید تسهیل می کند، و به یک سازمان اجازه می دهد دانش را به وجود آورده، به اشتراک بگذارد.. ذخیره کرده و از آن استفاده کند (Rover & Prasser,1996). بنابراین، IT برای آغاز و انتقال مدیریت دانش ضروری است. این مطالعه برروی پشتیبانی IT متمرکز شده است.

2-1-3- پروسه ها:

نقش پروسه های مدیریت دانش ثابت نیست. برخی مطالعات هم امکانات بالقوۀ دانش و هم پروسه ها را به عنوان سوابق عملکرد سازمانی درنظر می گیرند (Becerra- Fernandez & Sobhewal,2001). مطالعات دیگر امکانات بالقوۀ دانش را به عنوان پیش شرط های لازم پروسه های دانش مشخص می کنند (Hansen,1999;Szula-ski,1996;Zander&kogut,1995). بنابراین، چالش بر سر تعیین نقش پروسه های مدیریت دانش می باشد. برای بررسی نقش پروسه های مدیریت دانش، این مطالعه هشت پروسۀ دانش پیشنهادی توسط Ruggles (1998) را انتخاب می کند: تولید دانش؛ دستیابی به دانش ارزشمند از منابع خارجی؛ تسهیل رشد دانش از طریق فرهنگ و انگیزه؛ ارائۀ دانش در اسناد، پایگاه های داده، و نرم افزار؛ به کاربستن دانش در پروسه ها، محصولات، وایا خدمات؛ استفاده از دانش در دسترس در تصمیم گیری؛ انتقال دانش موجود به دیگر بخش های سازمان؛ و محاسبۀ ارزش سرمایه های دانش وایا اثر مدیریت دانش. مدیریت دانش عمدتاً برپایۀ یک نظریۀ مدیریتی می باشد که برروی یک دیدگاه پروسه محور متمرکز شده است،خصوصاً هنگامی که آن را به عنوان چیزی که می باشد و در واقع در سازمان مدیریت می شود درنظر می گیرد. مطالعۀ این دیدگاه پروسه را اتخاذ کرده و آن را به چیزی که می توان دربارۀ دانش مدیریت کرد، اعمال می کنند. در این تحقیق، ما هشت پروسه Ruggles'(1998) را به چهار پروسه دسته بندی کردیم: دستیابی، تبدیل، کاربرد و انتشار.

3-1-3- عملکرد:

محاسبۀ عملکرد سازمان به شدت بر رفتار مدیران و کارمندان تأثیر می گذارد. روش های محاسبۀ عملکرد سازمانی در مدیریت دانش را می توان به چهارگروه تقسیم کرد: محاسبات مالی، سرمایۀ معنوی، سودهای ملموس و غیرملموس، و امتیازدهی متعادل. این مطالعه یک روش امتیازدهی متعادل اصلاح شده را انتخاب می کند. امتیازدهی متعادل خیلی مفیدتر از سرمایه معنوی یا روش ملموس و غیرملموس می باشد زیرا ارتباط های علت و معلولی میان مؤلفه های دانش و استراتژی های سازمان را نشان می دهد (keplan & Notron,1996,2000).

به طور خلاصه، یک مدل تحقیقاتی را به صورتی که در شکل 1 نشان داده شده است، بر پایۀ مقاله ای که تا کنون مرور کرده ایم ساخته ایم و این مدل تحقیقات تجربی رابطۀ میان متغیرها را شرح می دهد. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، مدل تحقیقاتی متشکل از امکانات بالقوۀ دانش، پروسه های مدیردانش، و عملکرد مدیریت دانش می باشد. ما مهارت T شکل عضو سازمان، تمرکز ساختار سازمان، فرهنگ سازمان یادگیری، و سطح پشتیبانی IT برای امکانات بالقوه در مدیریت دانش را درنظر گرفته و پروسۀ مدیریت دانش تولید، دستیابی، تسهیل، ارائه، جای گذاری، استفاده انتقال و محاسبه را برای پروسه های مدیریت دانش درنظر گرفتیم. رابطۀ علت و معلولی مولفه ها به وسیلۀ مدل معادلات ساختاری (SEM) بر پایۀ مدل تحقیقاتی شکل 1 به صورت زیر می باشد.

1- که در آن 1x کارمندان، 2x ساختار، 3x فرهنگ، 4x فناوری اطلاعات؛ 1h پروسه های مدیریت دانش، 2h عملکرد مشتری، 3h عملکرد مالی می باشند. g و b نشان دهنده پارامترهای تخمینی و x نشان دهندۀ جملۀ خطا است.

 

 

2-3- فرضیه:

در این مطالعه، ما فرضیه هایی را از عبارت های ساختاری ایجاد شده در بازبینی مقاله در خصوص مدیریت دانش. استخراج کردیم. و فرضیه ها را از طریق متغیرهای زیر ارائه می کنیم.

1-2-3- مهارت های T- شکل:

مهارت های T- شکل هم عمیق (بخش عمودی «T»)و هم وسیع (بخش افقی «T») می باشند؛ یعنی، پردازشگرهای آن ها می توانند نواحی خاص دانش و کاربردهای آن ها در محصولات خاصی را مورد برررسی قرار دهند. کارکنان با مهارت های T- شکل به شدت برای ایجاد دانش با ارزش می باشند زیرا می توانند سرمایه های دانش وارون را گردآوری کنند (Leonard-Barton 1995).

آن ها توانایی این را دارند تا دانش عملی و تئوریکی را ترکیب کرده و ببینند چطور شاخۀ دانش شان با دیگر شاخه ها به تبادل می پردازد. بنابراین، آن ها می توانند رقابت خود را در چندین ناحیۀ شاخۀ تابعی گسترش داده، و از این رو دانش جدیدی به وجود آورند (Modlhaver & Grover,1998). از این رو، فرضیه ی ما این است: فرضیۀ 1: یک رابطۀ مثبت میان حضور اعضای سازمان با مهارت های T- شکل و پروسۀ مدیریت دانش وجود دارد.

2-2-3- تمرکز:

ساختار متمرکز، ارتباط میان گروهی و اشتراک گذاردن غالب ایده ها را به خاطر کانال های ارتباطی وقت گیر به تأخیر می اندازد؛ همچنین موجب اختلال و ناپیوستگی ایده ها می شود (Stonehouse & Perberton,1999). یک ساختار سازمانی غیرمتمرکز برای مجهز کردن محیطی که کارمندان در آن پروسۀ ساخت دانش به طور طبیعی، بدست آمده است. پروسه های دانش به انعطاف پذیری و تأکید کمتر بر قوانین کار احتیاج دارند (Ichijoetal, 1998). بنابراین، انعطاف پذیری افزایش یافته در یک ساختار سازمانی می تواند به فعالیت های مدیریت دانش فعال منجر شود. از این رو ما فرضیۀ ما این است: فرضیه2: یک رابطۀ منفی میان تمرکز و پروسۀ مدیریت دانش وجود دارد.

3-2-3- یادگیری:

یادگیری را می توان بصورت حدّی تعریف کرد که تا آن حد در یک سازمان مورد تشویق قرار می گیرد. یادگیری، دستیابی به دانش جدید توسط افرادی است که توانسته و می خواهند که آن دانش را در تصمیم گیری ها یا در اثرگذاری بردیگران، به کار ببرند. به منظور پروسه های دانش موثر، سازمان ها باید یک فرهنگ یادگیری را توسعه داده و چندین وسیلۀ یادگیری مثل تحصیل، آموزش، مشاوره را فراهم آورند (Swap, Leonard,Shields&Abrams,2001;Swieringa&Wierdsma,1992). از این رو فرضیۀ ما این است: فرضیۀ 3: یک رابطۀ مثبت میان یادگیری و پروسۀ مدیریت دانش وجود دارد.

4-2-3- پشتیبانی فناوری اطلاعات:

پشتیبانی فناوری اطلاعات به درجه ای اطلاق می شود که مدیریت دانش توسط استفادۀ IT پشتیبانی می شود. محققان بسیاری دریافته اند که IT یک مولفۀ حیاتی برای پروسه های دانش موثر می باشد (Reven & prasser,1996 & Daverport & prusak,1998; Goldetal,2001) که دلایل آن از این قرار است. ابتدا، IT جمع آوری سریع، ذخیره و تبادل دانش روی یک مقیاس که در گذشته قابل اعمال نبوده، را تسهیل می کند. دوماً، یک فناوری خوب توسعه یافته جریان های جدا شدۀ دانش را جمع آوری می کند. این گردآوری می تواند موانع ارتباطی میان گروه ها در یک سازمان را حذف می کند. سوماً، IT تمام انواع پروسه های دانش مثل تولید، تسهیل، استفاده و انتقال را پشتیبانی می کند. از این رو، فرضیه ما این است: فرضیۀ 4: یک رابطۀ مثبت میان پشتیبانی IT و پروسۀ مدیریت دانش وجود دارد.

 

 

5-2-3- عملکرد سازمانی:

در این مطالعه، عملکرد سازمانی با استفاده از نشانگرهای دیدگاه مالی و مشتری از امتیازدهی متعادل در مقایسه با رقیبان اصلی بدست می آید (Arora,2002; Deshpande, Jarley, & Webster, 1993; Drew, 1997; Gooijer, 200) . نوعاً، اهداف تعبیر سازمانی شامل جنبه های متعددی از عملکرد سازمانی می باشد از جمله اثربخشی سازمانی، نجات، پیشرفت، یا ابداع. عملکرد سازمانی را می توان به عنوان خروجی پروسه های دانش در نظر گرفت که این جنبه ها را تحریک می کنند. از این رو، پیشرفت های پروسه های دانش می توانند به عملکرد سازمانی بهتری منجر شوند (Danerport,1999; Quim). از این رو رد فرضیه ما این است: فرضیۀ 5: یک رابطۀ مثبت میان پروسۀ مدیریت دانش و عملکرد مشتری وجود دارد.

فرضیۀ 6: یک رابطۀ مثبت میان پروسۀ مدیریت دانش و عملکرد مالی وجود دارد.

به عبارت دیگر، مطالعات بسیاری که BSC را برای محاسبۀ عملکرد مدیریت دانش پیشنهاد می کنند، هر ازچندگاهی یک نقشۀ استراتژی و تئوری تجارت ارائه می دهند که یک رابطۀ خطی با ابداع و یادگیری  پروسۀ تجارت داخلی  عملکرد مشتری  عملکرد مالی دارند (Kopra & Norton, 1996). در این مطالعه، این نقطه نظرات را جمع آوری کرده و یک فرضیۀ دیگر در خصوص رابطۀ علت و معلولی میان عملکرد مشتری و عملکرد مالی بیان می کنیم.

فرضیۀ 7: یک رابطۀ مثبت میان عملکرد مشتری و عملکرد مالی وجود دارد.

4- متدولوژی تحقیق:

1-4- جمع آوری داده ها:

نمونه ها به کمپانی هایی که مدیریت دانش را انتخاب کرده و یا فعالیت های ابداعی فرایند مشابهی را انجام می دهند، محدود شده است. دراین مطالعه، ما یک تحقیق بر پایۀ پرسشنامه را اجرا کردیم. پرسشنامه ها به تیم نیروی وظیفه مسئول مدیریت دانش (یا فعالیت های ابداعی پروسه) از 47 کمپانی در کره فرستاده شدند که به تمرینات مدیریت دانش معرفی شده بودند. علاوه براین، چندین پرسشنامه را به هر کمپانی فرستادیم تا پاسخ ها بیشتر شوند. پس از انجام یک مطالعۀ گسترده برای 47 کمپانی، 5/2 پرسشنامه از 68 کمپانی برگردانده شده تمام آن ها در آنالیز آماری ما مورد استفاده قرار گرفتند.

2-4- محاسبات آماری:

ما محاسبات چندآیتمی از تمام سازه ها (متغیرها) را توسعه دادیم. محاسبات چند آیتمی عموماً برای افزایش اعتماد به کار می روند که سازه های موردنظر به درستی استفاده شده و محاسبۀ متغیر سازگارتر خواهد بود (Chur chill, 1979). محاسبات چندآیتمی برای اغلب متغیرها مورد استفاده قرار می گیرند تا میزان اعتمادپذیری و اعتماد محاسبات افزایش یابند. علاوه براین، متغیرها با مقیاس ها نوع Likert شش نقطه ای محاسبه می شوند که مزیت استانداردسازی و کمیت سازی اثرات نسبی را فراهم می آورد (Lee & chai, 2003). در بخش بعد در خصوص محاسبات برای هر متغیر موردنظر به بحث می پردازیم. سازه های تحقیق براساس مطالعات مرتبط و متدهای آموزشی مورد استفاده قرار گرفتند. اغلب سازه های تحقیق اعتبارسازی شده و برای مطالعات دیگر دربارۀ مدیریت دانش، طراحی سازمانی، یادگیری، یا مدیریت IT مورد استفاده قرار می گیرند.

3-4- آیتم های آماری:

پرسشنامه ها از 35 آیتم در خصوص امکانات بالقوه، پروسه ها و عملکرد مدیریت دانش تشکیل می شوند. آیتم های در خصوص امکانات بالقوه ی مدیریت دانش متشکل از مهارت های –T شکل اعضای سازمان (5 آیتم)، تمرکز ساختار سازمانی (5 آیتم)، سازمان یادگیری (5آیتم)، و پشتیبانی IT (5 آیتم)، به صورتی که در جدول 1 نشان داده شده می باشد.

پروسه های مدیریت دانش شامل تولید دانش، دستیابی به دانش، تسهیل دانش، ارائۀ دانش، جای گذاری دانش، استفاده از دانش، انتقال دانش، و محاسبۀ دانش (8 آیتم)، همانطور که در جدول 2 نشان داده است، می باشد.

ما عملکرد مالی و مشتری کمپانی ها را با استفاده از (Arora,2002;Gooijer,2000) KMC و نشانگرهای عملکرد نسبی اصلاح شده به صورتی بدست آوردیم که BSC را می توان به طور گسترده به تمام سازمان ها اعمال کرد (Deshparde etal; 1993; Drew, 1997 . به ویژه، سه آیتم را برای محاسبۀ عملکرد مشتری برپایۀ KMSC توسعه داریم. اگرچه عملکرد مالی به هنگام استفاده از داده های مالی متریک مثل بازگشت سرمایه (ROI) واقع گرایانه تر است، در مورد کمپانی های کره ای. ارتباط اثر ابتکار عمل مدیریت دانش یا عملکرد مالی متریک سخت می باشد. دوره ی انتخاب مدیریت دانش کوتاه است و استاندارد سازی نشانگرهای عملکرد در تمام گروه های تجارت، سخت است. بنابراین از محاسبات شناختاری مثل عملکرد مالی نسبی در مقایسه با رقیبان اصلی به جای داده های مالی متریک، استفاده کرده و چهار آیتم را برای آن انتخاب کردیم (به جدول 3 مراجعه کنید).

5- آنالیز تجربی:

1-5- ویژگی نمونه:

از میان پاسخ های آنالیز شده، 4/35% شرکت های تولیدی، و 1/19% ارتباطی- اطلاعاتی و شرکت های خدمات تجاری- مشاوره ای بودند. شرکت های بیمه ای و بانکی آمار پاسخ 4/14% داشتند. اغلب پاسخ دهندگان مدیران متوسط (8/98%) از گروه های مختلف مثل بازاریابی، R&D، برنامه ریزی و غیره بودند. جدول 4 ویژگی های پاسخ دهندگان را برحسب گروه و نوع صنعت نشان می دهد.

2-5- ارزیابی اعتمادپذیری:

پیش از آنالیز اعتمادپذیری، نرمال بودن، خطی بودن، و homosced asticity را درخصوص تک تک آیتم ها بررسی کردیم تا سازه ها را محاسبه کنیم. یعنی، مهارت های –T شکل، تمرکز، یادگیری، پشتیبانی IT، پروسه های دانش، عملکرد مشتری و عملکرد مالی حقیقی (Hair, Aderson, Tothann & Black, 1995). اولاً تمام آیتم های مشاهده شده، با یک سطح قابل توجه از 5/0 بر طبق آزمایش kolmogorov-smirnov (k-s) برای بهنجاری، دارای بهنجاری بودند. دوماً، تک تک آیتم هایی که متناظر با سازه های خاصی می باشند، ارتباط بالایی با سطح توجه 5/0 بر طبق آنالیز ارتباط برای آزمایش خطی بودن دارند. سوماً، بر طبق نتیجۀ آزمایش Levere برای homoscedasticity و heteroscedasticity میان تک تک آیتم هایی که متناظر با ساخت خاصی می باشند سطح توجه 5/0 بدست نیامد.

جدول 1- محاسبات آیتم امکانات بالقوۀ مدیریت دانش

ساخت ها

 

آیتم ها

نام متغیرها

کارکنان

مهارتهای –T شکل

اعضای کمپانی  ما ...

می توانند چگونگی انجام کارهای خود را بدقت دریابند.

می توانند وظیفه های خود را به دیگران توضیح دهند.

فکر کنند که وظیفه هایشان نواحی اعمال دانش می باشند.

می توانند دانش هستۀ لازم در وظایفشان را بشناسند.

T1

T2

T3

T4

T5

ساختار

تمرکز

اعضای کمپانی ما ...

می توانند بدون سرکارگر فعالیت کنند (R)

تشویق به تصمیم گیری می شوند. (R)

احتیاجی به مراجعه به فرد دیگری ندارند. (R)

احتیاجی ندارند پیش از فعالیت از سرپرست خود سوال کنند. (R)

می توانند بدون موافقت تصمیم بگیرند. (R)

C1

C2

C3

C4

C5

فرهنگ

یادگیری

کمپانی ما ...

چندین برنامۀ آموزشی رسمی برای عملکرد وظایف فراهم می آورد.

فرصت هایی را برای توسعۀ غیررسمی فرد غیر از آموزش رسمی وی، مثل گردش شغل و تفویض کار فراهم می آورد.

کارمندان را به شرکت در سمینارها، سمپوزیوم ها و غیره تشویق می کند.

برنامه های متنوعی مثل کلوپ ها و گردهم آیی های اجتماعی را فراهم می آورد.

اعضای آن راضی از میزان آموزش شغلی یا برنامه های خودسازی، می باشند.

L1

L2

L3

L4

L5

(R) = محاسبه معکوس

 

جدول 2- محاسبات آیتم پروسه های مدیریت دانش

ساخت ها

آیتم ها

نام متغیر

پروسه های

مدیریت

دانش

کمپانی ما تأکید می کند بر ...

تولید دانش جدید.

دستیابی به دانش ارزشمند از منابع خارجی.

تسهیل رشد دانش از طریق فرهنگ و ابداع.

ارائۀ دانش در اسناد، پایگاهه های داده، و نرم افزار.

جای دادن دانش در پروسه ها، تولیدات، و/یا خدمات.

استفاده از دانش در دسترس در تصمیم گیری.

انتقال دانش موجود به دیگر بخش های سازمان.

محاسبۀ ارزش سرمایه های دانش و/یا اثر مدیریت دانش.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

 

به عبارت دیگر، یک آنالیز فاکتور آزمایشی را در خصوص هفت ساخت (مهارت های –T شکل، تمرکز، سازمان یادگیری، پشتیبانی IT، پروسه های مدیریت دانش، عملکرد مشتری، و عملکرد مالی با استفاده از یک روش چرخش غیرمستقیم را اجرا کردیم که عدم وابستگی میان فاکتورها را درنظر نمی گیرد. (Hair etal,1995). ما از مولفۀ اصلی به عنوان یک روش استخراج فاکتور اولیه و از ویژه مقدار 1 به عنوان معیار استخراج، استفاده کردیم. نتیجۀ آنالیز فاکتور آزمایشی با استفده از روش چرخش غیرمستقیم در جدول 5 خلاصه بندی شده است.

جدول 3- محاسبات آیتم عملکرد مدیریت دانش

ساخت ها

آیتم ها

نام متغیر

عملکرد مشتری

در مقایسه با رقیبان اصلی، کمپانی ما ...

پیشرفت بیشتری در خصوص رضایت مشتری دارد.

مشتری های جدید بیشتری ایجاد کرده است.

مشتری های فعلی بیشتری را حفظ کرده است.

 

جدول 4- ویژگی های پاسخ دهندگان

 

فراوانی

%

صنعت:

تولیدی

بانکی و بیمه ای

اطلاعات و ارتباطات

مشاوره و خدمات تجاری

ساختمان و مهندسی

اجاره و فروش

صنعت خدماتی

غیره

 

86

31

41

41

3

8

11

4

 

3/35

4/14

1/19

1/19

4/1

7/3

1/5

9/1

گروه:

حسابداری و مالی

تولید

بازاریابی

مدیریت پرسنل/آموزش

توسعه و پیشرفت

امور عمومی

برنامه ریزی

سیستم اطلاعات مدیریت

بقیه

 

20

6

44

3

24

5

45

29

39

 

3/9

8/2

5/20

4/1

2/11

3/2

9/20

5/13

1/18

همانطور که در جدول 5 نشان داده شده است، 8 آیتم پروسه های مدیریت دانش با همدیگر برای یک فاکتور به وسیلۀ آنالیز فاکتور آزمایشی با استفاده از چرخش غیرمستقیم گروه بندی شوند، و آیتم های دیگر ساخت ها به همدیگر به طور مناسب برطبق تمام تعاریف کاربردی گروه بندی شدند. یک آنالیز اعتمادپذیری با استفاده از Gronbach's alpha روی فاکتورهای بدست آمده، در جدول 6 خلاصه شده است.

همانطور که در جدول 6 نشان داده شده است، سازگاری داخلی بالا است زیرا اعتمادپذیری 9 فاکتور (ساخت) بیش از 8/0 است.

3-5- ارزیابی اعتبار:

این مطالعه از مفهوم اعتبار، اعتبار ساخت، و اعتبار معیار محور روش برای آزمایش میزان اعتبار برای آیتم های توسعه یافته توسط محققان استفاده کرد (Cronbach,1971).

1-3-5- میزان اعتبار محتوا:

میزان اعتبار محتوا بر پایۀ میزان قرار گرفته است که یک محاسبه، نواحی خاص موردنظر از محتوا را منعکس می کند (Carmines &Zeller,1991). برای مثال، ارزیابی روی درجاتی از تناظر میان تعاریف مفهومی (مهارت های –T شکل، تمرکز، یادگیری، پشتیبانی IT، پروسۀ دانش، عملکرد مشتری و عملکرد مالی) و آیتم های مشاهده شده می باشند. دراین مطالعه، ما میزان اعتبار محتوا را از طریق آنالیزهای تمرینی قبلی مدیریت دانش گسترده و مطالعات موردی در خصوص کمپانی های کره ای، تعیین کردیم.

2-3-5- میزان اعتبار ساخت:

میزان اعتبار ساخت به دنبال سازگاری میان یک مفهوم تئوریکی و یک وسیله پروسۀ محاسباتی خاص می باشد؛ در اجرای تحقیق تئوریکی این مهمترین مورد اعتبار است. برای دانستن اینکه آیا یک تحقیق اعتبار ساخت دارد، سه مرحله باید دنبال شوند. اولاً، روابط تئوریکی باید مشخص شوند. دوماً، روابط تجربی میان محاسبات مفاهیم باید مورد بررسی قرار بگیرند. سوماً شاهد تجربی باید برحسب چگونگی تعیین اعتبار ساخت محاسبۀ خاص مورد آزمایش، درک شود. در این مطالعه، ما اعتبار ساخت را با استفاده از آنالیز فاکتور تأییدی، آزمایش کردیم (Carnines & zeller,1991).

همانطور که در بخش های قبلی توسعه یافت، هریک از خوشه های آیتم در جدول 1 تا 3 نشان دهندۀ یک مدل محاسباتی قبلی از فضای ساخت تئوریکی می باشد. با فرض این روش برگرفته از تئوری برای توسعۀ ساخت، آنالیز فاکتور تأییدی یک وسیلۀ مناسب برای ارزیابی محاسبه در میان آیتم های مقیاس و سازگاری یک مدل معادلاتی ساختاری از پیش توصیف شده با شبکۀ متناظر جنبه های تئوریکی را فراهم می آورد (Hair etal,1995; Joreskog & Wold,1982). در اصل، استثناء این است که هریک از مقیاس های توسعه یافته به طور خاصی فاکتور متناظر آن را محاسبه می کنند و این که این سیستم فاکتورها نشان دهندۀ سیستم رابطه های تشریح شده در شکل 1 می باشد. متغیرهای مختلط مثل این ها باید با شبکه های تئوری شان مدل سازی شده و سپس به عنوان سیستم جمعی درنظر گرفته شوند (Joreskog & Wold, 1982) پیش رفتن در این روش کاملترین شاهد کارایی محاسبه را فراهم آورده و همچنین شباهت ترکیبات در مدل سازی معادلا کاملاً ساختاری را کاهش می دهد که ممکن است به خاطر خطای اضافی در محاسبه به وجود آیند. کارکردن با این مفهوم، LISREL 8.3 برای Widows NT به عنوان ابزار تحلیلی برای آزمودن فرض های آماری و تخمین محاسبه و معادلۀ ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد. برای ارزیابی قدرت محاسبه میان آیتم ها و ساخت های متناظر، سه نوع از مدل های محاسباتی برآورد می شوند. اولین مدل های محاسباتی سیستم رابطه های میان محاسبات امکانات بالقوۀ مدیریت دانش (مهارت های –T شکل، تمرکز، یادگیری، و پشتیبانی IT) را مورد بررسی قرار می دهد. همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، تخمین های پارامتر، اندیس های همگام، و باقیمانده های مشاهده شده حاکی ازا ین می باشند که ابعاد فرضی امکانات بالقوۀ مدیریت دانش یک همگام خوب برای کوواریانس های مشاهده شده در میان جمع آوری محاسبات آیتم فراهم می آورد.

مقدار مشاهده شدۀ X2، برای مدل خود بازده مقدار 175/15 است (مقدار 0.0/0=P)، در مدل تمرکز X2، 863/20 می باشند (مقدار 0.00/=P )، در مدل یادگیری X2، (0.000) 31.692 است، و در مدل پشتیانی X2 IT عبارت است از 730/9 (مقدار 0.083=P ). اگر چه X2 به غیر از در مدل پشتیبانی IT با سطح توجه 05/0، خاص نمی باشد، خوب بودن اندیس های همگام (GFI)، خوبی اندیس های همگام تنظیم شده (NNFI) بسیار بالا می باشند اگر نشان دهندۀ سازگاری خوب مدل می باشد. تمام اعتمادپذیری های نشانگر به قدر کافی بالا می باشند و از لحاظ آماری متفاوت از صفر می باشند. ماتریس باقیمانده برای مدل های شامل هیچ مقداری قابل توجهی متفاوت از صفر نمی باشد و اعتمادپذیری ترکیب هر ساخت همگی بالای 80/0 می باشند. به طور خلاصه، آماری های همگام به نظر می رسند که نشان می دهند که هر مقیاس در حال گرفتن یک مقدارخاص تغییر در این ابعاد جانبی امکانات بالقوۀ مدیریت دانش می باشند.

 

جدول 6- نتیجۀ چرخش غیرمستقیم و آنالیز اعتمادپذیری

ساخت

تعداد آیتم ها

Cronbach's dpha

اولیه

غیرمستقیم

اعتمادپذیری

امکانات بالقوه ی

مدیریت

دانش

مهارتهای –Tشکل

تمرکز

یادگیری

پشتیبانی IT

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8199/0

9195/0

8762/0

8221/0

پروسه های

مدیریت

دانش

تولید و دستیابی

تسهیل و ارائه

جای گذاری و استفاده

انتقال و محاسبه

8

8

8

9050/0

عملکرد

مدیریت

دانش

عملکرد مشتری

عملکرد مالی

3

4

3

4

3

4

8723/0

9424/0

    

دومین مدل های محاسباتی، سیستم روابط میان محاسبات پروسۀ مدیریت دانش را بررسی می کند. همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است، تخمین های پارامتر، اندیس های همگام، باقیمانده های مشاهده شده، حاکی از این می باشند که پروسۀ دانش یک ارائه ی منطقی از کوواریانس در میان محاسبات آیتم متناظر آن ها می باشد. مقدار X2 مدل 155/106 (مقدار 0.000=P ) است و X2 خاص نبوده ونسبتاً بزرگ نمی باشد. شبیه به مدل های قبلی، NNFI,NFI,AGFI,GFI بزرگ بوده و همگام مدل خوبی را بیان می کند.

سومین مدل های محاسباتی، سیستم رابطه های میان محاسبات عملکرد مدیریت دانش (دیدگاه های مالی و مشتری) را مورد بررسی قرار می دهند. همانطور که در شکل 4 نشان داده می شود، محاسبات همگام و همچنین تخمین های پارامتر نشان می دهند که این مدل عملکرد سازمانی یک همگام خوب برای کوواریانس مشاهده شده در نمونه می باشد. مقدار X2 مشاهده شدۀ مدل مشتری 434/4 (مقدار 0.035=P ) و X2 مدل مالی 830/7 (مقدار 0.020=P) می باشند. NNFI,NFI,AGFI,GFI بالا بوده و همگام مدل خوبی را نشان می دهند.

از طریق آنالیز فاکتور تأییدی، میزان اعتبار ساخت مثل تک بُعدیتی، میزان اعتبار تراکم، و میزان اعتبار متمایز تعیین می شوند.

3-3-5- میزان اعتبار معیار محور:

میزان اعتبار معیار محور درجه ای است که تا آن عملکرد روی یک ارزیابی، عملکرد آینده روی ارزیابی دیگری یا در وظیفۀ دیگری را پیش بینی می کند. برای مثال، درجه ای است که تا آن مقدار ارزیابی پروسه های مدیریت دانش به درستی یک عملکرد مدیریت دانش را تخمین می زند. بنابراین، میزان اعتبار معیار محور را می توان صادق دانست اگرکه نتیجۀ آنالیز ارتباط میان ساختها قابل توجه باشد(Gronland,1998) .

در این مطالعه، ما یک آنالیز ارتباط را با استفاده از مقدار میانگین عددی (مقیاس جمع شده) از آیتم های باقی ماندۀ نشان دهندۀ هر ساخت از طریق آنالیز فاکتور تأییدی را انجام دادیم. هدف استفاده از یک مقیاس جمع بندی شده، کاهش خطای محاسبه و افزایش نمایانگر ساخت ها در تک بعدیتی می باشد (Hair etal, 1995). بنابراین، هرچه مقدار میانگین بیشتر باشد، سازگاری بیشتری روی تعریف ساخت ها وجود دارد. جدول 7 نتیجۀ آنالیز ارتباط میان ساخت های استفاده کننده از یک مقیاس جمع بندی را نشان می دهد.

جدول 7- ماتریس ضرایب همبستگی ساخت ها

ساخت ها

M

SD

مهارت های

–T شکل

تمرکز

یادگیری

پشتیبانی IT

پروسه

مشتری

مالی

خودبازه

تمرکز

یادگیری

پشتیانی IT

پروسه

مشتری

مالی

57/4

07/3

6693/0

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

4-5- ارزیابی مدل معادلاتی ساختاری:

در این مطالعه، فرض کرده ایم که امکانات بالقوه ی مدیریت دانش بر پروسه های مدیریت دانش تأثیربگذارند، و سپس پروسه های مدیریت دانش موفق تأثیری برروی عملکرد مدیریت دانش داشته باشد. همانطور که تئوری سازی شد، روش های مختلف از کارکنان، ساختار، فرهنگ، و توانایی های IT، خروجی های دیگری را به نسبت پروسه های دانش پیش بینی می کنند، و روش های مختلف از پروسه های دانش عملکرد مدیریت دانش را پیش بینی می کنند.

همانطور که در شکل 5 نشان داده شد، ضرایب مسیر مدل تخمینی از روابط تئوری شکل 1 از لحاظ جهت وبزرگی غیر از رابطۀ میان پروسه و خودبازه، پشتیبانی می کند. دوباره این نشان می دهد که امکانات بالقوه (عدم تمرکز ساختارسازمانی، فرهنگ سازمان یادگیری، و پشتیبانی IT) در فعالیت های مدیریت دانش موفق سهیم می باشند، و فعالیت های مدیریت دانش موفق به عملکرد در مدیریت دانش منجر می شود. اشاره به این نکته مهم است که نمایش ریاضیاتی این رابطه ها با دیدگاه های تئوری مطرح شده در بخش های اولیۀ این مقاله سازگار است. سهم این نتایج یک جنبۀ تعریفی دقیق تر از این ابعاد و بینشی نسبت به بزرگی این ارتباط می باشد. اگرچه همگام های مدل گزارش شده (خصوصاً مقدار X2) باید تا حدودی با بزرگی متوسط در نظر گرفته شوند، متعادل سازی محاسبات همگام با پیچیدگی مدل مهم است (محاسبه شده توسط درجات بالای آزادی). نیروی بارگیری های آیتم، سازگار با مسیر، و موافق با تئوری، به نظر می رسد که شدیداً حاکی از این است که مدل شرح داده شده در شکل 1 بینش با ارزشی را در خصوص رابطۀ میان عملکرد سازمانی، امکانات بالقوۀ مدیریت دانش، و پروسه ها فراهم می کند. جدول 8 نتایج آزمایش فرضیه برحسب ضرایب مسیر (استاندارد شده) و مقدار t در سطح خاص 01/0 را نشان می دهد.

6- نتیجه گیری ها:

نتایج، می توانند به مدیران کمک کنند تا موقعیت های استراتژی متمایز را ایجاد کنند. استراتژی های مدیریت دانش را می توان همراه، دوبعد برای انعکاس تمرکز مدیریت دانش استفاده کرد. یک بعد به پروسه های دانش مثل دستیابی، تبدیل، استفاده و انتقال دانش، اطلاق می شود. بُعد دیگر به امکانات بالقوۀ سازمانی برای کمک به پروسه های دانش گفته می شود. استراتژی های مدیریت دانش می توانند پروسه های مدیریت دانش ضعیف را بر پایه توانایی های ذکر شده در مطالعۀ ما، افزایش داد.

دراین مطالعه، ما بر روی بحث و آنالیز مدیریت دانش بر توانایی های اصلی متمرکز شده ایم که برای تسهیل پروسۀ دانش، و سپس برای دستیابی به رقابت سازمان لازم می باشند. ما براین باوریم که این امر یک تمایز خیلی مهم است زیرا سازمان های بسیاری تمایل به برنامه های مدیریت دانش بدون توجه به پروسه ها و توانایی های کمپانی برای تضمین موفقیت، می باشند. از طریق آنالیز تئوری و آزمایش تجربی، این مطالعه به شدت از این مفهوم پشتیبانی می کند که شاید کمپانی دارای یک پیش شرط لازم برای مدیریت دانش موفق از طریق پیشرفت توانایی های کلیدی و پروسه ها باشند. نتایج ما حاکی از آن می باشند که ساختار سازمانی (عدم تمرکز) فرهنگ سازمانی یادگیری، و پشتیبانی IT از یک اساس تعریفی برای چارچوب تئوری به صورت ثبت بر جنبه های کلیدی پروسه های دانش تأثیر می گذارند. نتایج، همچنین نشان می دهند که فعالسازی پروسۀ تولید، دستیابی، تجهیز، ارائه، جای گذاری، استفاده، انتقال و محاسبۀ دانش یک دیدگاه کاربردی را برای چارچوب ترکیب دانش و تبادل آن را شکل می دهد که تأکید دارد تئوری جمع آوری دانش به طور مثبت با عملکرد سازمانی مرتبط است. علاوه براین ها، این نتایج نشان می دهند که تئوری های توانایی های دانش یک منبع غنی برای توسعۀ تجربی براساس مطالعات را فراهم می آورد که توانایی ها می توانند یک منبع مفید برای کنترل مدیریت دانش با کمپانی باشند.

اگرچه این تحقیق شاهد را با توجه به روابط میان توانایی ها، پروسه ها و عملکرد مدیریت دانش ارائه می دهد، نتایج باید در حدود درنظر گرفته شوند. اولاً، این مطالعه یک تحقیق جانبی را ارائه می کند که تأثیرات زمانی را در نظر نمی گیرد. یک مطالعه طولی برای بررسی ویژگی های دینامیک مدیریت دانش نتایج بهتری را فراهم می آورند.دوماً، برای شرکت های سودآور و نسبتاً بزرگ متمرکز شده است. نتایج ممکن است در شرکت های کوچک متفاوت باشند. نهایتاً نتایج محدود به شرکت های کره ای می باشند. عمومی سازی از یک تنظیم کره ای به دیگر کشورها باید مورد پرسش قرار بگیرند.


برچسب‌ها: عوامل انسانی ومهندسی محیط کاردر فرآیند ساخت و تولی, فرآیند ساخت و تولید, دانلود مقاله, محیط کسب و کار, مدیریت دانش
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۳ساعت 8:47  توسط spow  | 

طرح نظام جامع پست کشور

تشریح اهداف طرح جامع
مراحل:
شناخت تحولات گسترده سالهای اخیر در زمینه اطلاعات و ارتباطات و نظام های پستی در سطح جهان و تعریف فرصتها و تهدیدات نظام پستی کشور
بازنگری و شناخت نظام و وضعیت کنونی پست کشور و تشریح نقاط قوت و ضعف آن
 طراحی نظام پستی و چشم انداز مطلوب آن
تعیین و تعریف هدف های بلند مدت پست  کشور با توجه به چشم انداز مطلوب آن
تعیین و تعریف استراتژیها و سیاست های اجرایی برای تحقق اهداف بلند مدت
برنامه ریزی برای تحقق تدریجی اهداف بلند مدت طی برنامه های توسعه کشور(از جمله برنامه های 5 ساله چهارم و پنجم)

تعریف طرح جامع
ارائه تصویری جامع و مطلوب از آینده  بلند مدت سازمان و راهبردها و سیاست ها و پروژه هایی که برای تحقق یافتن تصویر مطلوب لازم است.

متدولوژی
برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد تعاملی

متدولوژی تعاملی در عمل
شیوه پیشبرد طرح:

1- برگزاری جلسات هیأت مدیره محترم پست
2- برگزاری جلسات با ریاست و کارشناسان پژوهشکده پست
3- انجام مصاحبه های انفرادی و گروهی با اعضای محترم هیأت مدیره پست
4- انجام مصاحبه های انفرادی و گروهی با معاونین ، مدیران و کارشناسان پست
5- برگزاری جلسات با مدیران و کارکنان بخش های ستادی و عملیاتی پست
6- تشکیل جلسه با مدیران استانی پست
7- برگزاری جلسات و انجام مصاحبه با گروههای خارج از تشکیلات شرکت پست( خبرگان خارجی)

برای دانلود طرح نظام جامع پست کشور براساس برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد تعاملی با فرمت پاورپوینت به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: طرح نظام جامع پست کشور, برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد تعاملی, دانلود جزوات مدیریت, دانلود جزوه, مدیریت استراتژیک
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 22:7  توسط spow  | 

دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی

کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی نوشته دکتر محمد مهدی پرهیزگار و علی اکبر آقاجانی افروزی در 12 فصل و 470 صفحه یکی از کاملترین و ساده ترین کتاب های در دسترس برای دانشجویان علوم انسانی و علاقمندان به مباحث مرتبط با روش تحقیق می باشد که می تواند تمامی نیازهای شما را در زمینه سرفصل های مرتبط با روش تحقیق براورده سازد.

پوشش کامل مطالب و سرفصل ها در عین سادگی مطالب و جامعیت اموزش همراه با دقیق شدن در جزئیات از ویژگی های این کتاب می باشد.

همانگونه که در فهرست ارائه شده مشاهده می فرمایید با مطالعه و دقت در مطالب کتاب می توانید دوره کاملی در زمینه روش تحقیق ، پروپوزال نویسی ، پایان نامه نویسی ، تهیه و سازماندهی پرسشنامه و پرسشنامه نویسی را طی نمایید.کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی برای دانشجویان روانشناسی ، جامعه شناسی ، مهندسی صنایع  اقتصاد و کلیه گرایش های مدیریت کاربردی و مفید می باشد.

فهرست مطالب

پيشگفتار
فصل اول: كليات و مفاهيم
اهداف رفتاري فصل
تعريف علم
اهداف و ضرورت علم
منابع و راه هاي كسب علم
تجربه
مرجع مطلع
اعتقاد راسخ نسبت به چيزها
كشف و شهود
روش علمي
مفاهيم و واژه هاي كاربردي در تحقيق
علم
روش هاي شناخت
تعريف
نظريه
تبيين
پي شبيني
متغير
تحقيق
تحقيق علمي و ويژگي هاي آن
هدفمندي
دقت عمل
آزمون پذيري
تكرارپذيري
دقيق بودن و قابليت اعتماد
عيني بودن
تعمي م پذيري
محدودگرايي
روش شناسي و روش كار
پارادايم و پاراداي مهاي روش تحقيق
پارادايم
پارادايم هاي روش تحقيق
پرسش هاي فصل
فصل دوم: ساختار طرح تحقيق
اهداف رفتاري فصل
تدوين طرح تحقيق
انتخاب موضوع و عنوان تحقيق
بررسي پيشينه تحقيق
نگارش بيان مسئله
ارائه مدل تحقيق
تنظيم گزار ههاي تحقيق
مشخص نمودن ابزار گردآوري داده
تعيين جامعه و نمونه تحقيق
مشخص نمودن روش شناسي تحقيق
گردآوري و تحليل داده ها
كاربردها و دلايل انجام طرح
تعيين بودجه مالي و دوره زماني طرح
فهرست منابع
پرسش هاي فصل
فصل سوم: انتخاب موضوع تحقيق
اهداف رفتاري فصل
اهميت انتخاب موضوع
موضوع تحقيق و ويژگي هاي آن
چگونگي انتخاب موضوع با بررسي ادبيات
منابع انتخاب موضوع
كتاب ها
نشريات دوره اي
رساله ها وتحقيقات در حال انجام
انتشارات دولتي و آمارهاي رسمي
كتب مرجع، راهنماهاي كتاب شناسي خاص و كلي
استفاده از اينترنت
بررسي اولويت هاي پژوهشي سازمان ها و شركت ها
نمونه هايي از عناوين پژوهشي
پرسش هاي فصل
فصل چهارم: بررسي پيشينه تحقيق
اهداف رفتاري فصل
اهميت بررسي پيشينه
دلايل بررسي پيشينه تحقيق
منابع اطلاعاتي براي بررسي پيشينه ي تحقيق
چگونگي يادداشت برداري مطالب
محتويات هر پيشينه
نمونه اي از شرح يك پيشينه ي پژوهش
تنظيم پيشينه تحقيق در قالب چارچوب نظري
پرسش هاي فصل
فصل پنجم: تدوين بيان مسأله
اهداف رفتاري فصل
تعريف مسأله
ضرورت تدوين بيان مسأله
ويژگي هاي مسأله پژوهش
چگونگي انتخاب مسأله پژوهش
ملاك هاي انتخاب و ارزيابي مسأله تحقيق
فعالي تهاي لازم براي بيان مسأله
تعيين حوزه هاي كلي و تخصصي تحقيق
متداول ترين عوامل ايجادكننده مسائل تحقيقاتي در مديريت
پرسش هاي فصل
فصل ششم: تعيين مدل و متغيرهاي تحقيق
اهداف رفتاري فصل
تعريف مدل و نقش آن
انواع مدل
توصي فهاي انتزاعي
مترادف نظريه
مدل هاي مفهومي
مدل هاي نظري
تشبيه به مكانيسم ها
بازنمودهاي نموداري
مدل هاي تحليلي
مدل هاي علّي
بازنمودهاي رياضياتي
تعريف متغير
ويژگي هاي متغير
تمايز ميان مفهوم، سازه و متغير
طبقه بندي متغيرها
طبقه بندي متغيرها از نظر اندازه گيري
انواع متغير براساس نقش آن در فرآيند تحقيق
تعريف متغيرها
پرسش هاي فصل
فصل هفتم: بيان گزاره هاي تحقيق
اهداف رفتاري فصل
كليات گزاره تحقيق
ملاحظات اوليه در تدوين گزاره ها
مشخص نمودن نوع بررسي
ميزان دخالت محقق در پژوهش
مكان بررسي
واحد تجزيه و تحليل
افق زماني
تدوين فرضيه
ماهيت فرضيه
ملاك ها و ويژگي هاي فرضيه
منابع فرضيه
اصول فرضيه سازي
اصل صراحت
اصل فراغت از ارزش
اصل دقّت
اصل پژوهش پذيري
مراحل فرضيه سازي
انواع فرضيه ها
فرضيه آماري
فرضيه پژوهشي
فرضيه هاي اصلي و فرعي
قاعده اي جديد براي تبديل فرضيه پژوهشي به فرضيه آماري
نمونه عيني تدوين گزار هها
اهداف تحقيق
سؤالات تحقيق
سؤال اصلي
سؤالات فرعي
پرسش هاي فصل
فصل هشتم: تعيين ابزار اندازه گيري تحقيق
اهداف رفتاري فصل
اندازه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق
پرسشنامه
اجزاء اصلي پرسشنامه
اصول كلي تنظيم پرسشنامه
نكات كليدي در طراحي پرسشنامه
ترتيب ارائه سؤال ها
اجراي مقدماتي پرسشنامه
مزايا و معايب پرسشنامه
مصاحبه
انواع مصاحبه
مقايسه مصاحبه و پرسشنامه
مزايا و معايب مصاحبه
مشاهده
تعريف و انتخاب واحد مورد مشاهده
سيستم و ابزار مشاهده
مزايا و معايب مشاهده
استفاده از اسناد و مدارك
منابع دست اول يا دوم
نقد و بررسي اطلاعات
تفسير داده هاي گردآوري شده
روايي و پايايي ابزارها
انواع روايي
تعريف اعتبار دروني و بيروني
عوامل مؤثر بر اعتبار دروني
عوامل مؤثر بر اعتبار بيروني
انواع پايايي
درستي و برازش سنجه ها
مقياس هاي اندازه گيري
پرسش هاي فصل
فصل نهم: جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
اهداف رفتاري فصل
جامعه و نمونه
جامعه
نمونه
اهميت و دلايل نمونه برداري
اصلاحات و مفاهيم نمونه برداري
دقت و اطمينان در تعيين حجم نمونه
دقت
اطمينان
محدودي تهاي نمونه برداري
روش هاي نمونه گيري
نمونه گيري تصادفي
نمونه گيري تصادفي ساده
نمونه گيري تصادفي سيستماتيك
نمونه گيري تصادفي طبقه اي
نمونه گيري تصادفي خوشه اي
نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي
ساير روشهاي نمونه گيري تصادفي
نمونه گيري غيرتصادفي
نمونه گيري غيرتصادفي ساده
نمونه گيري غيرتصادفي سهميه اي
نمونه گيري گلوله برفي
نمونه گيري غيرتصادفي هدفمند يا قضاوتي
برآورد اندازه نمونه
پرسش هاي فصل
فصل دهم: انتخاب روش تحقيق
اهداف رفتاري فصل
ديدگا ههاي مختلف در تقسي مبندي روش تحقيق
انواع تحقيق از نظر فايده و غايت
انواع تحقيق از نظر اجرا
انواع تحقيق از نظر اعتبار علمي
انواع تحقيق از نظر هدف تحقيق
انواع تحقيق از نظر دخالت زمان در تغيير متغيرها
انواع تحقيق از نظر نوع رابطه بين متغيرها
انواع تحقيق از نظر زمان وقوع
انواع ديگر از دسته بندي تحقيق
دسته بندي برحسب نحوه گردآوري داده ها
تحقيق توصيفي
تحقيق پيمايشي
اقدام پژوهي
مطالعه موردي
روش تحقيق همبستگي
روش تحقيق پس رويدادي
تحقيق آزمايشي
انواع روش تحقيق از ديدگاه غايت
انواع تحقيق از نظر رويكرد
روش تئوري مفهوم سازي بنيادي
پرسش هاي فصل
فصل يازدهم: تجزيه و تحليل داده ها
اهداف رفتاري فصل
آماده سازي داده ها براي تحليل
ويرايش و تنظيم داده ها
كار با پاسخ هاي سفيد
كدگذاري
فهرست بندي متغيرها
مرتب سازي و طبقه بندي داده ها
كليدگذاري و وارد نمودن داده ها به نرم افزار
نرم افزارهاي تحليلي رايج در مديريت
اس پي اس اس SPSS
ليزرل
آشنايي با نرم افزار مطلب
نرم افزار اس پلاس
نام نرم افزار ميني
سس
آزمو نهاي آماري
مفاهيم اوليه در تجزيه و تحليل داده ها
داده هاي پيوسته و داده هاي گسسته
آمار پارامتريك و ناپارامتريك
آمار توصيفي و آمار استنباطي
آمار ههاي توصيفي
ترسيم نمودار و جداول توزيع فراواني
شاخص هاي مركزي
شاخص هاي پراكندگي
آمار استنباطي
آزمو نهاي ناپارامتريك
آزمو نهاي پارامتريك
پرسش هاي فصل
فصل دوازدهم: نگارش گزارش تحقيق
اهداف رفتاري فصل
كليات و ساختار گزارش تحقيق
تشريح بخش هاي گزارش تحقيق
بخش اول: پيشگفتار
صفحه عناوين
تقديم به/ تقدير و تشكر
فهرست محتويات، جداول و نمودارها
چكيده تحقيق
متن اصلي گزارش
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
مدل(الگوي) مفهومي تحقيق
هدف هاي تحقيق
سؤالات يا فرضيات تحقيق
قلمرو تحقيق
تعريف واژه ها
جمع بندي فصل
فصل دوم: ادبيات تحقيق
ادبيات موضوعي مربوط
بررسي پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه و نمونه گيري
ابزار گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
آمارتوصيفي
آماراستنباطي داده ها
فصل پنجم: نتيج هگيري و ارائه پيشنهادات
مرورمختصر بر هدف...
نتيج هگيري و يافته ها
محدودي تهاي تحقيق
بحث و مقايسه
پيشنهادات و كاربردهاي مديريتي
ارائه پيشنهادات براي تحقيقات آينده
بخش سوم: فهرست منابع و ضمائم
فهرست منابع
پيوست هاي گزارش
تدوين گزارش يافته هاي تحقيق به صورت مقاله ي علمي -پژوهشي
پرسش هاي فصل
فهرست منابع و ماخذ

برای دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد کاربردی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویكرد, پروپوزال پرسشنامه پایان نامه اموزش روش تحقیق, اموزش پروپوزال نویسی پایان نامه نویسی پرسشنامه, دانلود کتاب SPSS, دانلود کتاب روش تحقیق پیشرفته
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 15:56  توسط spow  | 

مروری بر مفاهیم مدیریت لجستیک بازرگانی

در سیستم های بازرگانی امروزی مدیریت لجستیک به عنوان شاخه ای از علوم مرتبط با مدیریت در کنار سایر رشته های مدیریت ، نظیر بازرگانی ، مالی و تولید اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته است. درگذشته کاربرد اصلی این رشته در علوم نظامی بوده ولی با توجه به کاربردهای ویژه ان به تدریج در قسمت های غیرنظامی نیز از ابزارهای ان استفاده شده است. اکثر تکنیک های این رشته در سازمان های تولیدی - بازرگانی کاربرد داشته ولی بسیاری از روش های ان در سازمان های خدماتی نیز قابل استفاده است.

با توجه به اهمیت و کاربرد مدیریت لجتیک در سازمان های بازرگانی امروزی در این مقاله مفاهیم اساسی مدیریت لجستیک بازرگانی ، تعاریف  مختلف لجستیک ، اهمیت و هدف های ان ارائه شده است که در ادامه فعالیت های اساسی و اجزا مدیریت لجستیک و ارتباط لجستیک با سایر فعالیت های بازرگانی مورد بحث قرار می گیرند.

برای دانلود متن کامل مقاله مروری بر مفاهیم مدیریت لجستیک بازرگانی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: مروری بر مفاهیم مدیریت لجستیک بازرگانی, مدیریت استراتژیک لجستیک بازاریابی مصرف کننده, لجستیک, دانلود مقاله, دانلود مقالات مدیریت بازرگانی
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:52  توسط spow  | 

دانلود پروژه طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت در مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران

سيستم اطلاعات مديريت
مستندات طراحي و اجرا

فهرست مطالب

فصل اول سيستم اطلاعات مديريت
مقدمه
مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطلاعات در مديريت آن
انواع سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان
سيستمهاي اطلاعات مديريت
تعريف سيستم اطلاعات مديريت
مفهوم سيستم اطلاعات مديريت
نياز به يك پايگاه اطلاعات
مدلهاي تصميم گيري در سيستم اطلاعات مديريت
ابعاد طبقه بندي سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
فصل دوم مدل مفهومي سيستم اطلاعات مديريت مركز
مقدمه
نمودار منطقي سطح صفر سيستم اطلاعات مديريت مركز
شرح اجزاي مدل
فصل سوم مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران: وضع موجود از ديدگاه كلان و سيستم هاي
اطلاعاتي
مقدمه
مدل سيستمي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
وظايف رسمي
وظايف غيررسمي
مأموريت
ساختار سازماني
فرهنگ سازماني
سبك مديريت
كاركنان
سيستم هاي پردازش تراكنشها
فصل چهارم ويژگي هاي كلي سيستم اطلاعات مديريت مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
مقدمه
نقش سيستم اطلاعات مديريت در مركز
وضعيت سيستمهاي اطلاعات سازماني مركز
استراتژي توسعه سيستم اطلاعات مديريت مركز  ‐
مفروضات طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مديريت مركز
مؤلفه هاي فيزيكي
عمليات پردازش
خروجي ها
سطح استفاده از سيستم
حوزههاي تحت پوشش
فصل پنجم تحليل اطلاعات موردنياز مديران
مقدمه
استراتژي هاي تعيين اطلاعات موردنياز مديران
توليد اطلاعات موردنياز مديران از طريق تلفيق و تركيب مشخصه هاي سيستم
سازمان
فهرست شاخصهاي دسته بندي يا طبقه بندي ورود يها، فرايندها، و خروجي هاي مركز به ترتيب حروف الفبا
عناوين كلي گزارشهاي محيط داخلي مركز
اطلاعات محيط خارجي مركز
شناسايي اطلاعات موردنياز مديران از طريق پرسش از آنها
عناوين و شكل كلي گزارشهاي سيستم اطلاعات مديريت مركز
فصل ششم طراحي فيزيكي سيستم اطلاعات مديريت مركز
مقدمه
نمودار فيزيكي سطح صفر سيستم اطلاعات مديريت مركز
ساختار شبكه سيستم اطلاعات مديريت
مشخصات گزارشهاي سيستم اطلاعات مديريت پس از تحليل در مرحله طراحي فيزيكي
سطوح دسترسي و واحدهاي سازماني براي ورود اطلاعات به تفكيك گزارش ها
فصل هفتم اجراي سيستم اطلاعات مديريت مركز
پيوستها
پيوست الف مراجع
پيوست ب مستندات شناسايي اطلاعات مورد نياز مديران از طريق پرسش از آنها
پيوست پ راهنماي تصميم گيران
پيوست ت راهنماي راهبر سيستم
پيوست ث راهنماي كاربران نرم افزار

برای دانلود پروژه طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت MIS در مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب‌ها: طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت MIS, دانلود پروژه, دانلود جزوات دیریت, دانلود جزوات مهندسی صنایع, دانلود پروژه طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت MI
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 9:14  توسط spow  | 

عوامل عمده در تعيين نرخ ارز چيست ؟
معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند و همچنین قدرت پول ملي و ارزش برابري آن از موضوعات تعيين‌كننده در مناسبات اقتصادي امروز جهان است.
فارغ از استفاده ابزاري از پول در تعيين قيمت كالا و خدمات تجارت بين‌المللي، ساليان درازي است كه معاملات خود پول (ارز) بازاري مستقل و هيجان‌برانگيز براي خود دست و پا كرده است.
تقابل پول‌ها در جهان بيانگر برآيند مجموعه عواملي است كه قابليت و اهميت آنها را تعيين مي‌كنند. واكاوي اينكه چرا ارز يك كشور قدرتمندتر از ارز كشور ديگري است، خود پرده از شگفتي‌هاي تامل برانگيزي برمي‌دارد كه هريك به نوبه خود منبعث از ساختارهاي مدون و قانون مندي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري در تعامل دقيق با انعطاف‌پذيري‌ها يا ثبات سياست‌هاي خارجي، منطقه‌اي و بين‌المللي هر كشور است.
فارغ از فاكتورهاي اصلي در ارزش‌گذاري نرخ ارز همچون «برابري قدرت خريد»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارايي‌هاي ارزي»، «برابري نرخ بهره» و عواملي از اين دست كه تاثيرات بلندمدت و تعيين‌كننده‌اي را برعهده دارند، برخي شيوه‌هاي ارزش‌گذاري به‌صورت يك حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعيين نرخ ارز به كار گرفته مي‌شوند. از جمله اين شيوه‌ها روش تعيين نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate ) است. اين شيوه تنها در بازار ارز اروپا رايج است كه به‌طور روزانه و از طريق يك حراج مزايده باز (Open market) تعيين مي‌شود. پيشنهادهاي خريد و فروش معامله‌گران به‌طور آشكار اعلام شده و نشان داده مي‌شود. بالاترين پيشنهاد خريد و پايين‌ترين پيشنهاد فروش براي محاسبه ميانگين روزانه تعيين نرخ ارز به كار برده مي‌شود.
در بازار ارز هريك از فعالان بازار از جمله شركت‌ها و بانك‌ها نيز خود روزانه به ارائه نرخ‌هايي متفاوت براساس دارايي‌ها و پرتفوي ارزي خود مي‌پردازند. در شهر فرانكفورت بندر تجاري و مالي بزرگ آلمان نيز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعيين مي‌شود. اين شيوه‌ها هريك به‌طور محلي و منطقه‌اي خود مرجعي قابل استناد هستند. تعيين نرخ ارز به اين شيوه از سوي بانك‌هاي اروپايي گاهي به‌عنوان دقيق‌ترين نرخ ارز مد نظر قرار مي‌گيرد و در معاملات بين بانكي از آن استفاده مي‌شود.
اما مهم‌ترين عوامل پايه در تعيين برابري ارزهاي جهان براساس برخي تئوري‌ها به 3 شكل:
1 - مدل‌هاي معامله قسمتي (Partial equilibrium models)
2 - مدل معاملات عمومي (general equilibrium models)
3 - نامعادلات يا مدل‌هاي هيبريدي (disequilibrium or hybrid models) تعريف و بررسي شده‌اند.
در مدل معادله‌هاي قسمتي ارتباط «برابري قدرت خريد» (Purchase power parity) كه تنها بازارهاي كالا را شامل مي‌شود، همچنين «برابري نرخ بهره پوشش يافته» (Covered interest rate parity)برابري بهره پوشش نيافته (uncovered interestrate parity) كه بازار دارايي‌ها را بررسي مي‌كند و مدل معاملات خارجي كه مهم‌ترين عامل تعيين نرخ برابري ارز را «تراز پرداخت‌ها» مي‌داند، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
مدل‌هاي عمومي تعيين نرخ ارز، معاملات بازار كالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نيز شامل مي‌شود. تركيب معادلات پولي با تعديل قيمت و تعديل خروجي به سوي معادلات بلندمدت كه به معادلات پولي هيبريدي در كنار «برابري قدرت خريد» يا «برابري بهره پوشش‌نيافته» تعبير مي‌شود. تراز پرداخت‌ها در اين تحقيقات به عنوان پايه اصلي معادلات تعيين نرخ ارز به شمار مي‌آيد.
برابري قدرت خريد
«برابري قدرت خريد» به عنوان يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در تعيين نرخ ارز به شمار مي‌رود. اين مكانيسم در شرايطي به كارآيي قابل قبولي در تعيين نرخ ارز مي‌رسد كه قيمت‌هاي كالا در دو كشور واقعي بوده و فارغ از مشكلات واردات و صادرات، كيفيت محصولات نيز يكسان باشد.
رابطه برابري قدرت خريد به تئوري تعيين نرخ ارز از طريق فرضيات رفتار واردكنندگان و صادركنندگان در پاسخ به تغييرات مربوط به هزينه سبدهاي بازار ملي تبديل شده است. در واقع زماني كه يك كالا در كشوري يك قيمت و در كشور ديگر بهاي ديگري دارد، انگيزه سوداگري، بازرگانان را به خريد اين كالا با قيمت كمتر و فروش آن با قيمت بالاتر وا مي‌دارد. اين قانون تفاوت قيمت مي‌تواند به برابري قدرت خريد (PPP) منتج شود، ضمن اينكه معادله سبد كالاها در بازار كشورها را نيز تبيين مي‌كند. در خصوص كالاهاي ويژه تك‌‌نرخي در سطوح بين‌المللي،‌ انتظار مي‌رود آربيتراژ آنها بيش از آنكه بر سبد بازار كالا و خدمات تاثير بگذارد، بر نرخ ارز تاثير خواهد داشت. برابري قدرت خريد(Purchase Power Parity) از يك قانون ويژه و در عين حال ساده منتج مي‌شود. به طور مثال اگر يك موز در آمريكا يك دلار و در اسپانيا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانيا) معامله شود، نرخ برابري دلار آمريكا در مقابل اين ارز يك به 133 است. اين قانون به قانون تك‌نرخي كالا (Law of one price) موسوم است كه از مقايسه نرخ خريد يك كالا در دو كشور مي‌توان به برابري ارزهاي آنها پي برد. در اين ميان دلايلي وجود دارد كه هميشه «برابري قدرت خريد» كارآيي تمام و كاملي ندارد.
از جمله اينكه قانون تك‌نرخي كالا در كوتاه‌مدت انجام‌پذير نيست. قانون تك‌نرخي نيازمند آربيتراژ كامل كالا است. اين بدين معني است كه اشخاص قادر باشند كه هر كالايي را وارد و صادر كنند. اين كالا بايد در عين يكسان بودن از لحاظ كيفي در كشورهاي مختلف، قيمت‌هاي مختلفي داشته باشد. فرض اين شرايط در كوتاه‌مدت دشوار است. از سويي بازار داخلي كشورها به دليل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌هاي فروش، با تفاوت قيمت روبه‌رو است. ديگر اينكه فرض بر اين است كه دولت‌ها در تعرفه‌هاي گمركي، سهميه‌هاي تجاري، ماليات و شرايط محدودكننده‌اي از اين دست دخالت نكنند.
از سويي ديگر «برابري قدرت خريد» به دليل برخي كالاهاي مهم غيرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف كشورها نمي‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعيين‌كننده در برابري ارزها باشد. اين بدين معني است كه همواره در كشورها يك تفاوت دائمي در سطح قيمت‌ها وجود دارد كه از طريق نرخ ارز نيز قابل جبران نيست. همان‌طور كه سليقه‌ها نيز دستخوش تغيير مي‌شوند، نرخ ارز نيز تغيير مي‌كند. از سويي ساختار بازارها نيز ممكن است تغيير كند و معادلات تعيين نرخ نيز به هم بريزد. در اين ميان موارد كمي وجود دارد كه شاخص PPP در كوتاه‌مدت نيز قابل اعتنا است. در اين صورت اقتصاد با شرايط تورمي شديد دست به گريبان است و ارز داخلي (پول ملي) توانايي ارزش‌گذاري قيمت‌ها را ندارد و بنگاه‌هاي اقتصادي ترجيح مي‌دهند كه اقتصاد خود را دلاريزه كنند.


تراز پرداخت‌ها
تراز پرداخت‌ها جدولي است حاوي مبادلات بدهكار و بستانكار يك كشور، كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي كه به شكل مشابه با حساب درآمد و مخارج شركت‌ها تنظيم مي‌شود. اين مبادلات به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند؛ حساب جاري و حساب سرمايه.
حساب جاري نيز متشكل از دو بخش است: تجارت مرئي (يعني واردات و صادرات كالاها) و تجارت نامرئي (يعني درآمد و مخارج خدماتي مانند بانكداري، بيمه، جهانگردي، كشتيراني و نيز سود دريافتي از طرف‌هاي خارجي و بهره‌هاي پرداختي به آن‌ها) تفاوت ميان درآمد ملي و مخارج ملي به صورت مانده حساب جاري منظور مي‌شود.
در اين ترازنامه جذب ارز به داخل كشور از محل صادرات كالا و خدمات به خارج يا ورود سرمايه به داخل كشور با اقلام مثبت منظور مي‌شود كه خود با افزايش نرخ برابري ارز رابطه مستقيم دارد.
 اعمال سياست‌هايي همچون كنترل ارز و خريد و فروش آن نيز از جمله اقداماتي است كه از طريق تعديل سطح تقاضاي كل در اقتصاد داخلي براي خنثي كردن فشارهاي وارده بر موازنه پرداخت‌ها به كار گرفته مي‌شود.
در واقع تعيين نرخ برابري ارز (به صورت كاهش ارزش پول) از جمله سياست‌هاي متداولي است كه در كشورهايي كه نظام ارزي ثابت يا مديريت شده و حتي شناور مديريت شده دارند، براي جبران كسري تراز پرداخت‌ها انجام مي‌شود.
تعيين نرخ ارز از طريق تراز پرداخت‌ها بيشتر درخصوص اقتصادهاي وابسته موضوعيت پيدا مي‌كند. با اين توضيح كه معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند.
فرض معاملات داخلي اين است كه اشتغال به حد كافي وجود دارد و نرخ بيكاري در حد طبيعي خود است و به عبارت ديگر فشاري براي تغيير ميزان واقعي دستمزد وجود ندارد.
اما معاملات و موازنه‌هاي خارجي بيشتر به تراز پرداخت‌ها توجه مي‌كنند. اگرچه برخي حساب جاري را با تراز پرداخت‌ها اشتباه مي‌گيرند. در واقع اين تئوري عجيبي است كه مي‌تواند انحراف از برابري قدرت خريد يا خود برابري قدرت خريد را در صورت لزوم توضيح دهد.
در اين ميان، مشكل آنجا است كه نه مي‌توان دقيقا نرخ طبيعي اشتغال را تعيين كرد و نه مي‌توان به نرخ ارزي كه شامل موازنه حساب‌هاي خارجي باشد، دست يافت.
پول و دارايي‌هاي ارزي
افزايش ارزش دارايي‌هاي ارزي خود موجب تقويت پول ملي مي‌شود. بنگاه‌هاي مالي و بانك‌هاي مركزي با مديريت ذخاير ارزي خود مي‌توانند ضمن آربيتراژ به تقويت برابري پول خود با ساير ارزها اقدام كنند. در يكي از معاملات اين بخش كه به «برابري بهره پوشش يافته» (CIRP) موسوم است، اگر كاهش قيمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها مي‌توانند از آربيتراژ استفاده كنند.

مداخلات دولت
دولت‌ها مكررا در بازار ارزهاي خارجي مداخله مي‌كنند و با فروش بخشي از ارزهاي خارجي و ابزارهاي پولي داخلي به استرليزه كردن بازار و حتي با خريد سهام از بازار بورس داخلي به برخي مداخلات در بازار دامن مي‌زنند. استرليزه كردن در بانك‌هاي مركزي همان تغيير در تركيب ذخاير ارزي است. بانك‌هاي مركزي اصولا ذخاير ارزي را افزايش داده و اعتبارات داخلي را كاهش مي‌دهند.
برابري نرخ بهره (Interest rate parity)
سياست‌گذاران پولي دريافته‌اند كه سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي آنان بر برابري نرخ ارز تاثيرگذار است. افزايش نرخ بهره در داخل كشور عموما موجب افزايش ارزش پول ملي مي‌شود و پايين آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول كشور منجر مي‌شود. بدين ترتيب قيمت دارايي‌ها نقش مهمي در نوسان نرخ ارز دارد. برابري نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شكل برابري نرخ بهره پوشش يافته (Covered interest rate parity) و برابري نرخ بهره پوشش نيافته (Uncovered interest rate parity) بيان مي‌شود. برابري نرخ بهره پوشش يافته، رابطه قيمت آني بازار و نرخ ارز در بازار آتي با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو كشور را بيان مي‌كند.
برابري نرخ بهره پوشش نيافته، رابطه قيمت‌هاي آني و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمي اوراق قرضه كشور را بيان مي‌كند.
معادلات تعيين نرخ ارز به واسطه برابري نرخ بهره پوشش يافته به طور معمول بيان مي‌كند كه نرخ بهره داخلي بايد بيشتر از نرخ بهره خارجي با مقدار برابر با نرخ تنزيل پول داخلي باشد. به طور مثال اگر نرخ برابري يوآن چين در مقابل دلار آمريكا ثابت باشد نرخ بهره در كشور نيز بايد يكسان باشد. انحراف از اين معادله به علت‌‌هايي چون هزينه تراكنش‌ها، ريسك‌هاي سياسي، منابع ظرفيت‌هاي مالياتي و مزيت‌هاي نقدينگي نسبت داده شده است.
در خصوص برابري نرخ بهره پوشش نيافته گفته مي‌شود از آنجايي كه سرمايه‌داران اصولا نسبت به رويدادهاي آتي بي‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلاني، اگر اطلاعات جديد بررسي شود نرخ بهره در آينده بايد قويا تحت تاثير انتظارات بازار باشد. در يك محيط غيرقابل اعتماد، وضعيت برابري يك نرخ بهره احاطه نشده ممكن است مورد توجه قرار گيرد. در واقع ممكن است كه ساير متغيرها تغييري نداشته باشند. اما تغيير نرخ بهره ممكن است بر حسب شرايط با نرخ بهره مورد انتظار جايگزين شود.
برابري نرخ بهره در تعيين نرخ ارز در واقع به مفهوم برابري نرخ بازدهي دارايي در دو كشور است. اگر بازدهي دارايي‌هاي مالي بر حسب پول داخلي اندازه‌گيري شود، نرخ بازدهي دارايي‌هاي مالي داخلي (در كوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلي كه مقدار اين نرخ برابر است با نرخ بهره دارايي‌هاي خارجي به علاوه (منهاي) نرخ انتظاري افزايش (كاهش) ارزش پول خارجي. نوسان نرخ ارز حقيقي از نابرابري نرخ بهره دو كشور مورد مقايسه ناشي مي‌شود كه نرخ ارز قابل انتظار نيز از اين حيث تغيير مي‌كند.
وجود ريسك نقش مهمي در اين راستا ايفا مي‌كند. در صورتي كه عوامل كنترلي خاص در ميان نباشد برابري نرخ بهره عامل قدرتمندي در تعيين برابري ارزها است.
در شرايطي كه در برابر ريسك نوسان نرخ ارز رفتاري خنثي وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلي و خارجي برابر است با تغيير انتظاري نرخ ارز. اگر نرخ انتظاري ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ انتظاري ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد. در شرايط گريز از نوسان نرخ ارز سازوكار پوشش نرخ بهره به كار مي‌آيد. با انجام دادوستد تامين در بازار سلف ارز افراد خود را از ريسك تغييرات نرخ ارز مصون مي‌دارند. در اين صورت نرخ سلف ارز بايد جانشين نرخ انتظاري ارز در معامله برابري نرخ بهره شود.
يعني اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد.
نرخ ارز و بهره‌وري
نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه برابري قدرت خريد (PPP)، برابري با پوشش نرخ بهره (CIRP) و برابري بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP) تنها بخشي از معادلات تعيين نرخ ارز را تفسير مي‌كنند و به روشني رابطه رفتار توليدكننده و مصرف‌كننده را مورد توجه قرار نمي‌دهند.
سطح قيمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. از آنجايي كه عرضه و تقاضا براي كالاها از رفتار توليدكننده و مصرف كننده ناشي مي‌شود همين رفتار آغاز مطالعات تعيين نرخ واقعي ارز است كه از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوري نرخ ارز مي‌باشد.
تكنولوژي توليد، نيروي كار و ميزان توليد در رقابت با يكديگر بين كشورها با لحاظ برخي شرايط منجر به افزايش كارآيي و بهره‌وري و بالا رفتن نرخ ارز يك كشور مي‌شود.
نتايج برخي فرمول‌هاي به‌كار گرفته شده نشان مي‌دهد كه قيمت نسبي ارز با نرخ نسبي توليد ناخالص داخلي (GDP) و سطح تكنولوژي به‌كار گرفته شده يا بهره‌وري در بخش كالاهاي غيرتجاري بين اقتصاد و كشور سنجيده مي‌شود. سطح بهره‌وري در داخل و خارج از كشور همچنين افزايش توليد ناخالص داخلي اسمي در داخل و خارج از يك كشور موجب استهلاك نرخ واقعي ارز مي‌شود. به عبارت بهتر افزايش نرخ رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري در كالاهاي غيرتجاري در يك كشور نسبت به كشور ديگر موجب استهلاك نرخ واقعي ارز مي‌شود. از اين رابطه همچنين دو عامل نيروي كار و سرمايه در توليد مورد توجه قرار مي‌گيرند.
برخي نظريات بيان مي‌كند كشورهايي كه بهره‌وري بالاتري در كالاهاي تجاري دارند تمايل به بالا بردن سطح قيمت‌ها دارند. برخي نظريات ديگر در اين زمينه معتقدند كه افزايش بهره‌وري كشور در بخش كالاهاي تجاري افزايش متناسب دستمزدها را مجاز مي‌كند.
اگر فرض افزايش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره‌وري در كالاهاي تجاري با غيرتجاري باشد دستمزدها نيز به واسطه بهره‌وري كالاهاي غيرتجاري افزايش مي‌يابند. اين شرايط به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد و استهلاك نرخ واقعي ارز منجر مي‌شود.

نرخ ارز و انعطاف‌پذيري قيمت‌ها
نتايج مطالعات كارشناسان همچنين نشان مي‌دهد كه عرضه پول و نرخ بهره پول خارجي و سطح قيمت‌هاي عمومي از جمله عواملي هستند كه بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتي متغيرها اثرگذار هستند. افزايش در عرضه پول داخلي و رشد نرخ بهره خارجي، سطح قيمت‌هاي داخل و سطح نرخ اسمي ارز را بالا مي‌برد، درآمد واقعي داخلي را تغيير مي‌دهد و سطح قيمت خارج آثار منفي بر سطح قيمت‌هاي داخلي و سطح قيمت‌هاي خارجي دارند علاوه بر عوامل ذكر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزي كه به انواع نظام ارزي ثابت، شناور، شناور مديريت شده و نظام ارزي مبتني بر دلار آمريكا مانند كشورهاي كويت، امارات و عربستان و .... تقسيم مي‌شوند نيز در تعيين نرخ ارز دخالت دارند.

فهرست منابع و مآخذ
1)    معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، نگرشی بر مبانی نظری کنترل ارز
2)     پایگاه علم و فناوری نامیان دانش
3)    اندرس، والتر«اقتصادسنجی سري های زمانی با رويکرد کاربردی» ترجمه مهدی صادقی شاهدانی و سعيد شوال پور،
4)    Ambler Steve, Dib Ali, Revi Nooman, "Nominal Rigidities and Exchange Rate


برچسب‌ها: تعيين نرخ ارز, بانک مرکزی شاخص های ارزی برابری ریال و دلار, اقتصاد خرد اقتصاد کلان مدیریت مالی مدیریت ارزی, دانلود مقاله, نوسان قیمت ارز قیمت دلار پشتوانه ارزی
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 12:5  توسط spow  | 

دانلود نمونه سوال امتحانی اقتصاد خرد

نمونه سوال امتحانی میان ترم اقتصاد خرد 1 تهیه شده توسط اقای کورش نظری فر

شامل 10 سوال اتصاد خرد با ارجاع به منابع برای تحلیل پاسخ ها

برای دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد 1 به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال امتحانی اقتصاد خرد, اقتصاد خرد, دانلود, دانلود نمونه سوال اقتصاد, دانلود نمونه سوال
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 11:58  توسط spow  | 

تدوین استراتژی مدیریت برند

«نام تجاری، منشآ اصلی مزیت رقابتی و سرمایه استراتژیک سازمان است»

مدیریت نام تجاری( برند) ایجاد ارتباطات یکپارچه و مؤثر در راستای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب و ماندگار از برند در یک بنگاه اقتصادی، با بهینه سازی تخصص دورن سازمانی شرکای تجاری خویش و مدیریت پروژه های نوآوری، در توسعه بازار و محصولات می باشد.
تعریف برند :
در دیدگاه سنتی، برند، یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح و یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که فروشنده عرضه می کند و بدین وسیله محصولات خود را از محصولات شرکت رقیب متمایز می سازد.
دیوید آکر می گوید : نام و نشان تجاری، سمبلی است که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و هدف آن شناسایی و تمایز محصولات است.
اهمیت و ارزش نام تجاری
نام و علامت تجاری یک شرکت در شمار با ارزش ترین دارایی یک شرکت می باشد.
رشد سهم بازار کلید دستیابی به سود آوری است و مدیریت نام های تجاری راه دستیابی به بیش ترین سهم بازار است.به همین دلیل سرمایه گذاری بر روی نام های تجاری، از اولیت استراتژیک سازمان به شمار می آید. ارزش یک نام تجاری در واقع ارزش افزوده ای است که یک نام تجاری به یک محصول می دهد. ارزش ویژه یک نام تجاری به کثرت مشتریان کاملاً رضایتمند، وفادار و طرفدار آن نام تجاری بستگی دارد. این نوع مشتریان حاضرند بهای بیشتری را برای خرید یک برند خاص پرداخت نمایند.
نقش نام تجاری در توسعه بازار
•    نام های تجاری قدرتمند، بر بیشترین سهم بازار تسلط دارند.
•    نام های تجاری قدرتمند، مانع ورود رقبای جدید بازار هستند.
•    نام های تجاری قدرتمند، راه توسعه شرکت در بازار های جدید می گشایند.
•    نام های تجاری قدرتمند، نقدینگی سازمان را افزایش می دهند.
•    نام های تجاری قدرتمند، قادرند در برابر امواج تحولات و شکست در بازار به مقابله برخیزند.
•    نام های تجاری قدرتمند، از سطح وفاداری عمیق مصرف کنندگان برخوردارند.
•    نام های تجاری قدرتمند، اعتماد مشتریان خود را جلب می کنند.
•    نام های تجرای قدرتمند، شکل گیری نوآوری در سازمان ها را تحریک می کنند.

مراحل تدوین مدیریت برند
مرحله اول : استراتژی برند
شناخت فرصت های جدید یا نهفته بازار سپس ایجاد سیستم معماری شفاف، مرحله ایجاد جایگاه برند در بازار برای اثرات کوتاه مدت و ارزش بلند مدت اجرا خواهد شد به طوری که ارتباط منطقی بین برندها و دیگر محصولات در طول زمان و با گسترش سازمان، همواره حفظ شود.

•    تحقیقات و پژوهش بازاریابی (Marketing Research)
•    بررسی شرایط محیطی بازار در ایران و بررسی بازار مصرف (محیط درون سازمانی و بیرون سازمان)
•    مشاهدات بازار و شناسایی عرضه کنندگان بازار
•    تحلیل رفتار مصرف کننده
•    انتخاب گروه هدف (Target Group)
•    ویژگی های جمعیتی گروه هدف
•    الگوی مصرف گروه هدف
•    نگرش و سبک زندگی و عقاید مصرف کنندگان گروه هدف
•    بررسی رسانه های مورد استفاده گروه هدف
•    تعیین بنا و ساختمان برند (Brand structure)
•    با شفاف شدن معماری برند می توان تصویر دقیقی از رشد برند در آینده و ضرورت ایجاد برندهای بعدی و یا زیر برندها ایجاد نمود و از تردید در تصمیم گیری ها پرهیز کرد.
•    ایجاد جایگاه برند (Brand Positioning)
ایجاد جایگاه برند حساس ترین و مهمترین بخش از استراتژی برند است و تعریف شخصیت برند و محصول به همراه کلیه ویژگی های آن و آنچه می خواهیم از جایگاه برند در ذهن مخاطب ایجاد شود و ما را از رقبا متمایز نماید در این بخش شفاف شده و به بیانیه جایگاه تبدیل می شود.
•    بیانیه جایگاه برند (positioning statement)
•    نهادینه کردن جایگاه برند دورن سازمان (internal Brand Alignment
•    طراحی یکپارچه برند (corporate design)
•    نام گذاری و هویت کلامی (Naming &Verbal identity)
•    حفاظت از برند (Brand protection )

مرحله دوم : برند سازی (Brand lnnovations)
•    نوآوری های برند
•    نوآوری های محصول
•    تغییرات کیفی و فرمولاسیون محصول براساس مطالعات بازاریابی
•    طراحی محصول و بسته بندی
•    تعیین جایگاه قیمت
•    تعیین تنوع محصولات

•    راه کارهای بازار (Retail solutions)
•    تحقیقات میدانی و مشاهدات خرده فروشی ها
•    برنامه ریزی جغرافیایی عرضه کالا
•    آموزش نیروهای فروش
•    ابزارهای پیشبرد فروش


•    تعیین اولویت ها و سهم کانال های فروش
•    پشتیبانی از مراکز توزیع کالا و فروشگاهها
•    ارتقای چیدمان و فراوانی کالا در بازار خرده فروشی
•    ارتباطات برند (Brand communication)
مدیریت برند ترکیبی از نظم و هنر است. ما قادر به تولید و ایجاد ابزار های ارتباطات بازاریابی برای ایجاد برند با کارایی بیشتر و با ارزش تر می باشیم. از آنجایی که برند، محصول را برای گروه خاصی از مصرف کنندگان تشریح می کند، هر نوع ارتباط در این راستا می بایست براساس استراتژی برند و گروه مخاطب پایه ریزی شود.
•    تبلیغات رسانه ای (ATL) :
تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخش در شناساندن برند یک شرکت، کالا، خدمت، یا اندیشه و دیدگاه می باشد. تبلیغات هنگامی به خوبی کارساز است که محدود به بازار هدف باشد.
رسالت تبلیغ                                  انتخاب پیام                      تعیین بودجه و برنامه ریزی رسانه
طراحی و تولید برای رسانه ها         خرید رسانه                       ارزیابی تبلیغات
•    تبلیغات غیر رسانه ای (BTL) :
تهیه و چاپ نسخه های اطلع رسانی، ابزارهای بصری نقاط عرضه کالا، نمونه گیری کالا، فعال سازی بازار و اسپانسر تبلیغاتی در این بخش برنامه ریزی می شود.
•    روابط عمومی (Public Releations) :
•    مهندسی افکار عمومی، خبرسازی موج آفرینی
•    ایجاد خبرنامه داخلی، نشریه و یا مجله ویژه شرکت
•    حضور در نمایشگاه ها
•    تهیه و انتشار خبر، مصاحبه ها، آگهی و اطلاعیه
•    برگزاری سمینار و انجام تشریفات
•    برنامه ریزی روزهای ویژه و رویدادها

 بارزترین مهارت بازار یابان ، توانایی آن ها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری است.
«فیلیپ کاتلر»
     
Act boldly and unseen forces will come to your aid.           
Dorothea Brande


برچسب‌ها: تدوین استراتژی مدیریت برند, برند فروش مارک تجارت مشتری بازاریابی, دانلود مقالات مدیریت بازرگانی, دانلود مقاله, مدیریت برند تجاری
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 11:47  توسط spow  | 

الگوی ارزشیابی کرک پاتریک

   بیشتر مدل های ارزشیابی مشهور در سال های گذشته براساس الگوی ارزشیابی آموزشی چهار سطحی بنا شده اند كه اولین بار توسط كرك پاتریك(1959) ارائه شده بود این الگو  به عنوان الگویی جامع ، ساده و عملی برای بسیاری از موقعیتهای آموزشی توصیفی شده بود و به وسیله بسیاری از متخصصان به عنوان معیاری در این حوزه شناخته می شود.كرك پاتریك ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یك برنامه آموزش تعریف كرده است:

1 ) واكنش

منظور از واكنش میزان عكس العملی است كه فراگیران به كلیه عوامل موثر در اجرای یك دوره آموزش از خود  نشان می دهند. این واكنش را می توان از طریق پرسشنامه  و یا روشهای معمول دیگر به دست آورد. واكنش چگونگی  احساس شركت كنندگان را در موردبرنامه آموزش  ( رضایت‌) اندازه گیری می كند، این پیمایشها به دنبال  دریافت نظرات شركت كنندگان نسبت به آموزش، برنامه درسی تكالیف درسی ، مواد و تجهیزات آموزش ، كلاس یا وسایل، ارزش و عمق محتوای دوره های آموزشی و  غیره هستند .اخذ جوابهای درست و معنادار از شركت كنندگان در  این مرحله بسیار مهم و حیــــاتی است، بدین منظور كرك پاتریك پیشنهادهــایی را در این رابطـــه ارائه می‌كند :
 

·تهیه و تنظیم فرمی برای سنجش واكنش شركت كنندگان؛

·نوشتن یك پیام تشویق كننده برای پاسخ دهندگان؛

·اطمینان دادن به پاسخ دهندگان ازناشناخته ماندن آنها؛

·جدول بندی و تجزیه و تحلیل پاسخها.

 واكنشهای مناسب باعث انجام دوره‌های آموزشی بعدی گردیده و كاركنان دیگر را تشویق به شركت در این دوره‌ها می كند  و علی رغم نظر مدیران ارشد درباره استمرار یك دوره آموزش  ، نتایج ارزشیابی واكنش نیز می‌تواند در این استمرار تاثیر داشته باشد.


۲) دانش یادگیری

 یادگیری عبارت است ازتعیین میزان فراگیری ، مهارتها ، تكنیك ها و حقایقی است كه طی دوره آموزشی به شركت  كنندگان آموخته شده و برای آنان روشن گردیده است و  می توان ازطریق آموزشهای قبل، ضمن و بعد از شركت در دوره آموزشی به میزان آن پی برد. كرك پاتریك به راهبردهایی برای ارزشیابی یادگیری  اشاره می كند:

·      سنجش مهارت ،دانش و نگرش قبل و بعد از آموزش

·      به كارگیری گروه كنترل در صورت امكان؛

·      تجزیه و تحلیل آماری نتایج به منظور ربط دادن یادگیری و آموزش؛

·      به كارگیری نتایج برای انجام رفتار مناسب.


  به اعتقاد پاتریك اگر آزمونها ، دارای روایی و پایایی باشند و در آن صورت اثربخشی آموزش را می توان به وسیله مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون تعیین كرد.

۳)رفتار :

 منظور از رفتارچگونگی و میزان تغییراتی است كه در رفتار شركت كنندگان در اثر شركت در دوره آموزشی حاصل می شود و آن را می توان با ادامه ارزیابی در  محیط واقعی كار روشن ساخت. این سطح نسبت به سطح  قبلی بسیار چالش برانگیز و حساس است كه كرك پاتریك  بدین منظور سه دلیل را در این مورد ذكر می كند: اولا  شركت كنندگان باید فرصتی را برتغییر رفتارشان به  دست آورند. ثانیا : زمان تغییر در رفتاررا به صورت  واقعی نمی توان پیش بینی كرد ثالثا جو سازمانی است كه  می تواند بر تغییر كردن یا نكردن رفتاردرحین كار  تاثیر داشته باشد.

كرك پاتریك برای انجام ارزشیابی سطح سوم نیز  راهبردهایی را پیشنهاد می كند :

·      منظور كردن زمان مفیدی برای شركت كنندگان تا فرصت عمل به رفتار مورد انتظار را داشته باشند.

·      تكرار ارزشیابی در زمانهای مناسب به منظور كسب اطمینان از وجود تغییرات رفتاری دائمی و همیشگی.

·      به كار بردن گروه كنترل، در صورت امكان به منظور حذف عاملهای مزاحمی، كه شاید در رفتار تاثیر داشته باشند.

·      مقایسه شقوق مختلف روشهای ارزشیابی به منظور  استفاده مناسب و بهینه از آنها.

4) نتایج:

   منظور از نتایج میزان تحقق اهدافی است كه به طور مستقیم به سازمان ارتباط دارد. اندازه گیری سطح چهارم  بسیار مشكل است و در آن شواهدی از نتایج از قبیل كاهش هزینه ،دوباره كاری نسبت جابه جایی یا سوانح و افزایش  كیفیت تولیدات ، سود و فروش بررسی می شود.
كرك پاتریك برای انجام این سطح ارزشیابی نیز راهبردهایی را پیشنهاد داده است:

·        منظور داشتن زمان مناسب بعداز آموزش برای  رسیدن به نتایج

·        اندازه گیری نتایج سازمانی از طریق مصاحبه یا پیدایش قبل و بعداز آموزش؛

·        تكرار اندازه گیری در فواصل مناسب.

به  عقیده كرك پاتریك چهار سطح مدل او، یك چارچوب  منطقی را برای ارزشیابی فراهم می كند او این الگو  را در یك هرم منظور داشته و بیان می دارد كه هر  چهار سطح ارائه شده در الگوی او مهم هستند و نباید  نادیده گرفته شوند. زیرا می توان از طریق سنجش  نتایج هر سطح تفسیر مطمئنی از سطوح دیگر این  مدل داشته باشیم.

  در این الگو ارزشیابی ، به صورت پیش رونده به سمت بالا یعنی حركت از سطح واكنش به سطح نتایج مشكل تر می شود ، به علاوه سطوح بالاتر این مدل اطلاعات با ارزش تری را فراهم می كند . دو سطح اولیه ارزشیابی دردرون محیط آموزشی صورت می گیرد و در حالی كه دو سطح پایانی در محل كار كاركنان اندازه گیری می‌شوند.

 «هال» در تحقیقی كه درشركتهای صنعتی انگلستان انجام داد به این نتیجه رسید كه در استفاده از الگوی ارزشیابی آموزشی كرك پاتریك ، برنامه های آموزشی بیشتر در سطح واكنش مورد ارزشیابی قرار گرفته اند و كمتر به سطوح بالایی ارزشیابی یعنی تغییر رفتار و نتایج پرداخته شده است.


برچسب‌ها: الگوی ارزشیابی کرک پاتریک, دانلود مقالات مدیریت, دانلود مقاله, واکنش دانش یادگیری رفتار مدیریت مقاله دانلود تحقیق, مدیریت دانش
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ساعت 23:55  توسط spow  | 

آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001


استاندارد ایزو 9001 بعنوان یکی از محبوب ترین استانداردهای سازمان ایزو در دنیا می باشد و تاکنون سازمانهای بسیاری نسبت به دریافت گواهینامه این استاندارد اقدام نموده اند. این استاندارد مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر شناخته مي شود. وشركت ها از آن به منظور بهبود كيفيت محصول يا خدمات خود در درون سازمان استفاده مي كنند.

آشنایی با مفاهیم کیفیت

آشنایی با مدل کانو

آشنایی با سازمان ایزو و استانداردهای خانواده 9000

آشنایی با تعاریف مطابق استاندارد ایزو 9000

آشنایی با چرخه دمینگ (PDCA)

آشنایی با هشت اصل کیفیت

آشنایی با ساختار استاندارد ایزو 9001 و تشریح الزامات مطابق با 8 بند استاندارد.

آشنایی اجمالی با نگرش فرایندی

معرفی و ارائه نمونه مستندات اجرایی در سازمانها

آشنایی با الگوی اثربخشی آموزش کرک پاتریک

برای دانلود جزوه آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001 به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود کنید.


برچسب‌ها: مستندسازی استاندارد ایزو, مدیریت ایزو شرکت خدماتی سازمان گواهینامه استاندارد, دانلود جزوه, استاندارد ایزو, آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ساعت 23:50  توسط spow  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر